HomeNieuwsVerkeer en VervoerVerbeteren vervoerbereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam speerpunt

Verbeteren vervoerbereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam speerpunt


Er is € 200 miljoen extra voor verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam.
En wordt onderzoek verrrichtt naar een lightrailnetwerk rond de regio Amsterdam
Het rijk en de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) starten een programma om de bereikbaarheid van, naar en in de regio te versterken. Doel van het programma is om de sterk groeiende – en voor Nederland belangrijke – Amsterdamse regio ook in de toekomst bereikbaar en internationaal concurrerend te houden. Hiervoor komt € 200 miljoen beschikbaar, naast de al toegekende € 250 miljoen voor Schiphol Plaza. Dit hebben minister Schultz van Haegen, staatssecretaris Dijksma en bestuurders van de MRA op 13 oktober 2016 besloten. Als eerste concrete stap binnen het programma ondertekende de minister de startbeslissing van de verkenning A6 Almere – Lelystad.
Het besluit tot oprichting van het Programma Bereikbaarheid is één van de uitkomsten van het jaarlijkse MIRT-overleg tussen rijk en regio. Bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam zijn positief over de kansen die dit nieuwe programma biedt om de bereikbaarheidsopgaven in de MRA* aan te pakken en willen het programma graag verder uitwerken met het Rijk.
Programma Bereikbaarheid
In het programma stemmen rijk en regio investeringen in de bereikbaarheid van, naar en in de MRA intensief op elkaar af. Het programma richt zich op alle manieren van vervoer (waaronder auto, OV en fiets) en alle schaalniveaus (rijk, regio, lokaal). Daarbij wordt het komende jaar ook gekeken naar de mogelijkheden om alternatieven op het railnetwerk van de MRA in het programma mee te nemen. Het programma bevat concrete oplossingen voor de korte termijn, waaronder maatregelen om de afwikkeling van het verkeer tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Ook zet het programma zich in voor meer flexibiliteit en bijsturingsmogelijkheden voor de lange termijn. In het programma zoeken rijk en regio ook de samenwerking met andere partijen die de bereikbaarheidsopgaven beïnvloeden, zoals vervoersbedrijven en (grote) werkgevers.
Stedelijke bereikbaarheid
De ontwikkeling van woningen, bedrijfslocaties en andere functies vindt vooral plaats in stedelijk gebied. Investeringen in stedelijke bereikbaarheid zijn een cruciale randvoorwaarde om deze verdichting in de stad mogelijk te maken. Rijk en regio gaan in het programma dan ook intensiever samenwerken aan de bereikbaarheid binnen de steden.
Start verkenning A6 Almere – Lelystad
Met de startbeslissing wordt een belangrijke stap gezet richting de verbreding van de A6 tussen Almere en (de uit te breiden luchthaven) Lelystad. Ook wordt in het programma Schiphol Plaza opgenomen; de uitbreiding van de capaciteit van het trein-, bus- en autoknooppunt voor reizigers van en naar de luchthaven. Het beschikbaar gestelde rijksbudget komt bovenop al toegezegde budgetten voor deze projecten.
Onderzoek naar lightrail rond Amsterdam
Er komt ook een onderzoek naar de mogelijkheid om lightrail rond Amsterdam aan te leggen. Het gaat om trajecten aan de west- en zuidkant van de stad, maakt de Metropoolregio Amsterdam bekend. Met lightrail moet onder meer de bereikbaarheid van de hoofdstad worden verbeterd.
Het voordeel van lightrail ten opzichte van bus of trein is dat lightrail snel en met hoge frequentie grote aantallen reizigers kan vervoeren. Het gaat om een vervoerssysteem dat ligt tussen de trein en de metro in en minder ruimte nodig heeft dan het treinverkeer.
“Nu wordt er voor het eerst serieus en grondig onderzoek gedaan naar de kansen en mogelijkheden voor een lightrailnetwerk rond de stad”, zegt wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer). “Zo’n netwerk kan een belangrijke factor zijn in het beter ontsluiten van de stad voor de omliggende plaatsen met een snelle verbinding. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om te onderzoeken of we de Noord/Zuidlijn door kunnen trekken naar Schiphol over bestaand spoor.”
Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden het spoornetwerk ten westen en zuiden van de hoofdstad aan te vullen met, of te vervangen door, een lightrailnetwerk
Er is geen sprake van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Purmerend (red.)
MRA*
De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam.

Verkeer en Vervoer artikelen