HomeNieuwsVerkeer en VervoerUpdate afspraken spitsmijden

Update afspraken spitsmijden

StationPend
Foto Stadspartij

Regio en werkgevers willen nieuw reisgedrag bestendigen. Overheden, waaronder de Vervoerregio, en werkgevers in de metropoolregio Amsterdam willen de kansen voor gedragsverandering in de mobiliteit als gevolg van corona, ook voor de lange termijn benutten. Daarover worden vervolgafspraken voorbereid, bijvoorbeeld over meer thuiswerken.

Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet in het terugdringen van de hyperspits van de auto en het OV in de metropoolregio Amsterdam. Na de zomer zijn afspraken gemaakt tussen de overheden en werkgevers om structureel meer thuis te werken, andere start- en eindtijden te hanteren en te zorgen voor meer spreiding over de verschillende vervoermiddelen.

‘Nú hebben we de kans’

De ervaringen hiermee zijn positief en bieden kansen om deze intentieafspraken verder te concretiseren, met als doel de filelast van vóór maart 2020 blijvend te verminderen. De komende maanden vinden hierover gesprekken plaats. ‘Dit is belangrijk voor de toekomst van inwoners en forenzen in de Amsterdamse metropoolregio. We hebben nú de mogelijkheid om een mobiliteitssysteem in te richten zonder piekbelasting in de spits. Die kans moeten we pakken,’ aldus Egbert de Vries, portefeuillehouder van de Vervoerregio en wethouder van de gemeente Amsterdam.                   

Structureel meer thuiswerken

De gedragsverandering van de afgelopen periode laat een sterke reductie van files zien, forse verbetering van de luchtkwaliteit en reductie van CO2 uitstoot door minder woon-werk verkeer. Uit een enquête naar werknemers in de metropoolregio Amsterdam die thuis kunnen werken, blijkt dat 50% van de werknemers graag in de toekomst twee tot drie dagen per week thuis wil blijven werken. Deze uitkomsten bieden perspectief voor blijvend ander reisgedrag en het terugdringen van de hyperspits als structureel knelpunt in deze regio.

Maatwerkafspraken met onderwijs

Landelijk is er een protocol voor het reizen van studenten met het OV en het inrichten van de lesroosters. Met een aantal onderwijsinstellingen en vervoerbedrijven zijn maatwerkafspraken gemaakt om ook zoveel mogelijk buiten de spits en gespreid te reizen. Deze afspraken zijn verlengd tot 1 augustus van dit jaar.

Vervolgafspraken en samenwerkingsovereenkomst

In overleg met alle betrokken partijen en het Rijk wordt de komende maanden overleg gevoerd over hoe de positieve ervaringen van het thuiswerken en de effecten op het reisgedrag kunnen worden bestendigd en welke vervolgafspraken hierover gemaakt kunnen worden. Hiervoor is ook de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. Werkgevers die zich willen aansluiten zijn welkom en ontvangen kosteloos mobiliteitsadvies van professionele adviseurs.

Voor meer informatie zie de raadsbrief
Zie ook www.zowerkthet.nl

Verkeer en Vervoer artikelen