HomeNieuwsVerkeer en VervoerTijdelijke ontheffing naleving geluidsplafond spoor Purmerend

Tijdelijke ontheffing naleving geluidsplafond spoor Purmerend

liggingreferentiepunten
ProRail heeft in 2013 geconstateerd, dat de dienstregeling 2013 op de hoofdspoorweg Zaandam – Hoorn – Enkhuizen zorgt voor een overschrijding van de geluidproductieplafonds ter hoogte van Purmerend. Daarop heeft ProRail akoestisch onderzoek uit laten voeren. Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken, dat doelmatige maatregelen getroffen kunnen worden.

Het maatregelpakket bestaat uit raildempers, over een lengte van circa 1 km en maatregelen om de spoorbrug over De Where 5 dB stiller te maken, indien dit haalbaar is.
deze maatregelen zijn naar verwachting eind 2017 gereed.

Bijzondere situatie

Een situatie waarin besloten is tot maatregelen die de overschrijding in de toekomst ongedaan maken valt aan te merken als een bijzondere situatie die aanleiding geeft een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds te verlenen. Een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds wordt alleen verleend als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat zij bij besluit van 21 juli 2015, een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds heeft verleend voor 17 referentiepunten gelegen langs het spoortraject Zaandam – Hoorn, ter hoogte van Purmerend. De tijdelijke ontheffing geldt voor deze 17 referentiepunten gelegen aan het voorgenoemde traject, voor de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017.

Voor de tijdelijke ontheffing is een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds per referentiepunt bepaald, zoals in de bijlage bij het besluit opgenomen.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager (21 juli 2015) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Aanvraag ProRail

Ontheffing

Verkeer en Vervoer artikelen