HomeNieuwsEconomieTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Hotel en wandelbos Kom A7

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Hotel en wandelbos Kom A7

KomA7impr
Kom A7 impressie
bron: Raadsinformatie

Burgemeester en wethouders van Purmerend hebben op 12 mei in de Staatscourant bekend gemaakt dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Purmerend – Hotel Kom A7“ ter inzage ligt. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke negatieve milieueffecten heeft.

Ontwikkeling locatie met hotel met educatief natuur-, recreatie- en wandelbos

De gemeente noemt met name dat deze locatie de afgelopen decennia nooit is ontwikkeld. Aanvankelijk was het doel om het gehele gebied te laten ontwikkelen tot een bedrijven/recreatie terrein. Later is de gemeente gaan inzien wat de waarde is van de aanwezige groenstructuur en is de ontwikkeling van het gebied beperkt tot alleen de vestiging van een hotel. Het bestaande groen wordt ingericht als een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter.

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor het realiseren van een hotel met vergaderzalen, horeca, leisure activiteiten en een bedrijfswoning voor het perceel in de Kom A7, waar de Laan der Continenten en de Oude Provinciale weg bij elkaar komen. Deze ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “West 1990”. Om deze reden is het ontwerpbestemmingsplan “Purmerend – Hotel Kom A7“ voorbereid. Dit beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor genoemd project en bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Onderzoek heeft aangetoond dat voor de bedrijfswoning de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden. Er dient dan ook een hogere grenswaarde vastgesteld te worden. Het college is voornemens op een hogere waarde geluidhinder vast te stellen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden geluidhinder liggen met de bijbehorende stukken met ingang van 14 mei tot en met 24 juni 2021 ter inzage.

In verband met het Coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met mevrouw H. Veltmeijer van het team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452. De stukken worden u dan per mail toegezonden. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en staat het plan ook op de website van de gemeente: www.purmerend.nl/projecten, zie ontwikkellocatie langs de A7.

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarde geluidhinder naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend, postbus 15, 1440 AA Purmerend, of via een e-mail aan hotelkomA7@purmerend.nl onder vermelding van “zienswijze Hotel Kom A7” of “’zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde Purmerend- Hotel kom A7”. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevrouw H. Veltmeijer van het team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Economie artikelen