HomeNieuwsSociale ZakenTegengaan schadelijk alcoholgebruik

Tegengaan schadelijk alcoholgebruik

comazuipen
Per 1 januari 2013 is de drank- en horecawetgeving gewijzigd. De gemeente is verantwoordelijk voor de toezicht en handhavingstaken en krijgt meer bevoegdheden om maatregelen te treffen om schadelijk alcoholgebruik tegen te gaan.

 Al op 27 maart 2012 heeft het college opdracht gegeven tot het uitvoeren van een pilot die moet leiden tot een integraal plan voor alcoholmatiging waarbij zowel aspecten van openbare orde als gezondheid worden meegenomen. In het plan moeten de mogelijkheden van preventie tot repressie worden beoordeeld.
Aan de hand daarvan wordt een definitieve inzet voor de toezicht en handhaving bepaald.

Resultaten pilot
Gedurende de pilot heeft men in Purmerend elkaar weten te vinden of het nu gaat over informatie, gezondheid of handhaving. Niet alleen op gemeentelijk niveau maar ook in de stad met instellingen en alcoholverstrekkers. Het is belangrijk de komende tijd deze integrale samenwerking te bewaken en voort te zetten.

Het benodigde ambitieniveau voor het toezicht en de (juridische) handhaving van de Drank- en Horecawet en de benodigde capaciteit is vastgesteld.
Er kan worden volstaan met het huidige budget dat beschikbaar is voor het toezicht op de DHW, namelijk € 100.000. Indien het integrale plan voor alcoholmatiging daartoe aanleiding geeft kan voorgesteld worden dit bedrag bij te stellen. Vooralsnog bestaat daar géén aanleiding toe.

Aanpak gericht op preventie
Voor wat betreft de facultatieve bepalingen van de drank- en horecawet kan worden geconcludeerd dat er op dit moment geen aanleiding is om bij verordening nadere regels vast te leggen.
De inzet van preventie wordt voortgezet waarbij duurzaamheid belangrijk is omdat het normaal gaan vinden dat er geen alcohol wordt gedronken onder de 18 jaar een cultuuromslag betekent en dat kan een kwestie van jaren zijn. Daarin spelen de ouders een belangrijke rol.

Het college van B en W stelt nu voor om hieraan uitvoering te geven door met name te focussen op preventie om een cultuuromslag bij jongeren, ouders en verzorgers te bewerkstelligen. Gezondheidsbevorderende maatregelen en toezicht- en handhaving worden in samenhang hiermee ingezet.
Vanuit preventie wordt het vanaf 2013 beschikbaar gestelde extra lokale budget besteed aan preventie bij sportverenigingen en evenementen.

Beleidsplan
Voorts heeft de nieuwe drank- en horecawet een artikel 43a opgenomen waarin bepaald is dat de gemeenteraad voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan alcohol moet vaststellen.
Geadviseerd wordt de eindrapportage van de pilot als addendum toe te voegen bij de nota gezondheidsbevordering 2013-2016 en deze vast te stellen als het wettelijke vereiste alcoholmatigingsplan. Het ‘scenario toezicht- en handhavingsfunctie’ achterin de eindrapportage toont de voorgestelde uitwerking van de toezicht- en handhavingstaken.

In de commissie Samenleving van 5 juni discussieert en adviseren de partijen hierover.

Sociale Zaken artikelen