HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSubsidie-aanvraag voor 5 miljoen t.b.v. Impulsaanpak Winkelgebieden

Subsidie-aanvraag voor 5 miljoen t.b.v. Impulsaanpak Winkelgebieden

Wethouders Hegger en Verkroost: ‘kans die we niet willen laten liggen’

Foto Stadspartij-BPP


Het college heeft de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden aangevraagd voor het projectgebied Schapenmarkt e.o., Koemarkt en Kalversteeg. Zo laten de wethouders Hegger en Verkroost in een memo aan de gemeenteraad weten.

Met deze subsidie brengt de gemeente de ambities voor de binnenstad weer een stap dichterbij. Besluitvorming over de aanvraag wordt verwacht binnen twaalf weken na 1 juli 2024. Als de uitslag van de subsidieaanvraag bekend is informeren wij u over de uitkomst.

Programma Binnenstad

De aanvraag is ingediend omdat deze aansluit op de gemeentelijke ambities gesteld in het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) ter stimulering van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad Purmerend. Als de subsidie wordt toegekend neemt de financiële haalbaarheid van het projectgebied Schapenmarkt e.o., Koemarkt en Kalversteeg toe.

Projectgebied

De Schapenmarkt is één van de sleutelprojecten uit het programma Binnenstad. Het is een plek waar nu geen bebouwing staat. Hier kan een nieuw beeldbepalend gebouw voor de binnenstad worden gemaakt.

In ontwikkelscenario’s werken we uit welke kansen er op deze plek zijn voor groen, ontmoeten met speciale aandacht voor de jongeren, verblijfsmogelijkheden en parkeren. De uitgangspunten zoals eerder opgehaald bij de Visie op de Binnenstad vormen natuurlijk de basis. Zoals eerder aangegeven komt het college later dit jaar met plannen voor nadere besluitvorming van het plan Schapenmarkt.

Op de Koemarkt staan prachtige bomen. De wortels van deze bomen drukken echter de bestrating van het plein omhoog. Tot nu toe kan de bestrating nog gerepareerd worden maar in de toekomst worden de wortels te dik. Daarom wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de levensduur van de bomen te bestendigen.

In het pand aan de Kalversteeg wordt gewerkt aan een plek voor en door jongeren. Dit kan dé plek worden waar leerlingen ervaring op doen vanuit verschillende opleidingen, bijvoorbeeld door het vestigen van een hotel, horeca, fietsverhuur en andere activiteiten of ruimte voor workshops en jonge makers.

Impulsaanpak Winkelgebieden

De Impulsaanpak Winkelgebieden is een (subsidie) programma van de rijksoverheid. Doel van het programma is het omvormen van (delen van) binnensteden tot toekomstbestendige winkelgebieden.

Ingrepen in binnensteden zijn vaak complex en duur, waardoor investeringen niet altijd leiden tot hogere marktwaarde en er dus sprake is van een financieel verlies. Dit wordt de onrendabele top genoemd. Deze subsidie is in het leven geroepen om deze onrendabele top deels te financieren zodat het verlies afneemt en de (financiële) haalbaarheid van een project toeneemt. Het programma Binnenstad, projectgebied Schapenmarkt e.o., Koemarkt en Kalversteeg (nieuwe verbinding, herontwikkeling, transformatie en verkleuring, mix van voorzieningen, vergroening /verduurzaming) voldoet aan de voorwaarden en maakt kans op een financiële bijdrage vanuit het programma.

Binnen het rijksprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden is in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Dit budget is verdeeld over vier tijdvakken met een totale looptijd van 4 jaar. De 4e en laatste kans om subsidie aan te vragen kan tot 1 juli 2024. Voor deze ronde is € 22 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 5 miljoen per projectgebied én maximaal 25% van de realisatiekosten voor bovengenoemde activiteiten én niet meer dan 50% van de gemeentelijke onrendabele top op de begroting van het projectgebied.

Op basis van de hierboven genoemde voorwaarden verwachten we een mogelijke subsidie van € 5 miljoen.

Financiën

De gemeente Purmerend is samen met partijen aan het onderzoeken of er een financieel haalbaar plan kan worden gerealiseerd ten behoeve van het projectgebied Schapenmarkt e.o., Koemarkt en Kalversteeg. Subsidie versterkt de financiële haalbaarheid van het project. Voor het indienen van een subsidieaanvraag is een college besluit genomen (conform de subsidie voorwaarden), waarin de intentie tot cofinanciering is uitgesproken.

Na het al dan niet toekennen van de subsidie volgt besluitvorming door de gemeenteraad over de Schapenmarkt e.o., Koemarkt en Kalversteeg inclusief een begrotingswijziging(en) dan wel het instellen van een grondexploitatie. De raad behoudt daarbij de ruimte om anders te besluiten.

Ruimtelijke Ordening artikelen