HomeNieuwsEconomieStikstofproblematiek nader uitgelegd door wethouder Van Meekeren

Stikstofproblematiek nader uitgelegd door wethouder Van Meekeren

WoningbouwHA1
De stikstofproblematiek is omvangrijk en complex. In een bericht aan de gemeenteraad gaat wethouder Van Meekeren in op de huidige problematiek. Met name gaat hij in op de invloed hiervan op bouwprojecten en hoe hiermee wordt omgegaan.
Wat is het probleem
Voor activiteiten die mogelijk een aanmerkelijk negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen van de zogenaamde Natura-2000 gebieden is toestemming (vergunning) nodig van de provincie. Dit is geregeld in de Wet Natuurbescherming. Tot voor kort konden activiteiten, die een geringe stikstofdioxine neerslag op stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden hadden, onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gewoon doorgang vinden. Door een uitspraak van de Raad van State is dit niet meer mogelijk.

Gevolg is dat bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan op het onderdeel stikstof deze systematiek niet langer gebruikt kan worden en is het noodzakelijk geworden om op andere wijze vergunningaanvragen te beoordelen op het onderdeel stikstof.

Oplossingsrichting
Om de ontstane knelpunten op te lossen is een (landelijk) Adviescollege onder leiding van Remkes opgericht dat met korte en lange termijn adviezen is gekomen. Het adviescollege oordeelde dat reductie van emissies en deposities van stikstof noodzakelijk is en versneld natuurherstel plaats moet vinden om ervoor te zorgen dat de gerezen knelpunten kunnen worden opgelost en toestemmingverlening weer tot stand kan komen. Voor de korte termijn heeft het Adviescollege voorgesteld maatregelen te treffen bij de veehouderijen, mobiliteit, industrie en de bouwsector. Ten aanzien van de toestemmingsverlening heeft het Adviescollege aan Rijk en provincies voorgesteld om beleid te formuleren, zodat vergunningverlening weer kan plaats vinden.
Beleidsregels provincie
De provincie Noord-Holland heeft deze beleidsregels op 8 oktober 2019 vastgesteld. Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) om een vergunningaanvraag te onderbouwen. De beleidsregels zijn in alle provincies gelijk. Onder druk van de agrarische sector hebben enkele provincies de beleidsregels weer ingetrokken. Dat geldt niet voor de beleidsregels van de provincie Noord-Holland.
Op 13 november heeft het kabinet enkele maatregelen gepresenteerd die het Adviescollege heeft geadviseerd. Zo zal de natuur versneld hersteld en versterkt worden om zo nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De maximumsnelheid op autosnelwegen overdag wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur, de ammoniakuitstoot via veevoer wordt verlaagd en de bestaande warme saneringsregeling voor de varkenshouderij wordt uitgebreid. Op korte termijn wordt gewerkt aan een register waarin stikstofruimte wordt vastgelegd, hoeveel er wordt uitgegeven en hoeveel er resteert voor woningbouw- en infrastructurele projecten. Er wordt hiervoor een spoedwet voorbereid welke door de Eerste Kamer en Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Het is op dit moment niet duidelijk wat deze maatregelen gaan betekenen voor het toestemmingsstelsel voor projecten binnen de gemeente Purmerend. De ontwikkelingen op dit gebied worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Purmerendse situatie
De dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden voor Purmerend zijn Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (zie voor ligging de kaart in de bijlage). Deze gebieden bevinden zich op ruim 2,5 kilometer afstand van de gemeente Purmerend. Zoals in het begin is aangegeven, is de stikstofproblematiek complex. Of een Natura-2000 gebied last heeft van stikstof hangt niet alleen af van de afstand, maar ook van andere factoren. Daarom is er ook niet een algemene richtlijn bij welk aantal woningen of type bedrijven er sprake is van stikstofdepositie op een Natura-2000 gebied. Het betreft maatwerk en dient per geval bepaald te worden. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de aanleg- en gebruiksfase.
• Aanlegfase
De stikstofuitstoot in de aanlegfase hangt af van de inzet van het aantal en soort machines, de bouwperiode en situering van de activiteit.
• Gebruiksfase
De uitstoot in de gebruiksfase hangt af van het aantal woningen, de emissies die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering en de locatie van de emissies ten opzichte van stikstofgevoelige gebieden.
In Purmerend hebben we wat betreft de gebruiksfase bij woningbouw het voordeel dat alles gasloos wordt gebouwd. Hier verwacht de wethouder ook weinig knelpunten. In de aanlegfase bij woningbouw is de hoeveelheid in te zetten materieel met veel uitstoot in een beperkt tijdsbestek een punt van aandacht. Er dient in een vroeg stadium, in de projectvoorbereiding beoordeeld te worden of hier sprake is van mogelijke neerslag. Bij eventuele neerslag kunnen er nog aanpassingen gemaakt worden in de aanlegfase dan wel het uitvoeren van een ecologische voortoets. Een ecologische voortoets houdt in dat er een specifieke onderbouwing wordt gegeven waarom de stikstoftoename geen aanmerkelijk negatief effect heeft op de Natura 2000-gebieden.
De huidige werkwijze is nu dat bij elke activiteit van enig omvang (niet bijvoorbeeld een dakkapel, een verbouw van een woning en vergunningsvrij bouwen) een berekening wordt gevraagd naar stikstofdioxine neerslag. Daarbij dient rekening te worden gehouden met zowel de aanleg- als de gebruiksfase. Dit is in lijn met de door het Rijk en provincie aangegeven werkwijze.
Vanzelfsprekend volgt de gemeente Purmerend de ontwikkelingen op dit dossier nauwgezet.

Foto Stadspartij

Economie artikelen