HomeNieuwsMilieuStart procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noord

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noord

StadverwHA
Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Purmerend. SVP heeft het voornemen om een nieuwe biowarmtecentrale te bouwen om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar duurzame warmte in Purmerend.

Naast de huidige biowarmtecentrale op de Baanstee Oost, voorzien twee aardgasgestookte hulpwarmtecentrales de inwoners van Purmerend van warmte. De te realiseren biowarmtecentrale zal een toevoeging zijn op de bestaande centrales. Het doel is om te kunnen voldoen aan de leveringsplicht voor levering van warmte aan nieuwe klanten als gevolg van zowel nieuwbouw als de transitie van aardgas naar aardgasvrije woningen. Daarnaast zal de nieuwe BWC het gebruik van aardgas bij piekbelasting verder terugdringen.

Het college heeft overwogen dat het algemeen belang is gediend met de komst van een tweede centrale. Deze draagt bij aan de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie en zorgt voor werkgelegenheid. Daarom vindt het college het verantwoord om op de twee genoemde punten van het bestemmingsplan af te wijken. De procedure om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan is derhalve gestart.
PAS-problematiek
Naast de omgevingsvergunning voor het bouwen die de gemeente verleent, heeft de Stadsverwarming ook een omgevingsvergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze laatste vergunning is op 6 mei jl. verleend door de provincie Noord-Holland met toepassing van de PAS (Programma Aanpak Stikstof).

PAS in strijd met Europese recht

Op 29 mei heeft de Raad van State uitgesproken dat het PAS in strijd is met het Europese recht. Hiermee is het PAS buiten werking gesteld, met als gevolg dat het bij lopende aanvragen en projecten in het hele land de vraag is of deze doorgang kunnen vinden. Door het al verlenen van de provinciale vergunning op 6 mei is de nieuwe BWC geen lopende aanvraag meer en ontkomt hiermee aan stopzetten van de procedure.

Vanuit de raad zijn door de Stadspartij technische vragen over deze problematiek gesteld, deze zijn op 18 juli jl. beantwoord. Lees hier voor een verder toelichting op de beantwoording van de vragen.

Beroep milieuorganisatie

Een milieuorganisatie heeft beroep bij de rechtbank ingesteld tegen de provinciale vergunning. Dit staat verder los van de gemeentelijke omgevingsvergunning, waarvoor een procedure doorlopen wordt die los staat van de vergunning van de provincie.

foto Stadspartij

Milieu artikelen