HomeNieuwsMilieuStappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

Stappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

25aardgasabriEA
Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen te nemen om de energietranisitie te versnellen. Denk aan het verruimen van de SDE+-subsidieregeling, aanpassing Elektriciteitswet en harmonisering regelgeving voor energiebesparing door bedrijven.
Gemeenten, provincies en waterschappen zijn al volop bezig met initiatieven voor een duurzaam Nederland, maar lopen in de uitvoering tegen belemmeringen aan.
In aanloop naar de begrotingsbehandelingen, aanvullend op het regeerakkoord en vooruitlopend op het te sluiten Bestuursakkoord, een Nationaal Klimaatakkoord of Klimaatwet, vragen zij de Tweede Kamer nu al de nodige stappen te zetten, zodat er geen tijd verloren gaat. 
Voorbeelden van maatregelen
De medeoverheden roepen de Kamer op onder andere de stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) te verruimen. Het kabinet wil voortaan ook de CO2-opslag subsidiëren uit deze regeling en dan blijft er dus minder geld over voor windmolens en zonnepanelen, met als gevolg dat de toename daarvan zal teruglopen. De medeoverheden willen meer geld voor deze subsidiepot en dat dit geld ook beschikbaar komt voor meer innovatieve technieken, naast zon, wind, biomassa en CO2-opslag. 
Ook vragen de medeoverheden om aanpassing van het 9e artikel van de Elektriciteitswet. De energietransitie vraagt een ander ruimtelijk beleid. Provincies worden door de wet nu gedwongen om initiatieven van projectontwikkelaars mogelijk te maken, ongeacht het draagvlak onder bewoners van het gebied.
Ander zorgpunt is de lappendeken van wetgeving op het gebied energiebesparing door bedrijven. “Die onduidelijkheid zorgt voor uitstel van het nemen van maatregelen. Harmoniseer de regelgeving en maak er een gezamenlijke strategie van Rijk, provincies en gemeenten van,” schrijven de medeoverheden in hun oproep aan de Tweede Kamerleden.
Duurzame investeringsagenda
Eerder dit jaar hebben provincies, gemeenten en waterschappen het nieuwe kabinet hun gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ aangeboden. De investeringsagenda bevat een fors pakket aan maatregelen en investeringen op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Zij vroegen het Rijk hen hierbij te helpen. Een aantal randvoorwaarden voor het uitvoeren van de investeringsagenda, komen terug in het regeerakkoord.
Een aantal andere punten worden naar verwachting begin volgend jaar vastgelegd in het te sluiten Bestuursakkoord.
Meer informatie
Lees hieronder het pamflet dat de decentrale overheden naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In het Energie-dossier vindt u o.a. de Investeringsagenda.
Pamflet: Versnellen naar een duurzaam NL (pdf, november 2017)
www.vng.nl/energie

foto: Stadspartij

Milieu artikelen