HomeNieuwsMilieuStand van zaken wateroverlast kruipruimten Overwhere em Wheermolen

Stand van zaken wateroverlast kruipruimten Overwhere em Wheermolen

grondwaterstand
In het laatste kwartaal 2013 speelde het probleem met de wateroverlast in de kruipruimten van woningen in de wijken Wheermolen en Overwhere in alle hevigheid op.
De overlast hing samen met een grootschalige rioleringsrenovatie, in combinatie met hevige regenval in korte tijd. Nu, een kwartaal verder, maakt wethouder Roald Helm de stand van zaken op.

Bewonersbrief
In november 2013 memo, zijn de betrokken bewoners per brief geïnformeerd over de maatregelen voor de korte en langere termijn. In de brief zijn ook enkele vrijblijvende adviezen aan de bewoners gegeven over maatregelen die ze zelf onder of rond de woning kunnen nemen.

Individuele en wijkbrede aanpak
In de beide wijken is gekozen voor een getrapte aanpak. Enerzijds zijn/worden kruipruimten leeggepompt, als hier behoefte aan was/is bij individuele bewoners. Hiermee kan de directe wateroverlast worden weggenomen. Anderzijds is wijkbreed gekozen voor een tijdelijke technische oplossing om het grondwater op het gewenste niveau te brengen. Hierbij is gewerkt met een aansluiting van het drainageriool op het hemelwaterriool. Naast deze tijdelijke maatregelen is een onderzoek gestart naar een definitieve oplossing.

Overwhere-Zuid
In Overwhere-Zuid is gebleken dat met de nu doorgevoerde technische maatregelen de situatie onder controle is. Er komen vanuit deze wijk geen bewonersmeldingen over wateroverlast meer binnen, ook niet na de regenval van de afgelopen periode. Hier kunnen de tijdelijke maatregelen worden omgezet in definitieve maatregelen met dezelfde strekking. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt.

Wheermolen-Oost
Vanuit Wheermolen-Oost zijn er na kortstondige hevige regenbuien nog meldingen van water in kruipruimten. Hierop wordt door de gemeente direct gereageerd door het leegpompen van de kruipruimten. Voor Wheermolen-Oost loopt nog een vervolgonderzoek om te komen tot definitieve maatregelen.
Door een andere grondsamenstelling ten opzichte van de wijk Overwhere-Zuid biedt dezelfde tijdelijke maatregel hier onvoldoende resultaat. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting over circa 2 maanden bekend zijn. Hierover zal de wethouder de betrokkenen uiteraard te zijner tijd informeren. In de tussentijd blijven de tijdelijke maatregelen van kracht.

Contact met bewoners
Het contact met de bewoners loopt goed. Bij eventuele vragen (bijvoorbeeld ten aanzien van water in kruipruimten) kunnen zij zich direct wenden tot de gemeentelijke opzichters die in de wijken aanwezig zijn. Dit leidt tot snelle acties.

Milieu artikelen