HomeNieuwsVerkeer en VervoerStand van zaken bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn ‘oplossingen en nieuwe problemen’

Stand van zaken bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn ‘oplossingen en nieuwe problemen’

AcorAdamHoornMIRT
Portefeuillehouder Hans Krieger heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de studie naar de knelpunten qua bereikbaarheid over de (snel)weg op het traject Amsterdam-Hoorn
Achtergrond
De verwachting is dat de komende decennia de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn opnieuw onder druk komt te staan ondanks verbeteringen zoals de Tweede Coentunnel en A7-spitsstrook. In dit kader is eind 2015 een studie naar het traject Amsterdam-Hoorn geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de belanghebbende overheden (gemeenten, vervoerregio Amsterdam  en de Provincie Noord-Holland). Naast oplossingen dienen ook nieuwe problemen zich aan.

Het doel van het project is de optimalisatie van de bereikbaarheid op het tracé tussen Hoorn en Amsterdam d.m.v. een pakket aan maatregelen met het jaar 2030 als planningshorizon en daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van rijk en regio. Dit betekent onder andere onderzoek naar mogelijke infrastructurele aanpassingen aan de A7 ter hoogte van de gemeenten Purmerend, Beemster, Wormerland en Hoorn. De studie heeft tot op heden geleid tot de definiëring van de opgaven alsmede een serie aan kansrijke oplossingsrichtingen per opgave. Deze oplossingsrichtingen vormen een eerste selectie; zij geven op hoofdlijnen aan in welke richting het zinvol is om oplossingen voor de opgaven uit te werken.

Nadere verkenning
De bereikbaarheidsproblemen ter hoogte van Purmerend en Beemster hebben voornamelijk betrekking op de A7 tussen de op- en afritten Purmerend Zuid en Noord (resp. afritten 4, 5 en 6) alsmede het aansluitend onderliggend wegennet (OWN). De opgave is om de doorstroming op de snelweg en de ‘toeleidende wegen’ (bijvoorbeeld Laan der Continenten, Zuiddijk, Purmerenderweg)  te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is vergroting van de bereikbaarheid en de versterking van de leefbaarheid in de betreffende gemeenten.
In dit kader hebben de adviesbureaus Procap en West8 i.o.v. Purmerend medio 2017 aanvullend onderzoek uitgevoerd n.a.v. de onderzoeksresultaten van de Corridorstudie. Het hieruit volgende rapport suggereert negatieve consequenties voor het OWN bij aanpassingen aan de A7. Zo leidt de oplossingsrichting die de verwijdering van oprit 5 ( de oprit bij Zuidoostbeemster) en afrit 4 (Purmerend zuid) voorstelt mogelijk tot het vastlopen van de eerder genoemde afritten 4 en 6 alsmede het tussenliggende wegennet in en rondom de stad.

Op basis van de bevindingen is Purmerend gemotiveerd tot een nadere verkenning van de oplossingsrichtingen i.s.m. met de studie partners.  Bovendien is het onderzoeksperspectief ditmaal minder sectoraal: naast de analyse van de snelweg en de directe op- en afritten wordt rekening gehouden met de uitvoering van de visie Purmerend 2040. Dit betreft factoren zoals de woningbouwopgave, stedelijke verdichting, de mobiliteit van onze burgers, het OV inclusief. spoor en de bereikbaarheid van onze buurgemeenten en grotere regio.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeenten Purmerend, Wormerland en Beemster, het Ministerie, de Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam in de periode heden tot en met de zomer 2018.

Illustratie: www.corridoramsterdamhoorn.nl

Verkeer en Vervoer artikelen