HomeNieuwsMilieuStadsverwarming verwacht dividenduitkering in 2020

Stadsverwarming verwacht dividenduitkering in 2020

StadserwarmingBio
De verwachting is dat vanaf 2020 dividend uitgekeerd kan worden, gezien de structureel winstgevende situatie. Dat stelt  de directeur van de Stadsverwarming de heer De Man in een financiële vooruitblik

De ingezette verbeteringen hebben op financieel gebied geleid tot een winstgevendheid vanaf 2019.

Naast dit accent op continue verbetering van de bedrijfsvoe­ring, werkt Stadsverwarming Purmerend aan een beheerste doorgroei naar een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf. In 2015 is daarvoor een aantal product-marktcombinaties uitgewerkt, waarvan levering van groene stroom en koude kansrijk zijn. Dit zal in 2016 verder worden uitgewerkt.

De nieuwe BioWarmteCentrale mag zich verheugen in veel belangstelling van klanten, scholen en bedrijven. Daarmee draagt het bij aan het positieve imago van duurzame warmtelevering. Dit komt ook ten uiting in de ge­maakte afspraken om de nieuwbouwlocaties Kop West en Baanstee-Noord eveneens op het warmtenet aan te sluiten.

Voor 2016 zal de afronding van de BioWarmteCentrale en optimalisatie van de inzet van de verschillende warmteproductiemiddelen belangrijke onderwerpen zijn.

Verbeterprogramma

In 2015 heeft Stadsverwarming Purmerend de laatste stappen gezet in de afronding van het in 2009 opgestelde verbeterprogramma:

  • Voltooiing van het project “SlimNet”, waarbij in 5 jaar bijna 4.000 woningen zijn voorzien van een kunststof aansluiting op het warmtenet;
  • Afronding van het project “Charon”, waarbij 8 ondergrondse onderstations zijn vervangen door onderstations op het maaiveld;
  • Verantwoordelijkheid over heel 2015 voor de warmteproductie:;
  • Revisie van de van NUON in 2014 overgenomen HulpWarmteCentrale 1 aan de Waterlandlaan
  • Inbedrijfname van de BioWarmteCentrale.

Stadsverwarming Purmerend is nu het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland.

Financiële vooruitblik

De geactualiseerde financiële prognose geeft onver-minderd aan dat vanaf 2019 sprake is van structurele winst. Rekening houdend met de provisies en opslagen die SVP aan de gemeente Purmerend betaalt inzake de leningen, is er vanaf 2016 reeds een positieve kasstroom.
In de kern is SVP daarmee een gezond bedrijf geworden en zal daardoor vanaf 2020 in staat zijn dividend aan haar aandeelhouder, de gemeente Purmerend, uit te keren.

De verwachte lagere gasprijzen voor de komende jaren hebben een negatief gevolg voor de resultaten. Dit wordt deels gecompenseerd door lagere financieringskosten en lagere bedrijfskosten als gevolg van verschillende verbeterinitiatieven van SVP. Ook is er een voorziening opgenomen voor de kosten voor de afronding van de Bio­WarmteCentrale in met name 2016. SVP zal deze kosten overigens claimen bij de leverancier Weiss.

Toekomstige investeringen

Ten aanzien van toekomstige investeringen gaat SVP onverminderd uit van een gemiddelde van 150 nieuw aangesloten woningequivalenten per jaar als basis en daarnaast aansluiting van Kop West en Baanstee-Noord op stadsverwarming. Tevens is in de prognose de aan­name verwerkt dat SVP vanaf 2016 jaarlijks gemiddeld 1.500 afleversets vervangt. Met ingang van de Warmtewet is het namelijk voor eigenaren verplicht om bij vervanging van de afleverset dit door de warmteleverancier te laten verzorgen. SVP heeft hierover op hoofdlijnen afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Deze afspraken worden de komende maanden definitief gemaakt.

De prognose houdt overigens nog geen rekening met de resultaten van een mogelijke doorontwikkeling van SVP naar een lokaal duurzaam energiebedrijf.

Ontwikkeling eigen vermogen

De verwachte positieve resultaten vanaf 2019 beteke­nen ook dat het eigen vermogen van SVP zich zal gaan herstellen. Door de diverse niet beïnvloedbare zaken heeft de prognose een grote mate van onzekerheid. Daarom zijn er naast het basisscenario diverse andere scenario’s doorge­rekend op basis van minder/meer afzet, lagere/hogere verkoopprijzen, etc.

Echter, naast haar maatschappelijke bijdrage (werk-gelegenheid, MVO) en bijdrage aan duurzaamheid aan de stad, keert SVP op dit moment ook jaarlijks ca. € 0,7 miljoen uit aan de gemeente Purmerend via opslagen en provisies op haar leningenportefeuille.
De verwachting is dat vanaf 2020 dividend uitgekeerd kan worden, gezien de structureel winstgevende situatie.


Milieu artikelen