HomeNieuwsMilieuStadspartij stelt vragen over bomenkap

Stadspartij stelt vragen over bomenkap

bomen
Recent stond in het Purmerends Nieuwsblad dat er ruim 100 bomen worden gekapt in onder andere de wijken: Overwhere, Purmer Zuid , Purmer Noord, Gors.
Stadspartij raadslid Helana Aslander stelde het college hier vragen over. Uit de beantwoording kwam naar voren dat het kappen een veelheid van redenen heeft.

Zo zijn er bomen die problemen opleveren voor de omgeving, ontnemen licht uit woningen, staan te dicht op gevels of er is wortelopdruk. Ook vindt er op veel plaatsen reconstructie plaats van de openbare ruimte waardoor het noodzakelijk is dat er bomen worden verwijderd. En uiteraard zij  er ook bomen die doodziek zijn of reeds overleden. Daarnaast worden sommige bomen verwijderd vanwege ‘dunning’. De snelgroeiende bomen (wijkers) worden verwijderd om langzaam groeiende bomen met een langere levensduur (toekomstbomen) de ruimte te geven om gezond te kunnen groeien. Zou dit niet gebeuren dan groeien deze toekomstbomen niet goed en zullen verloren gaan.
De ‘wijkers’ zullen daarvoor dus moeten wijken.

De vraag van Aslander of de bomen in het belang van gezonde lucht, demping geluidsoverlast, bodemhuishoudingen, leefgebied van insecten en vogels zullen worden vervangen, leverde een genuanceerder antwoord op. De bomen worden deels vervangen door jongere en dus kleinere bomen. Dit gebeurt in grote gebieden geleidelijk, zodat deze nieuwe bomen de ruimte hebben om te groeien.  De gemeente kiest voor minder maar beter.

De gemeente heeft op dit moment geen plannen om aansluitend aan deze bomenkap en vervanging binnenkort nog meer op grootscheepse schaal bomen te kappen. In de toekomst zal het onderhoud aan het bomenbestand wel op een soortgelijke wijze plaatsvinden om de waarde die het groen voor de mensen heeft te behouden.

Desgevraagd geeft Helana Aslander te kennen zich te kunnen vinden in het antwoord van het college. Op dit moment is de kwaliteit van het bomenbestand niet goed. De huidige bomen de zogenaamde ‘snelgroeiers’ zijn aan het einde van hun levensduur. Wel zit de Stadspartij nog te wachten op het bomenplan. Wethouder Hegger heeft in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer te kennen gegeven de kwaliteitsbomen aan te geven. Daarnaast zal ook het tempo van de terug planting en de kwaliteit en soort boom in de gaten worden gehouden. De Stadspartij verwacht dat de wethouder de raad zal informeren over zijn verdere visie op bomen en het groen zoals hij heeft aangekondigd tijdens de behandeling van de Groenvisie voor Purmerend.

Milieu artikelen