HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij stelt (vervolg) vragen zorgplicht gemeente voor funderingen

Stadspartij stelt (vervolg) vragen zorgplicht gemeente voor funderingen

botterslootHA
In antwoord op eerdere vragen van Helana Aslander van de Stadspartij geeft het college aan dat in de periode juni tot medio augustus 2018 de droge zomer heeft gezorgd voor een afname van de gebruikelijke waterstand met 30 tot 40 centimeter. Van augustus tot december is er sprake van stapsgewijs herstel maar nog niet tot het gebruikelijke niveau. Naast de droogte zorgt ook de bodemopbouw in Purmerend voor een algehele bodemdaling.
Ondertussen heeft minster Ollongren laten weten dat uitgangspunt is dat de eigenaar van de woning zelf verantwoordelijk is voor de fundering en het eventueel funderingsherstel maar dat de funderingsproblemen veroorzaakt kunnen worden door uitzakkend grondwater en bodemdaling in de openbare ruimte. Gemeentes hebben hiertoe een grondwaterzorgplicht zo geeft de minister aan.

Gemeente heeft zorgplicht grondwaterstand

Deze zorgplicht betekent dat een gemeente maatregelen moet treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, voor de aan de grond gegeven bestemmingen, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Gemeenten kunnen hierbij met gericht grondwaterpeilbeheer een ondersteunende rol spelen om uitdroging en inklinking van de bodem in droge periode te voorkomen.
Probleemgebieden Purmerend

Uit het Grondwaterbeleidsplan Gemeente Purmerendblijkt dat de risico’s op droogteschade met name de (oude) panden in het Centrum, de Zuiderpolder, Overwhere en Wheermolen betreffen. Naast de lange periode van droogte door de klimaatverandering is een slechte/lekkende riolering een oorzaak van droogstand. Hierop kan de gemeente worden aangesproken op grond van de grondwaterzorgplicht.

Ook wordt in het Grondwaterplan aangegeven dat er, gedurende de planperiode, nader onderzoek zal worden uitgevoerd naar de grondwatersituatie in de genoemde risicogebieden. Dit omdat nog onvoldoende bekend is of en in welke mate er in Purmerend sprake is van (schadelijke) droogstand van houten paalfunderingen.
Vragen Stadspartij over uitvoering zorgplicht
Helana Aslander vraagt nu aan het college wanneer dit onderzoek zal worden uitgevoerd en of dit inmiddels wellicht is uitgevoerd voor de risicogebieden, Centrum, Zuiderpolder, Overwhere en Wheermolen. En wat, als dit bekend is, hiervan de uitkomsten zijn.
Uit het rioleringsplan blijkt dat met name dat in de risicowijken, Overwhere en Wheermolen de riolering in een slechte staat verkeert. Het vervangen van de riolering in deze wijken is uitgesteld door het project aardgasvrij.
Voorts vraagt de Stadspartij of het college voornemens is om met name in deze risicogebieden zo spoedig mogelijk een monitoringssysteem aan te brengen voor het grondwaterpeil. dit om te zorgen dat zo nodig maatregelen worden genomen dat de funderingen gedurende een droge periode niet worden aangetast door een te lage grondwaterstand.
In het grondwaterplan wordt gesteld dat de perceeleigenaar verantwoordelijk is voor het ontwateren/drainage van zijn terrein. Evenwel heeft de gemeente de zorgplicht voor de aanleg en onderhoud van benodigde leidingen en aansluitpunten in de openbare ruimte voor de ontwatering van het particuliere terrein.
Tot slot de vraag van de Stadspartij of de slechte staat van de riolering thans in delen van Purmerend voor problemen zorgt.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen