HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij feliciteert Platform Toegankelijkheid

Stadspartij feliciteert Platform Toegankelijkheid

blindenstrook (307).jpg 

Tijdens het forum Samenleving van 8 mei 2008 is de stand van zaken van het project Toegankelijkheid openbare weg en openbare gebouwen behandeld. Dit project heeft tot doel de openbare ruimte en gebouwen zo goed  mogelijk toegankelijk te maken voor lichamelijk- en visueel gehandicapten. Wim Hoogterp is voorzitter en Elly Vos, is secretaris van het deskundigenplatform Toegankelijkheid. Dit platform dat op initiatief van Elly Vos werd gevormd, bestaat uit leden met verschillende handicaps. Het platform adviseert het gemeentebestuur over de benodigde aanpassingen en de planning van de uitvoering.

 

Door een meerderheid van de gemeenteraad is een aantal jaren geleden het initiatief voorstel,van onder andere Stadspartij P93, gesteund waardoor een budget is vastgesteld om de benodigde aanpassingen te kunnen uitvoeren. De gemeente heeft samen met het Platform een volgorde in prioriteiten vastgesteld voor de aanpak van de projecten. Het gaat daarbij om aanpassingen van bestaande gebouwen en openbare ruimte.

Tijdens het forum heeft Wim Hoogterp als voorzitter van het Platvorm zijn waardering voor Purmerend aangegeven en gesteld dat de gemeente heeft getoond goed te willen samenwerken en luistert naar de adviezen van platform. Tevens wordt er regelmatig een schouw gehouden door het platform en gemeente om te kijken naar nieuwe situaties, nieuw te bouwen gebouwen en de wijzigingen in de openbare weg, voor het geven van een goed advies.

Vanuit het Platform is na de vergadering aan de gemeente een bord van Toegankelijkheid overhandigd. Het bord is door Elly Vos, vanuit haar functie van secretaris van het platform en Wethouder Keijzer naast de ingang van het stadhuis opgehangen.

Op zich dus alleen maar lof voor de goede samenwerking.

Wat de Stadspartij betreft is het nu tijd om voortvarend door te gaan met de verbetering van de andere projecten die op de lijst voorkomen maar qua prioriteit nog niet behandeld zijn.

College rommelt met verdere uitvoering beleid
Maar nee hoor, zo denkt het college er ineens niet meer over. In het voorstel van het college aan de raad staat dat door veranderingen met de tijd er een aantal projecten zijn komen te vervallen.
Volgens het college is er zodoende ruimte en geld ontstaan voor drie nieuwe projecten welke ingepast kunnen worden. Het gaat hierbij om de drie nieuwe projecten: toegankelijkheid van het Leeghwaterbad, de brug Wolthuissingel nu in aanbouw en het nieuwe centrum van Weidevennen ook in aanbouw.

Dit kan volgens Stadspartij P93 dus niet. Het beschikbare geld voor toegankelijkheid is voor bestaande situaties. De kosten voor de nieuwe projecten dienen aan die projecten te worden toegerekend. Gebeurt dit niet dan blijft er dus minder geld over om de bestaande situaies voortvarend aan te pakken.

Al tijdens de bouw van nieuwe projecten moet de toegankelijkheid juist al worden meegenomen in de bouwplannen en bestekken. Wordt dit niet gedaan dan is er sprake van een onvolledig plan dat ook leidt tot meer kosten omdat dan bij de oplevering de aanpassingen alsnog in allerijl moeten worden gemaakt.
Het college heeft dit ook ingezien en heeft nu het voorstel gedaan om in de toekomst te voorkomen dat er gebouwen en openbare ruimte niet volgens de eisen van toegankelijkheid worden ingericht, een checklist toegankelijkheid zal worden gehanteerd.

Deze checklist, die bijvoorbeeld in stadsdeel Amsterdam Noord (ca. 80.000 inwoners) al geruime tijd gewoon tot de bouwprocedure behoort, moet door Purmerend nog in elkaar gezet worden.
Stadspartij P93 vindt dit echt een blamage. Het toegankelijkheidsbeleid is 5 jaar geleden vastgesteld maar een checklist, die er dus al had moeten zijn, moet er nu nog komen.

bouw wolthuisbrug.jpgRuim voor de bouw van de Wolthuissingelbrug heeft het AOV en  Stadspartij P93 binnen het Forum Samenleving aan Wethouder Daan de vraag gesteld of er met de bouw van de brug rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor gehandicapten.
Wethouder Daan liet hierop weten er met verantwoordelijk Wethouder Krieger over te hebben gesproken en wist mede te delen dat met de bouw van de brug aan de toegankelijkheidseisen zou worden voldaan. Nu blijkt dat dus niet het geval te zijn. De kosten om dit alsnog te doen worden als het aan het college ligt onttokken aan het budget toegankelijkheid.

Dit budget is daar dus niet voor het is voor dringende aanpassingen in bestaande situaties en niet voor nieuwe situaties. De kosten voor de aanpassing van de brug dienen dus alsnog aan de kosten (door verhogen van het krediet) voor de brug te worden toegevoegd. Datzelfde geld uiteraard ook voor het Leeghwaterbad en het bouwproject in Weidevenne.

Fractielid Mario Hegger heeft deze kritiek dan ook duidelijk naar voren is gebracht. Wethouder Keijzer wist met deze heldere en juiste stelling name niet goed raad en heeft aangegeven dit verder te laten uitzoeken en komt hier nog op terug.

Ruimtelijke Ordening artikelen