HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSociale woningbouw op locatie Drontermeer beoogd

Sociale woningbouw op locatie Drontermeer beoogd


Één van de maatregelen om de woningnood in Purmerend te beteugelen is om tijdelijke huisvesting te realiseren. Een andere optie is de snelle realisatie van permanente woningbouw. De studie naar locaties voor tijdelijke huisvesting is in 2015 besproken in de cie SOB. Hieruit volgt, mede n.a.v. inspraak en overleg met de buurt, dat de start van de realisering van bijzondere tijdelijke huisvesting op de Vurige Staart gewenst is.

In SOB commissievergadering van 9 december is een soortgelijk huisvestingsplan voor de locatie Drontermeer besproken. Tegen deze bouw bestond grote weerstand bij de raadsleden, niet in het minst veroorzaakt door de overtuigende inspraak van de omwonenden. Op het Drontermeer wordt door de cie SOB geopteerd voor permanente sociale huisvesting.

Start overleg bewoners en gemeente over inrichten locatie Drontermeer

Het college heeft daarop besloten om de tijdelijke huisvestingplannen te bevriezen en samen met de bewoners, projectleider en de wooncompagnie te werken aan het realiseren van permanente bouw, inclusief groen- en speelvoorziening, op het veld van het Drontermeer. De woningen zullen bestemd zijn voor mensen die op de reguliere wachtlijst staan.

De kaders voor de permanente opgave op het Drontermeer ziin:

– Maximale participatie bewoners als uitgangspunt voor de planvorming

– Tenminste 30 wooneenheden (kleine eengezinswoningen of appartementen)

– Doelgroep starters en ouderen – Sociale huur

Donderdag 21 januari. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Wethouder: de heer Krieger, de projectleider: de heer Cohen, de wijkmanager: mevrouw Bonnes en de werkgroep Drontermeer.

Dit besluit van het college duidt er op dat als er op een constructieve, saamhorige wijze wordt gecommuniceerd met de gemeente, er kan worden gekomen tot een voor beide partijen positieve oplossing. Dit is een compliment waard voor zowel gemeente als de bewoners van het Drontermeer, zo vindt de werkgroep Drontermeer.

Werkafspraken

De werkgroep Drontermeer laat weten dat Tijdens het gesprek de volgende afspraken zijn gemaakt.
Er zal op zeer korte termijn een participatie groep gevormd worden. Deze groep bestaat uit een afvaardiging van de gemeente, de wooncompagnie die de bouw gaat realiseren en vertegenwoordigers van het Drontermeer. Deze groep gaat intensief met elkaar samenwerken om het veld zo goed mogelijk in te richten, waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners. De vertegenwoordiging van de bewoners zal uit maximaal 6 personen bestaan. Dit is inclusief vertegenwoordigers vanuit de werkgroep Drontermeer.

De werkgroep Drontermeer ziet het liefst dat er bewoners plaatsnemen die direct aan het te bebouwen veld wonen. Gezocht wordt dan ook naar 3 á 4 bewoners die deel uit willen maken van deze groep.

Het voornemen is om nog vóór de zomervakantie een gedragen ontwerp te presenteren.
‘We komen steeds dichter bij een oplossing voor ons veld waar zowel de gemeente als de bewoners, tevreden over kunnen zijn´. Zo laat de werkgroep weten.

Ruimtelijke Ordening artikelen