HomeNieuwsMilieuSchuld Stadsverwarming loopt op door meer technische problemen

Schuld Stadsverwarming loopt op door meer technische problemen

Schuld loopt op van 3,1 naar ca 8,1 miljoen euro

Hulp gascentrale SVP
Foto Stadspartij-BPP


In een brief aan het college van B&W heeft directeur Arno van Gastel van Stadsverwarming de stand van zaken m.b.t. de technische problemen van de BioWarmteCentrale (BWC).
De verdere vertraging door de tegenslag van de slechte ketelwanden en de schaarste in het gespecialiseerde personeel dat de reparaties kan uitvoeren heeft forse verdere impact op het financiële resultaat over 2023.

Dat negatieve resultaat wordt veroorzaakt door extra reparatiekosten maar (vooral) omdat ook in het 2e halfjaar de BWC minder zal kunnen worden ingezet en er dus meer aangewezen zal zijn op het gebruik van aardgas in de hulpwarmtecentrales.
In juni was de verwachting nog dat het resultaat van SVP in het scenario zonder klant tariefaanpassing naar -3,6 miljoen euro zou zakken. Voorzien  wordt nu dat het resultaat met ca. 4,5 miljoen euro verder zal dalen naar -8,1 miljoen euro met een bandbreedte van +/- 10%, afhankelijk van het conform planning beschikbaar komen van de nog in reparatie zijnde ketels en de weersomstandigheden.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de financiële situatie van SVP, zoals de solvabiliteit en de liquiditeit. De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De liquiditeit geeft het vermogen aan om op korte termijn verplichtingen te kunnen betalen.

De solvabiliteit zal op basis van deze verwachting verder afnemen naar 16 %. Desondanks verwacht de directeur van de Stadsverwarming dat deze tegenvallers kunnen worden opgevangen en via de maatregelen die worden getroffen weer een stabiel bedrijf wordt.

Navraag op dit punt door het college bij SVP leert dat hiermee wordt bedoeld dat de tarieven voor 2024 niet nadelig worden beïnvloed. Het uitgangspunt van het college ten aanzien van de tarieven blijft ongewijzigd: gestuurd wordt op verbetering van de financiële positie en gezondheid van het bedrijf, en tegelijk wordt ingezet in op het laag houden van de tarieven.

Nader overleg B&W met RVC noodzakelijk

In de brief aan het college heeft SVP de enige aandeelhouder –de gemeente Purmerend- ook geïnformeerd over een hiermee gepaard gaande aanvullende financiële tegenvaller. De schaarste aan gekwalificeerd personeel, de aanvullende kosten voor de inzet van de hulpwarmtecentrales en de reparatie van geconstateerde lekkages in de ketelwanden betekenen dat de kosten voor dit jaar hoger uitvallen dan vooraf verwacht, voor een bedrag van circa € 4,5 miljoen. Het college betreurt deze nieuwe tegenvaller.

Hoewel het college in goed contact staan met de Stadsverwarming en ook het advies van de Raad van Commissarissen (RVC) te hebben gehoord, lijkt het B&W raadzaam om een aanvullende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bijeen te roepen. De ontstane problematiek, het gevolgde proces en de beheersmaatregelen zijn onderwerp van het gesprek in die vergadering.

Milieu artikelen