HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSamen werken aan aantrekkelijke wijken

Samen werken aan aantrekkelijke wijken

meteorenweg 1 (klein).jpgDe gemeente Purmerend en de zes woningcorporaties Woningstichting Rochdale, Woningstichting Wherestad, Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie,
Woningstichting IntermarisHoeksteen, Stichting Woonzorg Nederland en Ymere, gaan door met hun intensieve samenwerken om de kwaliteit van de leefomgeving in de wijken te verbeteren. Dat staat in de Prestatieafspraken 2008-2011 die de partijen op 19 maart hebben ondertekend. De gemeente heeft ook met de corporaties afgesproken dat zij in die periode voldoende betaalbare huurwoningen aanbieden aan lagere inkomensgroepen.
 

De gemeente en de corporaties zetten zich beide in om de wijken in Purmerend aantrekkelijk te houden en de wijken verder te ontwikkelen door de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale cohesie te bevorderen. Zo blijven zij samenwerken aan de wijkontwikkelingsplannen. De gemeente zal daarbij de regierol vervullen. Corporaties en gemeenten onderschrijven dat samenwerking en afstemming bij investeringen hierin tot betere resultaten zal leiden.

Concrete afspraken

De corporaties spreken met de gemeente af om 70% van de vrijkomende woningen tot 2011 beschikbaar te stellen voor mensen met een lager inkomen. In nieuwbouwprojecten wordt minimaal 30% in de sociale huursector gebouwd. Het omzetten van huurwoningen naar koopwoningen heeft een positief effect op de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom mogen corporaties een deel van de bestaande huurwoningen verkopen, bijvoorbeeld aan de huidige huurder. Daar zijn echter wel voorwaarden gesteld.

De gemeente Purmerend verkoopt grond aan corporaties voor een lagere grondprijs dan de marktwaarde. Omdat huurwoningen op deze manier betaalbaar worden houden, handhaaft de gemeente deze ‘sociale grondprijs’. Wanneer corporaties besluiten die woningen niet meer voor sociale huur te gebruiken, betalen zij de gemeente het verschil in grondprijs terug. Corporaties gaan samen met de gemeente kijken naar lange termijn oplossingen voor de steeds groter wordende vraag naar combinaties van wonen en zorg. Dit moet leiden tot een Masterplan Wonen en Zorg. In dat plan staat wat gemeente en corporaties gaan doen om te voldoen aan de vraag tot 2015.

Wethouder Hans Engels (ruimtelijke ordening en wonen) is tevreden over de gemaakte afspraken: "Na korte en intensieve onderhandelingen kunnen we onze goede samenwerking voortzetten. Daar ben ik heel tevreden over.’

Commentaar Stadspartij: 
Wie naar de situatie in Wheermolen kijkt.  In het bijzonder naar de chaotische sloop en criminele situatie bij de nog staande flats, zal de scepsis van de Stadspartij over de gemaakte afspraken verstaan.

 

Bron: Gemeente Purmerend 

Ruimtelijke Ordening artikelen