HomeNieuwsMilieuRisico’s en gevolgen van schaliegas moeten beter onderzocht

Risico’s en gevolgen van schaliegas moeten beter onderzocht

schaliegaspurm
Het InterProvinciaal Overleg (IPO) vindt dat er grondiger onderzoek nodig is naar de milieueffecten van de opsporing en winning van schaliegas. Daarnaast pleit het IPO voor een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van schaliegas, mede in relatie tot de verdere uitrol van duurzame energie.

Het IPO heeft namens de twaalf provincies een zienswijze ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan MER Structuurvisie Schaliegas (concept NRD). Daarin pleit het IPO ervoor schaliegas ook integraal af te wegen tegen andere functies in de ondergrond en kwetsbare natuur- en drinkwatergebieden op voorhand uit te sluiten als potentiele winningslocaties. 

Duurzame energie staat voorop  
In de provincies wordt volop ingezet op de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Verdere groei van duurzame energie levert ook werkgelegenheid op en is toekomstbestendig. Dit moet bij de verkenning van nut en noodzaak van schaliegas worden afgewogen tegen eventuele positieve economische effecten van winning. Daarnaast pleit het IPO ervoor ook de effecten op het vestigingsklimaat voor bedrijven, de landbouw, recreatie en toerisme, waarde van vastgoed en gevoelens van onveiligheid in het onderzoek mee te nemen.  

Uitsluitingsgebieden
Het IPO is bezorgd over de eventuele interferentie tussen de winning van schaliegas en van drinkwater. Bescherming van drinkwater, ook de strategische voorraden voor de langere termijn, verdient voorrang. Ook andere gebieden met bijzondere waarden zouden op voorhand moeten worden uitgesloten, zoals het robuust natuurnetwerk (voorheen EHS), Nationale Landschappen en gebieden op de Unesco Werelderfgoedlijst. Het IPO wijst er op dat trillingen of aardbevingen die veroorzaakt worden door schaliegaswinning de waterkeringen en daarmee de waterveiligheid in gevaar kunnen brengen. Ook het boren naar schaliegas binnen de grenzen van bestaand en gepland bebouwd gebied, de dorpen en steden, wijst het IPO af.  

Beoordelingskader 
Bij de beoordeling van effecten zullen ook de effecten op land- en tuinbouw, recreatie, gezondheid en beleving van risico en hinder moeten worden meegenomen. Dit is in de concept NRD niet opgenomen. Wel zullen de effecten van winning in verschillende landschapstypen in kaart worden gebracht. Het IPO pleit echter voor een nadere onderverdeling in deelgebieden omdat de voorgestelde indeling te grofmazig is. Omdat bij schaliegaswinning gebruik wordt gemaakt van vele boorlocaties is inzicht nodig in de benodigde totale oppervlakte. Het IPO pleit daarbij ook voor visualisaties om de impact op het landschap beter inzichtelijk te maken.  

Stikstof 
Schaliegasboringen zorgen voor uitstoot van stikstof. Er zijn Europese normen voor de depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden. Extra stikstofemissies door schaliegaswinning kan te koste gaan van de mogelijkheden voor andere activiteiten, zoals veehouderij en bedrijvigheid. Deze mogelijke effecten moeten in de beoordeling meegenomen worden.

Milieu artikelen