HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in...

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

StOverwhere1HA
In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo gaan Rijk en Metropoolregio Amsterdam (MRA) de infrastructuur aanpakken op groeiende locaties als Almere, Havenstad, Amsterdam-Oost en de Schipholregio. Hiervoor worden concrete maatregelen onderzocht voor metro-, spoor- en wegennet. Ook wordt de transitie voortgezet naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem met 9.000 spitsmijdingen per dag in 2020. De besluiten zijn genomen op basis van een nieuw ontwikkelde en eveneens vastgestelde methode: het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. 
“Het Ontwikkelpad is afgelopen jaar uitgewerkt door het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Kort gezegd zet het de route uit hoe de MRA verder kan verstedelijken en welk mobiliteitssysteem daar het beste bij past”, zegt programmamanager Lennart Salemink. “Belangrijk daarbij is het optimaal benutten van de beschikbare infrastructuur, het versnellen van de transitie naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem, het versterken van de nabijheid van woningen bij voorzieningen en werk en het benutten van de voordelen van elke modaliteit. In de stad is dat vooral ov, fiets, wandelen; buiten de stad houdt de auto een belangrijke rol. Ook wordt gezorgd voor goede overgangen tussen de modaliteiten.”
 
Verstedelijken nabij bestaande infrastructuur
Op basis van het Ontwikkelpad zijn gebieden aangewezen waar verstedelijking kan plaatsvinden langs bestaande infrastructuur, zoals Amsterdam-Zuidoost en stedelijke knopen als Haarlem, Lelystad, Zaanstad, Hilversum en Purmerend. Hier zijn kleinere investeringen nodig om het systeem te laten functioneren. Per gebied wordt een mobiliteitsaanpak opgesteld, met aandacht voor maatregelen op vlak van openbaar vervoer (spoor/metro), wegen, stedelijke bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit. Lees ook het interview met Jan de Reus (gedeputeerde provincie Flevoland en lid van de programmaraad) over de BO MIRT besluiten. 
 
Mobiliteitssysteem bij ontwikkellocaties
Locaties als Schiphol, Almere en Amsterdam-Oost en Havenstad groeien. Voor deze locaties worden daarom concrete infrastructurele maatregelen onderzocht voor metro-, spoor- en wegennet. Zo is besloten dat er een nieuw MIRT-onderzoek naar Amsterdam Bay Area start [lees er hier meer over]. Dit is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere. Ook hoort hier het MIRT-onderzoek naar de internationale woon-werkas ZWASH (Zuidwest Amsterdam- Schiphol-Hoofddorp) bij. Dit onderzoek wordt begin 2020 afgerond.
Daarnaast start er een inhoudelijke Quick Scan naar de westkant van Amsterdam en Havenstad. Hierin worden ook de opties meegenomen om het metronetwerk uit te breiden richting Schiphol en Hoofddorp en tussen Sloterdijk en Centraal Station. De Quick Scan is naar verwachting in het voorjaar afgerond.
 
Netwerkstrategie 
Verder wordt gekeken naar het functioneren van het hele spoor- en wegennetwerk, inclusief het versterken van alternatieven voor de ring A10 en de tweede ring rond Amsterdam. 
Alle onderzoeken worden integraal afgewogen tegenover andere ov- en spoorinvesteringen. Ook wordt samengewerkt met programma’s als het OV-toekomstbeeld, de Airportspinter fase 2 en de Verstedelijkingsstrategie. 
 
Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 2020 – 2022
Naast de langetermijnonderzoeken wordt er in het uitvoeringsagenda 2020 – 2022 al concreet werk gemaakt van de aanleg van een parallelweg op de A4 bij Schiphol en het verbeteren van de S116 op de ring A10. Verder gaan verschillende maatregelen zorgen voor bijna 9.000 spitsmijdingen per dag. Bijvoorbeeld door de werkgeversaanpak te intensiveren en geografisch uit te breiden richting de corridor Amsterdam – Hoorn. Ook worden het klimaatakkoord en de landelijke krachtenbundeling Smart Mobility onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.
 
Overzicht van alle BO MIRT besluiten van Samen Bouwen aan Bereikbarheid 
Lees hier alle besluiten over Samen Bouwen aan Bereikbarheid genomen tijdens het BO MIRT. En hier de brief waarmee de Tweede Kamer is geïnformeerd.
 
Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. 
Er is binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in 2019 breed onderzoek uitgevoerd naar scenario’s voor verstedelijking en mobiliteit. Dit is nodig omdat alle modaliteiten tegen de grenzen van de capaciteit aanlopen bij verdere verstedelijking in de regio; de werkgelegenheid en woningen groeien er sterk. Tot 2040 komen er nog 250.000 woningen bij. Op basis van deze onderzoeken is een samenhangend Ontwikkelpad tot 2040 voor de hele MRA opgesteld. 
Het Ontwikkelpad biedt bestuurders een hulpmiddel om vanuit een gezamenlijke koers besluiten te nemen over verstedelijking en mobiliteit. Stapsgewijs, in samenhang, met zicht op kosten en baten, en met een heldere fasering en kantelpunten. Kortom, het laat bestuurders zien wat het effect is van de besluiten op de regio als geheel. 
Over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 
Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen in 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo kunnen slimme samenhangende keuzes gemaakt worden op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. Ook stimuleert het programma een slimmere en duurzamere manier van reizen. Kijk voor meer informatie op www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl 

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen