HomeNieuwsVerkeer en VervoerRichting 2030 zal het wegennetwerk van Purmerend niet meer voldoende capaciteit hebben...

Richting 2030 zal het wegennetwerk van Purmerend niet meer voldoende capaciteit hebben voor al het verkeer

Resultaten knelpuntenstudie Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Purmerend alarmerend

Foto Stadspartij-BPP


Een hoogfrequent, betrouwbaar en snel openbaar vervoer tussen Amsterdam en Purmerend is in de toekomst nog steeds mogelijk met een bussysteem. Zo werd na onderzoek eerder geconcludeerd. Tegelijkertijd werd vastgesteld dat er binnen de bestaande stad wel degelijke knelpunten ontstaan.

De Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Purmerend hebben daarom samen een tweede onderzoek naar deze knelpunten in het HOV bussysteem binnen Purmerend uitgevoerd.

Er zijn daartoe twee onderzoeken uitgezet en begeleid:

  1. Een verkeerskundige studie naar knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het busnetwerk van Purmerend door Royal HaskoningDHV.

  2. Een reizigersonderzoek onder inwoners van Purmerend door Moventem.

Resultaten knelpunten verkeersstudie

Richting 2030 zal het wegennetwerk van Purmerend niet meer voldoende capaciteit hebben voor al het verkeer. Hier ondervindt het busvervoer ook veel hinder van. De vertragingen ontstaan vooral op vier kruispunten. Richting 2040 verergeren deze doorstromingsproblemen.Er zijn hiervoor drie oplossingsrichtingen onderzocht:

  1. Het toevoegen van rijstroken voor motorvoertuigen op kruispunten zodat zowel de auto als de bus sneller kunnen doorrijden.

  2. Op de kruispunten rijstroken omvormen van een rijstrook voor de bus en de auto naar een busbaan.

  3. Het aanleggen van een nieuw strategisch busnetwerk met vrij liggende busbanen.

Resultaten reizigersonderzoek

Uit het reizigersonderzoek blijkt dat inwoners de bus als prettig ervaren en het belangrijk vinden dat deze sneller door kan rijden dan het overige verkeer. Een betere doorstroming van de bus zou volgens de reizigers best ten koste mogen gaan van de doorstroming van de auto. Inwoners zouden vaker de bus nemen als er betere verbindingen binnen Purmerend zijn.

Aan deze wens van de inwoners wordt tegemoet gekomen door het opnemen van een ringlijn in de nieuwe bus concessie. Verder wordt overwegend positief gedacht over vrij liggende busbanen, als de bus daardoor sneller en vaker rijdt. En nemen inwoners vaker de bus als deze goedkoper is.

Bus essentieel voor toekomstige bewoners

Het verbeteren van de doorstroming van de bus is essentieel om de toekomstige benodigde woningbouw te kunnen realiseren. In de studie is geconcludeerd dat het huidige wegennet in Purmerend niet voldoet om het verwachte verkeer in 2030 en 2040 af te wikkelen. Er moeten daarom maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het verkeer in Purmerend vastloopt.
Doorstroming van de bus is essentieel om het openbaar vervoer concurrerend te houden ten opzichte van de auto. Richting 2040 kan vertraging voor de bus in sommige gevallen oplopen naar 30 minuten in de avondspits. Daarmee neemt, als niets wordt gedaan, de toegevoegde waarde van de bus ten opzichte van de auto af.

Royal HaskoningDHV adviseert om op de lange termijn HOV busbanen aan te leggen. Voor op de korte termijn wordt geadviseerd om de vier kruispunten die de grootste vertraging gaan veroorzaken voor de bus met extra rijstroken uit te breiden. Dit zijn de kruispunten:

  • Gorslaan/Waterlandlaan (1),

  • Jaagweg/Gorslaan (2),

  • Gorslaan/Weteringstraat (3) en

  • Verzetslaan/N235 (4).

Met deze ingrepen blijft Purmerend bereikbaar. Extra opstelstroken voor de bus ten koste van opstelstroken voor de auto bieden hier helaas geen oplossing, omdat er dan lange files ontstaan op de wegen tussen de kruispunten waar de bus ook hinder van ondervindt.

Voor de langere termijn wordt geadviseerd door te gaan met een strategische uitbreiding van het busnetwerk. Deze maatregelen worden overgenomen en worden opgenomen in het Mobiliteitsplan dat op 8 december in de commissie Ruimte wordt behandeld.

Samenhang met andere ontwikkelingen

Op dit moment wordt gewerkt aan meerdere visies, plannen en gebiedsontwikkelingen waaronder de uitwerking van het masterplan Waterlandkwartier, de visie op de Binnenstad en de gebiedsvisies voor de Koog en de Oostflank. Tegelijkertijd is Purmerend aangesloten bij het Programma Bereikbare Steden en wordt een Mobiliteitsplan voor de stad opgesteld. Het onderzoek naar het HOV in Purmerend is gedaan in de context van al deze ontwikkelingen. Het is daarom belangrijk dat ingrijpende keuzes integraal worden afgewogen.

Tijdlijn doorontwikkeling HOV Purmerend

Ter borging van de uitvoering van de maatregelen zoals hierboven beschreven heeft wethouder Lageveen de gemeenteraad geïnformeerd over de studie resultaten en de daaruit voortkomende aanbevolen maatregelen en vervolgstappen. Omdat de voorgestelde maatregelen uit deze studie onderdeel zijn van een breder pakket mobiliteitsmaatregelen zijn deze opgenomen in het Mobiliteitsplan dat deze maand in de gemeenteraad wordt behandeld.

Verkeer en Vervoer artikelen