kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Beemsterwegha
Beemster foto Stadspartij

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed moment om stil te staan bij wat in 1999 de verwachtingen waren en wat nu de praktijk is geworden. De Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster gaat dit onderzoeken.
De gemeente Beemster kent twee werelderfgoederen; naast Droogmakerij De Beemster loopt ook een deel van de Stelling van Amsterdam door de gemeente Beemster. In het jaarplan 2020 heeft de Rekenkamercommissie de mogelijkheid opgenomen dat beide Werelderfgoederen onderdeel kunnen zijn van dit onderzoek. De onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie is primair gericht op Droogmakerij De Beemster.
De Stelling van Amsterdam zal betrokken kunnen worden bij het onderzoek indien dat van toepassing is en een bijdrage levert aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “In hoeverre zijn de verwachtingen die er bij de gemeente Beemster waren bij de voordracht van de droogmakerij De Beemster tot UNESCO Werelderfgoed uitgekomen?”

De hoofdvraag is opgesplitst in de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke beweegredenen en doelen had de voordracht tot nominatie?
  2. Wat waren de rollen van de gemeenteraad en het college van de gemeente Beemster en andere (overheids)organisaties bij de voordracht, nominatie en uitwerking van deze doelen?
  3. Welke consequenties heeft het predicaat Werelderfgoed voor de gemeente Beemster in de afgelopen 20 jaar gehad?
  4. Welke kansen of bedreigingen biedt de status van Werelderfgoed?
Dit onderzoek zal gericht zijn op de gemeente Beemster en de communicatie zal daarom voornamelijk lopen via de gemeentesecretaris van de gemeente Beemster. Indien van toepassing zullen de colleges en raden van beide gemeenten geïnformeerd en betrokken worden bij de bestuurlijke reacties en aanbevelingen.
Het onderzoek richt zich op de periode in de jaren vóór de voordracht in 1998, de daadwerkelijke verlening van het predicaat in 1999 en de periode daarna (tot heden, 2020). Er zal vanuit verschillende bronnen informatie worden ingewonnen. Zowel via desk research (archiefonderzoek, memo’s, raadsinformatie) als via interviews en werkbezoeken zal een beeld gevormd worden van de ontwikkelingen in de onderzoeksperiode. Wat betreft de interviews zal er een brede combinatie van deskundigen, betrokkenen en experts worden samengesteld.
De planning is dat het onderzoek door de Rekenkamercommissie eind van dit aar is afgerond en de behandeling van het rapport begin volgend jaar in de gemeenteraad kan worden behandeld.

Ruimtelijke Ordening artikelen

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...

Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het...

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd. De Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen....

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is...

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed...

Contracten voor meer dan 4000 woningen tot 2025

Meer dan 35% sociale huur en 30% doorstroomwoning De gemeente Purmerend heeft de afgelopen periode contracten gesloten voor de bouw van meer dan 4000 woningen...