HomeNieuwsVerkeer en VervoerRegionale aanpak in onderzoek naar deelmobiliteit

Regionale aanpak in onderzoek naar deelmobiliteit


De Vervoerregio Amsterdam (VRA) is, in opvolging van een motie uit de Regioraad eind 2022, dit jaar echter gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het regionaal organiseren van deelmobiliteit. Dit onderzoek gaat uit van een regionale aanpak voor deelmobiliteit met als doel betere bereikbaarheid van de regio en verbetering van de leefbaarheid. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in december 2023 gepresenteerd aan de Regioraad.

De gemeente Purmerend wil met haar beleidskeuzes graag aansluiten bij de regio en de keuzes van de VRA. Dit betekent dat het vaststellen van ons eigen deelmobiliteitsbeleid hierop zal volgen. De eerder ingeplande beleidsdiscussie die in november zou plaatsvinden wordt hierdoor gepauzeerd.

Wethouder Coen Lageveen laat dit in een memo aan de gemeenteraad weten.

Achtergrond gemeentelijke aanpak

In het Mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Purmerend wordt deelmobiliteit als één van de pijlers gezien om op in te zetten als alternatief voor het eigen autobezit en autogebruik. Purmerend groeit de komende jaren in aantal inwoners en in werkgelegenheid. Deze woningbouw vindt grotendeels binnenstedelijk plaats.

Met de groei van het aantal bewoners en bezoekers zal de druk op de openbare ruimte verder toenemen en, indien er geen alternatieven beschikbaar zijn, komt de bereikbaarheid van de stad onder druk te staan. Zonder aanvullende maatregelen zoals het op orde maken van het fiets- en OV-netwerk, toepassen van deelmobiliteit en de nabijheid van voorzieningen zal het autogebruik en daardoor de overlast niet afnemen.

Om goed beleid voor deelmobiliteit op te stellen zijn verschillende gemeenten en kennisorganisaties geïnterviewd en om input gevraagd. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen. En zijn verschillende beleidsdomeinen binnen de gemeente betrokken bij dit onderzoek. Uit deze eerste verkenning blijkt dat een regionale benadering –rand-voorwaardelijk- is voor het effectief kunnen organiseren van deelmobiliteit.

In de ons omliggende gemeenten is te zien, op Amsterdam na, dat ze of helemaal nog niet bezig zijn met deelmobiliteit of middels een pilot zaken uitproberen, zonder al beleid te hebben.

Huidige situatie

Tot op heden zijn er, behalve de OV-fietsen die bij station Purmerend en Overwhere staan, geen aanbieders van deeltweewielers actief binnen Purmerend. Bij beide stations zijn 4 OV-fietsen aanwezig.

Binnen de gemeente zijn wel enkele deelauto’s aanwezig. Zo staat er verdeeld over de gemeente op verschillende locaties een enkele auto van Greenwheels en Mywheels. De Greenwheels auto’s (5) hebben een vaste parkeerplaats; de Mywheels auto’s (9) hebben dat niet; die hebben een zone waarbinnen ze opgehaald en teruggezet kunnen worden.

Bij verschillende projectontwikkelingen in de gemeente is de deelauto als mobiliteitsconcept opgenomen in het onderliggende bestemmingsplan. Belangrijk gegeven hierbij is dat de deelauto niet als reductie op de parkeereis van de ontwikkeling wordt voorgesteld maar als aanvullende mobiliteitsoptie voor de bewoners.

Keuzevraagstukken deelmobiliteit

In de eerste stappen die de gemeente heeft gezet bij het formuleren van het eigen beleid is duidelijk geworden dat er keuzes gemaakt dienen te worden in de manier waarop deelmobiliteit wordt organiseert in de gemeente.

Laat je het voertuigen ophalen en terugbrengen naar een vaste plek, of mag iedereen zijn voertuig achter laten waar hij/zij wil? Of kies je een mengvorm?

Belangrijker nog dan bovenstaande: welke rol kies je als overheid? Laat je het over aan de markt, waarbij je als overheid alleen minimale regels mee geeft aan een bedrijf, of probeer je met actief beleid en financiële ondersteuning deelmobiliteit in de gemeente te stimuleren? En hoe doe je dat dan? Juist die laatste vraag, over de rol van de overheid, is bij de VRA onderwerp van onderzoek.

Conclusie

Door de VRA zijn parallel aan de formulering door onze gemeente van beleid, ook stappen gezet m.b.t. dit onderwerp. Het is, aldus de wethouder, verstandig hierbij aan te sluiten vanwege het belang van een regionale benadering bij deelmobiliteit. Wel kan, als een marktpartij zich aandient voor een pilot, worden gekeken hoe dit in samenhang met de regionale benadering is in te passen. En ook wordt de eerder toegezegde enquête onder het internetpanel in november uitgezet; de resultaten hiervan zullen gedeeld worden.

Voor verdere uitwerking van het gemeentelijke beleid wordt aangesloten bij de resultaten van het onderzoek dat momenteel door de VRA wordt uitgevoerd. In dit traject zal de gemeente volgend jaar met een informatiesessie over dit onderwerp bij de raad terugkomen.

Verkeer en Vervoer artikelen