HomeNieuwsVerkeer en VervoerRechtstreekse verbinding naar CS voor veel busreizigers vervalt

Rechtstreekse verbinding naar CS voor veel busreizigers vervalt

CSoverkapping1
Dinsdag 13 december stonden de nieuwe vervoersplannen voor het openbaar vervoer op de agenda van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam (SRA). Bij de start van de Noord-Zuidlijn in juni 2018 gaan deze plannen in. De  Regioraadsleden Helana Aslander (Stadspartij) en  Tom de Jong (D66) Purmerend zijn als regioraadslid onverminderd kritisch geweest op de plannen voor de regio Waterland. Deze plannen zullen een groot deel van de busreizigers nadelig treffen is hun verwachting.
Purmerenders met Amsterdam CS als bestemming moeten straks overstappen op het nieuwe metrostation in Amsterdam Noord. De SRA heeft eerder besloten dat 70% van de bussen die vanuit Purmerend naar Amsterdam gaan station Noord als eindhalte hebben. Slechts 30% van de bussen rijdt door naar Amsterdam CS. Ondanks heftige kritiek vanuit Purmerend, zelfs een second opinion, is het regiobestuur niet bereid de plannen te heroverwegen. Glashelder is dat het huidige plan niet aansluit bij de reisbehoefte van Purmerenders. En dat terwijl vorig jaar een motie is aangenomen die het mogelijk moest maken om flexibel om te gaan met deze 70/30-verhouding. Deze flexibiliteit heeft het bestuur van de SRA niet toegepast voor Purmerend. Dit vanuit de (terechte) veronderstelling dat teveel Pumerenders anders eerder gebruik zouden maken van een rechtstreekse bus dan van de metro. Er zit dus een duidelijk economische motief, met name via het GVB voor Amsterdam, achter deze starre opstelling.
Stem van Purmerend
Purmerend heeft via de stem van De Jong (D66) en Helana Aslander (Stadspartij) de mening van de meerderheid van de Purmerendse raad verkondigd door duidelijk te maken dat de Purmerendse reiziger behoefte heeft aan keuzevrijheid bij het kiezen van zijn busroute. Voor sommige mensen zal het inderdaad gunstig zijn om in Noord al op de Noord-Zuidlijn te stappen (bijvoorbeeld als ze werkzaam zijn op de Zuidas), maar de meerderheid moet hoe dan ook blijkens onderzoeken op Amsterdam CS zijn (bijvoorbeeld om over te stappen op de trein of de Oostlijn van de metro) en wordt straks dus veroordeeld tot een overstap in Noord. Voorop dient volgens De Jong en Aslander te staan dat wat een verbetering van het openbaar vervoer wordt genoemd niet tot een verslechtering mag leiden.
Twee rechstreekse lijnen naar CS blijven over
Er blijven vanuit Purmerend slechts twee lijnen naar CS rijden, namelijk de 306 en de nieuwe lijn 305 (nu nog 301), die echter alleen het Tramplein als halte in Purmerend heeft. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij een groot deel van de reizigers nadeel zal ondervinden van het nieuwe plan. Dit ondanks de eerdere toezegging dat dit niet meer dan 12% van de reizigers zou betreffen. De SRA presteert het echter om de overstap in Noord (bij gelijkblijvende reistijd) niét te beschouwen als een nadeel. Dat is een bizar standpunt, omdat de portefeuillehouder OV onlangs bij een bespreking nog erkende dat de reiziger dit wél als nadeel zal ervaren.
VVD Purmerend stemt tegen
Een motie van De Jong en Aslander om het vervoersplan 2018 van EBS nog niet vast te stellen en te zorgen voor een variant waarbij minder dan 12% van de Purmerendse reizigers hinder ondervinden werd niet aangenomen. Opmerkelijk was het dat collega regioraadslid Bart van Elden van de VVD tegen deze motie stemde.
In hoeverre hier (motie en stemgedrag) een juiste afspiegeling van mening van de Purmerendse gemeenteraad plaatsvond is de redactie onduidelijk.
Motie tot een snelle evaluatie
De motie voor deze snellere evaluatie werd vrijwel unaniem gesteund door de regioraad, er was slechts één regioraadslid om onduidelijke reden tegen.
Vermoedelijk zullen de meeste Purmerenders, voor zover ze niet gaan uitwijken naar auto of trein, wel accepteren dat hun eindpunt wordt bepaald door de lijn die het dichtst bij hun huis stopt (dat wil zeggen: eindpunt CS voor iedereen die de 305 of 306 kan pakken, maar eindpunt Noord voor de rest van de stad). Maar het is belangrijk om te toetsen wat dit doet met de tevredenheid over het OV.
Aandacht voor ouderen en mensen met beperking
Een motie werd wel aangenomen die ervoor moet zorgen dat de informatievoorziening en de begeleiding van ouderen en mensen met een beperking extra aandacht verdient. Vanuit de VVD-fractie waren er zorgen over de kosten van deze maatregelen, maar die verdwenen snel toen de D66-fractie duidelijk kon maken dat het mogelijk zelfs duurder is om géén extra ondersteuning te geven aan deze doelgroepen. Het risico is namelijk dat ouderen en mensen met een beperking dan massaal gebruik gaan maken van het zogenoemde aanvullend openbaar vervoer, een voorziening die véél duurder is en moet worden betaald uit de Wmo. Na deze toelichting besloot de regioraad unaniem voor de motie te stemmen.
Overstapfaciliteiten bij het Schouw
Ten slotte werd de SRA nog eens op het hart gedrukt dat het eigenlijk onbestaanbaar is dat bij de start van de nieuwe opzet nog geen goede overstapfaciliteit zal zijn geregeld bij het Schouw. Dit is namelijk het meest logische punt om alsnog op een bus naar CS te stappen als je de overstap in Noord wilt voorkomen. Het bestuur van de SRA gaf aan al het mogelijke te doen om goede overstap­mogelijkheden onderweg te realiseren (onder meer in Ilpendam). Gevreesd moet worden dat op de tussenstations van de bussen van Purmerend naar metrostation Noord fors zal worden overgestapt, met alle gevolgen daarvan.
Oordeel Stadspartij
De SRA, gesteund door een meerderheid van de regioraadsleden, heeft een besluit over het nieuwe vervoersplan genomen dat vele Purmerenders sterk benadeeld en de kwaliteit van de huidige busverbinding voor hen nadelig zal beïnvloeden. Het laatste woord zal er dan ook beslist niet over zijn gesproken zo verwacht de Stadspartij.

Verkeer en Vervoer artikelen