HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRealistisch sociaal voorstel Stadspartij voor woningbouw op de Kop van West

Realistisch sociaal voorstel Stadspartij voor woningbouw op de Kop van West

kopvanwestgebied
De Kop van West is één van de laatste grote te ontwikkelen gebieden voor woningbouw in Purmerend. De meerderheid van de gemeenteraad heeft in de extra vergadering van de commissie Stedelijk Ontwikkeling en Beheer (SOB), op 27 februari 2013, besloten om dit gebied in ontwikkeling te nemen.
De raad worden diverse keuzes voorgelegd zoals het niet in ontwikkeling nemen, waardoor er een bedrag van € 5,7 miljoen zou moeten worden afgeboekt.

Beroering op de woningmarkt
De laatste tijd is er veel beroering in de diverse media over gemeenten en hun grondexploitaties. In veel grote en middelgrote gemeenten hoef je het woord grondexploitatie maar te laten vallen en er wordt massaal naar de maagzuurremmers gegrepen door de bestuurders. Purmerend doet het in dit opzicht zo slecht nog niet. Als je het afzet tegen Amsterdam dat € 230 miljoen tekort op de grondexploitatie in  2009 had; Apeldoorn een tekort van  € 57 miljoen in 2010 en Nijmegen een tekort van € 70 miljoen in 2012.
Deze lijst is nog aan te vullen met tientallen andere gemeenten. Landelijk bedraagt het verlies bij gemeentelijke grondbedrijven inmiddels 3 miljard euro.

Over dit onderwerp is ook  in politiek Purmerend een levendige discussie. Een aantal partijen willen het gebied zelfs niet in ontwikkeling nemen,  met als argument dat er op dit moment geen aandrang is onder ontwikkelaars om te gaan bouwen.
Echter als dit besluit zou worden genomen dan had er of een afboeking moeten plaatsvinden van € 5,7 miljoen euro  of de gemeente had een voorziening moeten treffen ter grootte van dit bedrag waarover jaarlijks rente zou zijn verschuldigd. In beide gevallen had het een negatief effect gehad op de gemeentefinanciën.

Sociaal ontwikkelen heet hangijzer
Om deze reden heeft de meerderheid van de raad aangegeven om het gebied wel  te gaan ontwikkelen. Nu moet de keuze nog worden gemaakt op welke wijze de raad de Kop van West  gaat ontwikkelen.
De hoeveelheid te bouwen sociale woningen is daarbij het hete hangijzer. Het college stelt voor om een percentage van 20% sociale bouw te hanteren. Een deel hiervan kan bestaan uit sociale huurwoningen, huurprijs tot maximaal € 681,02 per maand, en een deel sociale koopwoningen, koopprijs onder € 184.000,00 vrij op naam.
Als dit plan op deze wijze wordt ontwikkeld zou er een nadelig saldo uitkomen van
€ 460.983,00. Voor diverse partijen is dit onverteerbaar.

Realistisch en sociaal voorstel Stadspartij
De corporaties, bij uitstek de investeerders in de bouw van sociale woningen, hebben door de recente regeringsmaatregelen geen of weinig ruimte meer om te investeren in sociale woningbouw. Ook dat is een gegeven.
Daardoor vindt de Stadspartij het op dit moment een verantwoorde keuze om de door het college voorgesteld sociale bouw van 20% als uitgangspunt, te ondersteunen.

De Stadspartij doet echter om de keuze van de coalitiepartijen om 30% sociale bouw recht te doen een voorstel om de ontwikkeling van de Kanaalkade en de Neckerstraat, met een kostenraming van € 650.713,00 uit het plan te halen. Door deze handeling ontstaat er een positief saldo voor ontwikkeling van de Kop van West van € 189.000,00.
Verder stelt de Stadspartij voor om als de grondexploitatie een dusdanig financieel positief resultaat laat zien, het percentage sociale woningbouw naar boven bij te stellen het in het coalitieakkoord afgesproken percentage van 30%.Voorwaarde hierbij is wel dat er in geen geval gelden mogen worden opgenomen uit de algemene reserve, zeg maar de spaarpot van de gemeente Purmerend, om de tekorten te dekken.

Als laatste stelt de Stadspartij voor om een bestemmingsreserve te vormen voor de herstructurering Kanaalkade en de Neckerdijk voor een bedrag van € 650.7213,00, zodra de algemene reserve dit toelaat. De afspraak gemaakt in de raad dat de algemene reserve een ondergrens van 15 miljoen euro zal zijn is daarbij voor de Stadspartij heilig.
De Stadspartij zal in de komende raadsvergadering (indien nodig) hiervoor een voorstel indienen.

Verkapte belastingverhoging
In het coalitieprogramma is bij het ontwikkelen van grote woningbouwprojecten het realiseren van 30% sociale bouw opgenomen. Een percentage dat ook diverse partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Ook de Stadspartij.
Helaas is sinds het vormen van de huidige coalitie de wereld er heel anders uit gaan zien, met name de woningbouw. De corporaties worden opgezadeld met een torenhoge heffing vanuit de regering om het scheefwonen te ontmoedigen.
Het is een nobel streven van de regering, maar de Stadspartij zet grote vraagtekens bij deze maatregel. Het heeft er nu alle schijn van dat de regeringspartijen een verkapte belastingverhoging aan de huurders opleggen. De opgelegde heffing dient namelijk grotendeels te worden opgebracht door een extra huurverhoging van gezinnen die scheefwonen. Dat wil zeggen gezinnen met een inkomen boven € 34.000,00 die in een huurhuis wonen met een huurprijs onder de € 681,02

Als je de doorstroming wil bevorderen zal je eerst een echte kans moeten hebben om te kunnen doorstromen. Dus voldoende woningen in het middensegment voor deze scheefwoners.  En daar is juist een groot tekort aan, zeker in Purmerend! 

Ruimtelijke Ordening artikelen