HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRealisering Project Klein Where op schema

Realisering Project Klein Where op schema

KLeinWheresloop
Vanavond 11 mei 2016 wordt een volgende stap gezet in de transformatie van het bedrijventerrein Klein Where naar een mooie woningbouwlocatie aan de Purmerweg. Het bestemmingsplan, het exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan hebben ter inzage gelegen en zullen samen met de ingebrachte zienswijze worden behandeld in de commissie Stedelijke ontwikkeling en Beheer.

Na goedkeuring door de gemeenteraad eind deze maand zullen er ongeveer 130 woningen worden gebouwd op het terrein, van starterswoningen tot rijtjeswoningen en twee onder één kap in een groene omgeving. Niet alleen de wijk zelf krijgt een groene uitstraling maar ook is er recent een Groenplan vastgesteld rondom het gebied. Hierbij zal het HHNK zorgen voor een verhoging van de dijk langs de Where en de ringvaart. Naast de beplanting van bomen en struiken worden er zogenaamde “wadi’s” aangelegd die zorgen voor een natuurlijke waterberging.

In een bericht aan de gemeenteraad geeft wethouder Krieger een overzicht van de stand van zaken.  Met de uitvoering van het Groenplan zal de dijk een mooie en groene uitstraling krijgen terwijl de veiligheid niet in het geding is. Een winstpunt voor de huidige en toekomstige omwonenden. 

Het lijkt buiten even stil op Klein Where, maar achter de schermen wordt bijzonder hard gewerkt aan de snelle realisatie van het project. Hiervoor wordt door de gemeente nauw samengewerkt met de ontwikkelcombinatie AM Wonen en de Lindengroep, het HHNK, te verwerven partijen en partijen in het gebied. Waar mogelijk worden bewoners betrokken en geïnformeerd.

Bestemmingsplan Klein Where

Het bestemmingsplan Klein Where ligt op schema. Op het bestemmingsplan zijn enkele zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen met reactie van het college erop zijn ter besluitvorming in de raad van mei beschikbaar.  

Bestemmingsplan Purmerweg 94/uitvaartcentrum

Het bestemmingsplan voor het uitvaartcentrum ligt ook op schema, conform ons bericht aan u van 30 maart jongstleden.  

Bezwaar op voorkeursrecht

De eigenaar van de Purmerweg heeft 35 bezwaar aangetekend tegen het opgelegde Voorkeursrecht door de gemeente. Tijdens de openbare vergadering van de Adviescommissie Raadsbezwaren heeft de eigenaar zijn bezwaar toegelicht. Het raadsadvies van de commissie ontvangt  de raad binnenkort van de commissie. 

Verwervingen

Eerder was al bekend geworden dat de eigendommen van Prins en Wilders aan de Purmerweg verworven zijn.  Op dit moment vinden gesprekken plaats over de verwerving van de kavels Hans Timmer en Uitvaartcentrum UNC. Met het UNC is een principeovereenkomst maar wordt de laatste hand gelegd aan een (haalbare) nieuwbouw aan de Purmerweg 94. Indien deze gerealiseerd gaat worden zal de verwervingen definitief gemaakt worden. Voor de realisatie van het te verplaatsen uitvaartcentrum is het noodzakelijk dat de verhuizing van de heer Hop, thans nog wonend aan de Purmerweg 94, plaatsvindt. Ten aanzien van het eigendom van Timmer kan worden opgemerkt dat er gesprekken plaatsvinden.  De heer Beets heeft ons laten weten met gesprekken te wachten tot er een uitspraak van de bezwarencommissie is op de WVG. 

De gemeente stuurt evenwel voor de drie kavels aan op spoedige verwerving, bij voorkeur op de minnelijke weg.     

Sloopwerkzaamheden

De aanbesteding van de sloopwerkzaamheden is in volle gang. Voor het zomerreces kan naar verwachting worden gestart met de sloopwerkzaamheden. Van belang is daarbij de benodigde diepte van het slopen van de fundering(-spalen). Hierover is overleg met de ontwikkelaars gaande om tot een kosten efficiënte en duurzame oplossing te komen. 

Kapvergunningen

Er zijn drie kapvergunningen in relatie tot Klein Where aangevraagd. De eerste betreft de kap van bomen op de dijk door het Hoogheemraadschap (HHNK). De tweede betreft de kap van bomen binnen het plangebied en de derde de kap van bomen op terrein Hop, voor de realisatie van het uitvaartcentrum. Voor alle locaties wordt een Groenplan gemaakt voor de herinrichting van het gebied. Waar nodig worden compenserende maatregelen getroffen. 

Dijkversterking en Groenplan

Met het HHNK is constructief en productief overleg gaande over de gezamenlijke aanpak van het gebied waarbij het HHNK opdracht geeft tot het uitvoeren van een noodzakelijke dijkverhoging. Hiervoor is een kapvergunningsaanvraag door het HHNK ingediend. Omdat dit een noodzakelijke aanpak betreft wordt samengewerkt om het effect; de dreigende kale dijk, te voorzien van passend en veilig groen. Het Groenplan is inmiddels gedeeld met de direct omwonenden en vrijwel integraal positief ontvangen.  De dijkversterking vindt in overleg en bij voorkeur tegelijkertijd met het bouwrijpmaken van Klein Where plaats

Hemelwater

In verstedelijk gebied wordt hemelwater soms afgevoerd in het riool en soms in een gescheiden stelsel. Voor Klein Where wordt een nog duurzamer variant onderzocht. In opdracht van het college wordt door twee studenten onderzocht of het mogelijk is om het hemelwater niet weg te transporteren maar meer in het gebied te laten infiltreren. Dit heeft (gunstig) effect op de hoogte van het grondwaterpeil, de verdroging en warmte in het gebied in warme zomers. De openbare inrichting en beheer dient daarop te worden aangepast. Een integraal groen/blauw plan wordt opgesteld in afstemming met de diverse beleidsvelden en het HHNK. 

Risico’s

Zoals aangegeven in de diverse raadsbesluiten over Klein Where kleven aan het ontwikkelen van het industriegebied naar woongebied diverse risico’s. Met het verstrijken van de tijd en het uitkristalliseren van procedures, contracten en technische zaken, worden risico’s zekerheid; soms negatief en soms positief.  Tot op heden zijn er diverse financiële zekerheden gekomen die in balans zijn qua mee- en tegenvallers.

Focus bij de risicobeheersing op dit moment ligt bij de uitwerking en aanbesteding van de sloop, sanering en overige bouwrijpmaakopdrachten. Dit zijn grote opdrachten met vele aspecten en de uitkomst van de aanbesteding is van invloed op de exploitatie. De marktomstandigheden zijn hierbij van invloed.

Ruimtelijke Ordening artikelen