HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningReactie college op voornemen en voorstel participatie 380 kV netuitbreiding Noord-Holland Noord

Reactie college op voornemen en voorstel participatie 380 kV netuitbreiding Noord-Holland Noord

College Purmerend: “Ontzie Werelderfgoed Beemster bij uitbreiding elektriciteitsnet”


Het college van B&W van de gemeente Purmerend heeft een reactie gegeven geven op het Voornemen en Voorstel voor Participatie over de 380 kV-netuitbreiding Noord-Holland Noord. Voorafgaand complimenteert het college over de informatie aan de Raad en de documentatie over het project. De bedoeling en complexiteit van de nestuitbreiding komt hierin helder naar voren.

Erg fijn ook, dat rekening wordt gehouden met de intenties van de nieuwe Omgevingswet en het belang dat in deze wet wordt gegeven aan participatie om daadwerkelijk samen met de betrokkenen tot passende ruimtelijke oplossingen te komen.

Het Voornemen

Het college geeft aan het van harte eens te zijn met de bedoeling van de netuitbreiding. Onderkend wordt het belang van de leveringszekerheid van elektriciteit, mede als voorwaarde voor de omvorming naar een duurzame energievoorziening.

De technologische ontwikkelingen, de vraag naar elektriciteit en alle invloeden op de leveringszekerheid zijn moeilijk in te schatten. Er is onzekerheid. Logischerwijs wordt daarom rekening gehouden in  de planvorming met verschillende scenario’s voor de netuitbreiding. Tegelijk maakt deze flexibiliteit het voor het college van Purmerend moeilijk om een concrete reactie te geven. Er ligt immers niet één ontwerp voor, maar een aantal varianten. Waarbij de varianten duidelijk van elkaar verschillen in de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. Met betrekking tot het voornemen beperkt het college zich daarom tot de door het projectteam genoemde uitgangspunten.

Bij de uitgangspunten plaatst het college de volgende kanttekeningen

  • Het uitgangspunt ‘bovengronds, tenzij’, is voor ons geen uitgangspunt. Wij bevelen aan om een ander door u genoemd uitgangspunt voorop te stellen, namelijk: in stand houding van een ‘veilige en gezonder fysieke leefomgeving’. Voor ons is dit belangrijk en wordt hier een passende technische oplossing bij gekozen.

  • Aansluitend bij het vorige punt vragen wij ook nadrukkelijk om de mogelijkheid voor een ondergronds tracé te onderzoeken.

  • Er zijn meerdere uitgangspunten. Wellicht is het niet mogelijk om ze volledig met elkaar te verenigen.

In dat geval; wat geeft dan de doorslag? Hoe wordt gehandeld als er compromissen of concessies nodig zijn? Hierover mist het college informatie in het Voorstel.

In het Voornemen wordt reeds gemeld dat met de M.e.r-procedure, rekening wordt gehouden met de werelderfgoederen. Dit is voor de gemeente Purmerend van groot belang vanwege het Beemster-werelderfgoed.

Het college onderschrijft het voornemen om hier zorgvuldig mee om te gaan en de oplossingen voor de netuitbreiding zó te kiezen dat deze geen effect hebben op de werelderfgoederen.

Voorstel tot participatie

De toelichting op de vorm van participatie is uitvoerig en gedegen. Waardering heeft het college dat het ontwerp voor dit proces al zo concreet is uitgewerkt. Alle betrokkenen weten hierdoor wat zij kunnen verwachten.

Tegelijk schuilt hierin ook een risico. Denk hierbij aan uitgangspunt 4: ‘participatie is maatwerk’. Het college van Purmerend hoopt dat er binnen de beschreven aanpak voldoende flexibiliteit bestaat om in te spelen op specifieke ontwikkelingen en omstandigheden. Uiteindelijk gaat het om de meerwaarde die wordt beoogd met de participatie. Namelijk dat er oplossingen worden gevonden vinden waar alle participanten gezamenlijk aan werken en ook voor kunnen instaan.

Ruimtelijke Ordening artikelen