HomeNieuwsMilieuRaadsvoorstel: Verhuizing Milieustraat Purmerend naar de Baanstee Noord

Raadsvoorstel: Verhuizing Milieustraat Purmerend naar de Baanstee Noord

Plan Milieustraat Baanstee Noord (gearceerd) foto: raadsstukken
Mede door de groei van onze gemeente en een groeiende regionale vraag naar onze dienstverlening staat een succesvolle exploitatie van de huidige Milieustraat onder grote druk. Om de bestaande belemmeringen en toekomstige uitdagingen in kaart te brengen is door adviesbureau Prommenz in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van deze milieustraat.
Hieruit kwam naar voren dat de verkeersdrukte en de fysieke staat, aangevuld met de zeer beperkte groeimogelijkheden, serieuze belemmeringen vormen voor de toekomstbestendigheid van de milieustraat.
Het advies uit dit eerste onderzoek was dat verplaatsing van de bestaande milieustraat de meest logische oplossing is en een aanvullend onderzoek te doen naar mogelijke opties voor de uitvoering van een verplaatsing en de financiële en organisatorische consequenties hiervan. Mede met oog op toekomstbestendigheid, de mogelijkheid van een regionale functie en kansen voor circulariteit.
Als nieuwe locatie voor een verplaatsing van de bestaande milieustraat en de gemeentewerf is uitgegaan van een perceel dat de gemeente reeds in optie heeft op de Baanstee-Noord (ongeveer 6 hectare). Dit vanwege het gebrek aan andere geschikte locaties die passen binnen het bestemmingsplan en vanuit praktisch oogpunt.
Daarbij zijn twee scenario’s uitgewerkt:
1          Alleen de brengvoorziening voor grof huishoudelijk (particulier) afval verhuizen;
2          AIle activiteiten van de locaties Van IJsendijkstraat 186 en 417 en de Flevostraat verhuizen naar Baanstee-Noord.
Advies is scenario 2 en is in raadsvoorstel verwerkt
Het eindadvies uit het rapport van Prommenz is om te kiezen voor scenario 2 en hier de details verder van uit te werken. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid en aspecten als circulair bouwen en de hergebruik opties vanuit de bestaande locaties. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor circulaire samenwerking meegenomen.
Voor dit scenario is een bedrijfsplan opgesteld over de financiële gevolgen voor afvalstoffenheffing, rioolrecht en algemene middelen. Het gaat om een investering van circa € 15,5 miljoen inclusief grond. De effecten op het tarief van afvalstoffenheffing en rioolrecht zijn minder dan 1% van het tarief en het effect op de begrotingsruimte is afgerond € 300.000 structureel. De structurele middelen zijn meegenomen in de Kaderbrief. De raad wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de uitwerking en het opstellen van een ontwerp.
De meeste partijen in de gemeenteraad, waaronder de Stadspartij, lieten tijdens de commissievergadering al weten in te stemmen met het raadsvoorstel. Een verplaatsing van de milieustraat is dan ook aanstaande. Het raadsvoorstel wordt vanavond 25 juni in de gemeenteraad behandeld.

Milieu artikelen