HomeNieuwsSociale ZakenRaadsvergadering in teken van bestuursakkoord

Raadsvergadering in teken van bestuursakkoord

Handenschudden

Op donderdag 26 mei jl. vond er weer een raadsvergadering plaats in de gemeente Purmerend. Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg (foto onder)doet hier maandelijks verslag van. Dit keer over het bestuursakkoord.

In de raadsvergadering van 26 mei nam de discussie over het bestuursakkoord de meeste tijd in beslag. Er werden, door combinaties van partijen, moties ingediend om bij het college van B&W aan te geven hoe er moest worden gestemd over het bestuursakkoord. Er was een gezamenlijke motie van de PvdA, GroenLinks, de SP, ouderenpartij AOV en D66 die het college waarin werd verzocht om tegen het bestuursakkoord te stemmen. Wel werd in deze motie ook opgeroepen om er op aan te dringen opnieuw te gaan onderhandelen over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

BertMeulenberg2010-kleinWet Werken naar Vermogen

De andere motie werd ingediend door Trots op Nederland en ondersteund door de VVD, Stadspartij, CDA en Leefbaar Purmerend. In deze motie werd het college van B&W verzocht om in te stemmen met het bestuursakkoord maar er tevens op aan te dringen dat er een apart traject voor de nieuwe Wet Werken naar Vermogen wordt opgezet.

Bestuursakkoord

De gemeenteraad behandelde in deze vergadering verder niet echt zaken die ingrijpende gevolgen hadden. Vandaar dat in dit verslag alleen het debat over het bestuursakkoord wordt beschreven. Allereerst leg ik uit wat het bestuursakkoord inhoudt. Een bestuursakkoord is een akkoord tussen het Rijk en de mede- overheden (provincies, gemeenten, enz.) waarin afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop gemeenten en andere overheden hun verantwoordelijkheden invullen en welke financiële middelen doorvoor beschikbaar worden gesteld.  De gemeenten worden vertegenwoordigd door de Vereniging  Nederlandse Gemeenten (VNG) en de andere overheden zijn Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) .

Onderhandelingsakkoord

Op dit moment is nog geen sprake van een bestuursakkoord maar van een onderhandelingsakkoord. Annemarie Joritsma, voorzitter van de VNG, had mandaat om het onderhandelingsakkoord te ondertekenen. In een vergadering op 8 juni 2011 moeten de gemeenten zich uitspreken of ze akkoord gaan met het onderhandelingsakkoord. Als zij in meerderheid instemmen, is er sprake van een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord geldt dan voor de hele kabinetsperiode.

Meer taken naar gemeenten

Belangrijk in dit bestuursakkoord is vooral de grote decentralisatieoperatie. Er komen een aantal taken vanuit andere overheden naar de gemeenten. Het gaat om de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen, de overdracht van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo en om taken binnen het jeugdbeleid. De doelstelling van de Wet Werken naar vermogen is om mensen die nu in aparte regimes in de WWB, WIJ, Wajong en Wsw zitten en wel (beperkt) kunnen werken dezelfde rechten, plichten en arbeidskansen te geven.

Kansen

De discussie in de gemeenteraad van Purmerend ging over deze nieuwe Wet werken naar vermogen. De indieners van de motie tegen goedkeuring van het bestuursakkoord vonden dat er onaanvaardbare risico’s werden genomen op financieel gebied. De meest kwetsbare groepen in de samenleving, mensen die onder andere voorzien zijn van een Wsw-indicatie, zouden de dupe kunnen worden als dit akkoord wordt aangenomen. De indieners van de andere motie deelden die zorg maar zagen ook kansen. Zij benoemden ook het risico dat bij het afwijzen van het bestuursakkoord de bezuinigingen onverminderd uitgevoerd gaan worden. Dan hebben gemeenten totaal geen grip meer op de uitvoering. Zo zou onder andere de 400 miljoen euro die de regering extra beschikbaar heeft gesteld voor herstructurering van sociale werkvoorzieningen kunnen worden geschrapt. Nu is afgesproken dat er, na verloop van tijd, door een in te stellen commissie, wordt beoordeeld of het beschikbaar gestelde geld voldoende is.

Terugbrengen Wsw-plaatsen

De Nederlandse regering wil dat het aantal arbeidsplaatsen bij de sociale werkvoorzieningen in de toekomst wordt teruggebracht  tot ongeveer 30.000. Nu zijn er nog ruim 100.000 Wsw-plaatsen in Nederland. Daarbij moet worden aangetekend dat de groep die nu al werkt met een Wsw indicatie, onder de huidige regeling blijft vallen. Vanaf 2014 komen er jaarlijks maar een beperkt aantal plaatsen vrij voor beschut werk.

Jeugdzorg

Het bestuursakkoord biedt in de ogen van de Stadspartij ook kansen. De jeugdzorg komt van de provincie naar de gemeenten. Op dit moment gaan er in Amsterdam 28 geldstromen naar jeugdzorg. Hier ligt een grote kans om de jeugdzorg anders in te gaan richten. Uiteraard moet de cliënt centraal staan en moet de kwaliteit van de zorg altijd gewaarborgd zijn. Maar als je kijkt hoeveel organisaties met deze zorg bezig zijn en hoeveel organisaties hetzelfde dienstenpakket aanbieden, is hier, zonder dat de cliënt de dupe is, een behoorlijke efficiencyslag te behalen. In heel veel uitvoeringen van zorg in de sociale zekerheid wordt nu geld rondgepompt wat niet wordt besteed aan de zorg aan diegenen die dat broodnodig hebben. Wel moeten we er alles aan doen dat niet de zwakste in de samenleving de dupe worden van dit nieuw op te zetten beleid in de sociale zekerheid.

Kostenverlagend

Er zijn op diverse beleidsvelden bezuinigingen te realiseren door efficiëntie. Uitvoering door gemeenten, die toch het dichtst bij de zorgvrager staan, zal zeker kostenverlagend werken. En het geeft nu de kans om alle overbodige lagen in de diverse zorgorganisaties te verwijderen.

ZIE OOK:

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Sociale Zaken artikelen