HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaadsvergadering grotendeels in greep van bouwproject Nieuwstraat

Raadsvergadering grotendeels in greep van bouwproject Nieuwstraat


raadsvergadering
De maandelijkse gemeenteraadsvergadering, donderdag 16 december, stond grotendeels in het teken van het bouwproject in de Nieuwstraat. In het vragenuur waren er mondelinge raadsvragen van de fracie van Trots op Nederland aan wethouder Helm (Stadspartij). Aan het slot van de vergadering werden er zelfs twee moties ingediend door Trots op Nederland en D66 over dit project.

Om 20.00 opende burgemeester Don Bijl als voorzitter van de gemeenteraad de raadsvergadering met een welkom aan de raadsleden, de aanwezigen op de  tribune en de kijkers thuis. Zoals gebruikelijk werd bij agendapunt 2 de vergaderagenda vastgesteld. Agendapunten 7 t/m 15 waren geagendeerd als hamerstukken, onderwerpen waarbij na behandeling in één van de raadscommissies al een eensgezinde meerderheid in de raad is gevormd, zodat hierover in de raad niet meer gedebatteerd hoeft te worden. De SP en GroenLinks wilden elk bij een afzonderlijk hamerstuk nog wel een stemverklaring afgeven en ouderenpartij AOV diende een motie in bij agendapunt 8, dat werd dus een behandelpunt.

Maatschappelijke ondersteuning en belanstingmaatregelen

De SP gaf een stemverklaring bij agendapunt 9, een voorstel tot het vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning.  De SP vond het een problemen dat in de wetgeving en jurisprudentie van de Wmo te veel gronden aanwezig zijn om aanvragers af te wijzen bij aanvragen voor individuele voorzieningen. GroenLinks gaf een stemverklaring af bij agendapunt 15, over de aanvullende belastingmaatregelen. GroenLinks was in de commissie AZ wel akkoord gegaan maar wilden toch een vermelding dat zij het niet eens waren met wat daar in vermeld stond. Punt 7 en 9 t/m 15 werden vervolgens als hamerpunten aangenomen.

Vragenuur

Punt 3, het vragenuur, begon met een vraag van mevrouw Sacco van de SP aan het college van B&W. De SP had klachten gekregen over de betaalwijze van het restaurant van verzorgingstehuis Novawhere. Bezoekers die met contant geld wilden betalen moeten meer betalen dan degene die met een betaalpas betalen. De SP vindt dit niet juist. Dit was volgens mevrouw Sacco tegen de in de raad gemaakte afspraken die volgens haar vastgelegd zijn in een convenant. Het antwoord van wethouder Keijzer (zorg) was duidelijk, er was in het verleden in het geheel geen convenant afgesloten. Ze vroeg zich af hoe mevrouw Sacco daarop kwam. Bovendien vond de wethouder het niet verkeerd om ouderen niet als kinderen te behandelen en ze dus niet mee te nemen in de technologische vooruitgang. Mevrouw Sacco kon de wethouder niet verder van repliek dienen.

Vervolgens stelde de fractie van Trots op Nederland een zestal vragen aan wethouder Helm over de gevaren en risico’s die de nieuwbouw van een appartementencomplex in de Nieuwstraat opleveren voor de aangrenzende percelen. De woordvoeder van Trots op Nederland, Taco Scargo, verweet de het college van B&W een gebrekkige communicatie naar de bewoners. Ook zouden er afwijkingen zijn in de gegevens die verzakkingen aangeven, in plaats van de door de gemeente aangegeven 1,7 cm zou er volgens Scargo 6 cm afwijking zijn. Wethouder Helm vroeg of de bewering van 6 cm kon worden bewezen door Trots op Nederland, hij had namelijk meetgegevens dat de huidige afwijking 1,7 mm was. Scargo uitte vervolgens zijn onwetendheid in ongenoegen over de antwoorden op zijn vragen, door wethouder Helm op een dusdanige wijze te attaqueren dat dit hem een terechtwijzing van voorzitter Bijl opleverde. Ook Leefbaar Purmerend 2001-raadslid Arie-Wim Boer uitte zijn ongenoegen over de verbale uitlatingen van de heer Scargo en ondersteunde raadsvoorzitter Bijl in zijn kritiek.

Herbenoeming wethouder Keijzer

Agendapunt 6 behandelde het ontslag en herbenoeming van wethouder Keijzer. Keijzer was na de verkiezingen van maart 2010 vanuit haar koopwoning in Ilpendam naar een huurwoning in Purmerend verhuisd. Deze huurwoning was niet geschikt voor het huisvesten van haar gezin van zeven personen. Nu schrijft de Gemeentewet voor dat een wethouder woonachtig moet zijn in de gemeente waar deze wethouder is. De gemeenteraad kan echter telkens voor een jaar ontheffing verlenen van deze verplichting. Er was eerder in de commissie Algemene Zaken door de Stadspartij uitgesproken dat wij met deze bepaling altijd principieel veel moeite hebben gehad. Aangezien er echter in heel Nederland met grote regelmaat dit soort ontheffingen aan wethouders worden verleend, de minister het verder aan de gemeenten overlaat, en de wet het toelaat, is ook de Stadspartij niet langer bereid een ‘gevecht tegen windmolens’ te houden. De Stadspartij in dit geval in het vervolg voor de kwaliteit en het behoud bij de wethouderskeuze.

Wmo en Tramplein

Bij agendapunt 8, begeleiding burgers met lichte beperkingen, had het AOV een motie ingediend om de eenmalig beschikbare middelen van  738.380 euro niet in de algemene reserve te storten maar te reserveren als Wmo-reserve. Wethouder Keijzer gaf aan dat het in de stukken verkeerd stond vermeld. In de in het verleden door de raad aangenomen 2e bestuursrapportage was dit bedrag al gereserveerd voor de Wmo. Een goede interventie van het AOV die veel duidelijkheid verschafte. De exploitatiebegroting Weidevenne, agendapunt 16, werd na ampele discussie met meerderheid van stemmen aangenomen. Bijzonderheid hierbij was dat de renovatie van het Tramplein hierbij werd betrokken i.v.m. de aanleg van de Melkwegbrug.

Teruggave 1,6 miljoen

Bij agendapunt 17, het vaststellen van de 3e bestuurrapportage / begrotingsbijstelling, had de Stadspartij een amendement ingediend. In dit amendement werd het college van B&W opgedragen om het ontstane voordeel van € 1,6 miljoen inzake afvalinzameling en riolering terug te geven aan de inwoners van Purmerend. Deze teruggave moet dan plaatsvinden via een tariefsaanpassing in 2011. Dit betekent voor elke aansluiting in Purmerend een netto voordeel van ongeveer 50 euro. Het voorstel werd met grote meerderheid aangenomen, alleen CDA en D66 waren tegen en wilden dit bedrag al dan niet doelgericht in de algemene reserve storten.

Interpellaties

Het laatste inhoudelijke vergaderpunt was een door GroenLinks ingediend initiatiefvoorstel om een verzoek tot interpellatie in het vervolg, direct na de ingekomen stukken te behandelen. Er diende zich in eerste instantie een kleine meerderheid voor dit voorstel af, de oppositiepartijen waren voor en ook de Stadspartij gaf aan voor het voorstel te zijn. Opmerkelijk positief en prijzenswaardig was dat door het betoog van Stadspartij fractievoorzitter, Mario Hegger, de PvdA terugkwam op haar besluit om tegen dit voorstel te stemmen. Vervolgens gaven ook VVD en CDA aan om toch voor te stemmen. Het voorstel werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen.

Bouwproject Nieuwstraat

Het was inmiddels tegen de klok van 23:00 uur en er restten nog twee door D66 en Trots op Nederland ingediende moties over de voorgang van het bouwproject in de Nieuwstraat. De eerste motie betrof een verzoek aan het college van B&W om een onafhankelijke deskundige (door D66 en Trots op Nederland consequent genoemd: mediator) aan te stellen. Deze volgens hen onafhankelijke ‘mediator’ zou dan toezicht moeten houden op de voortgang van het project en mandaat  krijgen om op te treden. De partijen in de raad waren verdeeld over de toegevoegde waarde van deze ‘mediator’. Toen de VVD de vraag stelde wie deze ‘mediator’ betaalt, gaf Edwin Voorbij van D66 aan dat deze betaald moest worden door de projectontwikkelaar Lindengroep. Nu is het nog steeds in de ondernemerswereld een vast gegeven dat wie “betaalt, bepaalt”. Dus door deze uitspraak werd de onafhankelijkheid van deze aan te stellen ‘mediator’ direct fors onderuitgehaald. Bovendien werd door Leefbaar Purmerend 2001-raadslid Henk Heida een harde noot gekraakt over het begrip ‘mediator’ in dit verband. Heida vroeg zich openlijk af of de indieners van de motie wel wisten waar ze het over hadden omdat een mediator in dit soort gevallen helemaal niet kan. Een onzinnig voorstel dus.

Scargo

De motie werd met 14 voor en 19 tegenstemmen verworpen. Bijzonderheid bij de behandeling van dit voorstel was dat de heer Scargo van Trots op Nederland wederom een berisping voor onbehoorlijk verbaal gedrag opliep. Wederom was het Arie-Wim Boer van Leefbaar Purmerend 2001 die deze terechtwijzing leverde. Na het verstrijken van zijn spreektijd verzocht voorzitter Don Bijl de heer Scargo om af te ronden. Dit viel bij hem niet in goede aarde en de daarop volgende reactie werd door zowel de voorzitter als de raad luid hoorbaar niet op prijs gesteld.

Ruim na 23:00 uur sloot de voorzitter deze laatste vergadering van 2010.

Algemeen Bestuur artikelen