HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRaad van State zet ‘streep door de rekening’ voor uitbreiding Edam-West en...

Raad van State zet ‘streep door de rekening’ voor uitbreiding Edam-West en verwijst naar Baanstee-Noord


Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV) – voorzitter Alfred de Jong is teleurgesteld over het besluit van de Raad van State. “Ik weet niet in hoeverre hier nog beroep tegen mogelijk is, want ik vind de uitspraak en de argumentatie onjuist. Nergens staat iets vermeld over onze bedrijventerreinenvisie en de economische agenda 2020. De Raad van State geeft aan dat bedrijventerrein Baanstee-Noord gebruikt kan worden voor de uitplaatsing van onze bedrijven, maar dat ligt beduidend verder dan de 1 kilometer waar de RvS over spreekt. Bovendien gaat het bij Baanstee-Noord om een Purmerends bedrijventerrein, waar de gemeente Edam-Volendam niets over te zeggen heeft,” aldus de preses“Hierdoor kunnen we de toekomstvisie op de bedrijventerreinen van de gemeente niet uitvoeren, omdat er geen uitplaatsing mogelijk is van de bedrijven op met name het Slobbeland en Julianaweg en beoogde zonering van bedrijfsactiviteiten op de bedrijventerreinen daarmee een stuk lastiger wordt” zegt hij. “We moeten nu met de gemeente ons gaan beraden hoe we verder gaan.”
Vanwege de kleinschaligheid, matige bereikbaarheid en ligging nabij het centrum en woongebieden is het Slobbeland als locatie voor (zware) bedrijvigheid niet gewenst en zou volgens de plannen van de gemeente Edam-Volendam in de toekomst ontwikkeld moeten worden tot een gebied met ambachtelijke bedrijven en recreatie. Daarvoor was uitplaatsing van de bedrijven aldaar nodig. Op die manier kon het gebied rondom het Marinapark via een soort wandelpromenade doorgetrokken worden naar de dijk.

Ook een hotelfunctie behoorde tot de mogelijkheden in dat gebied. Door de uitspraak loopt de voorgestane ontwikkeling op het industrieterrein Julianaweg eveneens gevaar. Door het toepassen van een zogenaamde zonering was het volgens De Jong de bedoeling het gebied direct langs de Julianaweg te bestemmen voor ‘volumineuze detailhandel met een etalagefunctie’. Daarnaast bood de gewenste uitbreiding aan de Oosthuizerweg de kans en de mogelijkheid om eenmalig de grote en zware bedrijvigheid op met name het bedrijventerrein Julianaweg te verplaatsen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit voor omliggende woongebieden en vermindering van de verkeersintensiteit op de toegangswegen naar dit gebied. Kortom: voorlopig een flinke streep door een zeer strategisch project, aldus De Jong.

Kwartiermaker
Alfred de Jong is optimistisch over de oprichting van een Economisch Platform. “Daar wordt momenteel volop aan gewerkt. De wil is er, maar er is nog aanvullend intern overleg nodig. Ik verwacht dat het besluit nog voor het einde van dit jaar valt. Het Economisch Platform zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, winkeliers, de gemeente en andere instanties, die met een helicopterview onder leiding van een ‘kwartiermaker’ invulling gaan geven aan de verdere economische ontwikkeling in de gemeente.
Wegwerkzaamheden verdubbeling N244
De IBEV preses is zeer te spreken over de werkzaamheden voor verdubbeling van de N244 die door Dura Vermeer worden verricht. “We hebben nog weinig verkeershinder gehad. De gemaakte afspraken zijn tot nu toe goed nagekomen en we worden constant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dit is een voorbeeld hoe het moet,” aldus De Jong.

Ruimtelijke Ordening artikelen