HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRaad van State vernietigt onderdelen bestemmingsplan Wheermolen 2012

Raad van State vernietigt onderdelen bestemmingsplan Wheermolen 2012

lpgbord

Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Wheermolen 2012” vastgesteld. Tegen dit besluit hebben enige bewoners van de Botterstraat beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vrijdag 15 januari 2014 de bewoners in het gelijk gesteld en onderdelen van het besluit vernietigd. Het bestemmingsplan Wheermolen werd met een tegenstem van de Stadspartij in de gemeenteraad aangenomen. De kritiek toen van de Stadspartij kwam overeen met de mening van de Raad van State over het LPG onderdeel.  Voor de Stadspartij is deze uitspaak dan ook niet verrassend.

De vernietigde onderdelen betreffen het plandeel met de bestemming “Bedrijf” ter plaatse van het LPG-tankstation aan het J.F. Kennedyplein 30 en “Verkeer – 2” ter plaatse van de groenstrook tussen de Jolstraat, Botterstraat en Aakstraat, de groenstrook aan de noordzijde van de Botterstraat aan de voet van het appartementencomplex De Botterhoek en de groenstrook ten noorden van de Botterstraat aan de voet van het appartementencomplex D’ Grote Frank.

Over het LPG station oordeelt de Raad van State het volgende

De risico’s van de aanwezigheid van LPG in de woonwijk zijn met name gelegen in het laden en lossen door een tankwagen. Hiertoe zijn veiligheidsafstanden genoemd dat binnen 45 meter van het vulpunt geen kwetsbare objecten zoals woningen aanwezig mogen zijn. In de Wheermolen liggen er echter een vijftal woningen op een afstand van 27 meter.

De gemeente Purmerend heeft hierop besloten om vooruit te lopen op toekomstige regelgeving waardoor de veiligheidsafstanden mochten worden teruggebracht. Wegens strijd met de Europese regels heeft de minister echter besloten de voorgestelde wijziging in te trekken. Hierdoor blijven vooralsnog de huidige afstandeisen van toepassing. De Raad van State kon dan ook niets anders dan dit onderdeel van het besluit vernietigen.

De Raad van State oordeelt het volgende over de groenstroken.

Aanleiding voor de gemeenteraad om de bestemming van de groenstrook te wijzigen in verkeer was de flexibiliteit te verhogen en lange procedures te voorkomen. Tijdens de zitting gaf de gemeenteraad echter aan dat er op dit moment geen concrete noodzaak bestond om het groen te vervangen voor een verkeers- of parkeerfunctie. Hiernaast werd duidelijk dat er ook andere instrumenten bestonden om de functie te wijzigen zonder de rechtsbescherming van bewoners buiten spel te zetten. Dit bracht de Raad van state tot het oordeel dat voor wat betreft dit deel van het bestemmingsplan het besluit genomen was in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Opdracht aan gemeenteraad
Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen de hierna in de beslissing nader aangeduide onderdelen van deze uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierdoor zal het onderliggende, verouderde bestemmingsplan herleven. 

Gevolgen
Over de vernietigde onderdelen zal de gemeenteraad zich opnieuw dienen te buigen. Duidelijk is dat de situatie bestemmingsplanmatig nu niet in orde is. Voorts zal de gemeenteraad andere in 2013 genomen besluiten met bestemmingsplannen moeten bezien. Niet uit te sluiten is dat in die plannen dezelfde onvolkomenheden, in het bijzonder met de LPG stations, zich voordoen. De Stadspartij wees daar al op bij de besluitneming over die plannen. De Stadspartij maakte bij al deze plannen een voorbehoud t.a.v.de goedkeuring van de plannen met een LPG station.

 

ZIE OOK:

13-02-2013: Stadspartij: “Geen LPG-station nabij Makado”

Ruimtelijke Ordening artikelen