HomeNieuwsAlgemeen BestuurPurmerendse programmabegroting 2015-2018 vastgesteld

Purmerendse programmabegroting 2015-2018 vastgesteld

begroting
Met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen heeft de gemeenteraad de gewijzigde programmabegroting 2015-2018 vastgesteld.

De fracties van Leefbaar Purmerend en Trots stemden tegen de begroting, omdat zij tegen lastenverhogingen voor de burger en tegen het organiseren van het evenement Serious Request in Purmerend zijn. GroenLinks stemde voor, maar gaf aan eveneens moeite te hebben met de reservering van  € 150.000 voor Serious Request en € 50.000 voor het 25-jarig jubileum van theater de Purmaryn. De PvdA benadrukte teleurgesteld te zijn dat de raad geen aparte reserve wil creëren voor eventuele extra kosten als gevolg van de decentralisaties in de zorg.

Met het vaststellen van de begroting is ook ingestemd met de keuzes om geld ter beschikking te stellen voor: het terugdringen van het gebruik van alcohol, voor behoud van het team buurttoezicht, het armoedebeleid, de aanleg van kunstgrasvelden voor Wherevogels en Purmersteijn, de organisatie van een groot evenement in 2017, extra onderhoud van het openbaar groen, de inzet van de hondenpoepzuiger en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Er is ook geld gereserveerd voor een verbouwing en voor de viering van het 25-jarig jubileum van theater de Purmaryn. Na discussie in de raad zegde de wethouder toe om het geld pas ter beschikking te stellen na een besluit van de raad over een uitgewerkt plan voor de verbouwing. Ook is toegezegd meer informatie te verstrekken over de uitgaven voor het jubileumjaar.

Aanpassingen in de begroting door het aannemen van de volgende wijzigingsvoorstellen:

Afvalinzameling

Unaniem stemde de raad in met een voorstel van de PvdA en Leefbaar Purmerend over de afvalinzameling. In 2015 komt het college van B en W met een voorstel waarbij de inwoners vooraf wordt gevraagd mee te denken over de verschillende methoden voor het verbeteren van het scheiden van afval.

Landelijke schoonmaakdag

Unaniem stemde de raad in met het voorstel van D66 en GroenLinks om als gemeente actief mee te doen met landelijke (schoonmaak)acties en andere acties tegen zwerfvuil. Het aanhaken bij landelijke acties is een mooie manier om deze activiteiten en de bewustwording van inwoners te bevorderen.

Duurzaam organiseren van evenementen

Met 30 stemmen voor en vijf stemmen tegen (PvdA en Trots) heeft de raad ingestemd met het voorstel van de Stadspartij om te onderzoeken of vanaf 2015 een jaarlijkse stimuleringsprijs ter waarde van €1.500 kan worden uitgereikt aan een organisatie die in Purmerend een duurzaam evenement organiseert.

Beeldkwaliteit openbare ruimte

Unaniem stemde de raad in met een gezamenlijk voorstel van de PvdA, de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks over het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte. Het college van B en W gaat vóór de kadernota 2016 in overleg met de raad over het formuleren van nieuwe doelstellingen voor het niveau van onderhoud in de openbare ruimte.

Social return

Unaniem ging de raad akkoord met een voorstel van D66 om inzichtelijk te maken hoeveel inwoners van Purmerend (Wsw’ers en uitkeringsgerechtigden) direct en via opdrachtnemers werken bij de gemeente in het kader van social return. Hiermee kunnen andere organisaties zien wat Purmerend al doet op dit gebied.

Schuldhulpverlening

Unaniem ging de raad akkoord met een voorstel van GroenLinks over een aanpassing in de tekst van de begroting over de schuldhulpverlening. Daarmee wordt aangegeven dat het niet alleen gaat over mensen met een klein inkomen, maar ook over mensen die vanwege financiële problemen niet kunnen participeren.

Belastingen 2015

Met 31 stemmen voor en vier stemmen tegen heeft de raad de belastingmaatregelen 2015 vastgesteld: de hondenbelasting, leges, lijkbezorgingsrechten, marktgelden, parkeerbelasting, precariobelasting, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolheffing en de scheepvaartrechten. De fracties van Leefbaar Purmerend en Trots stemden tegen omdat zij tegen lastenverhogingen voor de burger zijn.

De gemeente hanteert voor 2015 een verhoging van de tarieven met het CBS-inflatiepercentage van 1,4 procent. Uitzondering hierop is een aantal legestarieven waarvan het Rijk de hoogte bepaalt, zoals de maximale tarieven voor reisdocumenten en het tarief voor een akte uit de registers van de burgerlijke stand. Tweede uitzondering zijn de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten. Omdat ze niet kostendekkend zijn, worden deze tarieven met twee procent verhoogd.

 De volledige besluitenlijst vindt u binnenkort bij de agenda van de volgende gemeenteraadsvergadering.

Algemeen Bestuur artikelen