HomeNieuwsAlgemeen BestuurPurmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

BERTJPG

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster  

Nadat op 9 januar1 2018 de gemeente Beemster een principebesluit had genomen om met Purmerend te gaan fuseren werd er aan Purmerend een verzoek gedaan om ook een dergelijk besluit te nemen. Alvorens dit verzoek aan de gemeenteraad van Purmerend is voorgelegd zijn de financiële gevolgen voor deze fusie in beeld gebracht. De bestuurders van Purmerend en Beemster hebben ook een bestuurlijk akkoord gesloten waarin de uitgangspunten van de fusie staan beschreven 

Voorwaarden 
De Stadspartij is geen tegenstander van de fusie maar heeft een aantal harde voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens zij akkoord gaat met deze fusie. De drie belangrijkste voorwaarden zijn geen enkele lastenverzwaring voor de inwoners van Purmerend, inwoners van beide gemeenten actief betrekken bij de fusie en het meenemen van beide gemeenteraden bij het hele proces. 

Verschillen 
Zoals al genoemd is de Stadspartij niet tegen deze fusie maar stellen wij voorwaarden. De Stadspartij  zal niet accepteren dat de lasten van de inwoners, bedrijven en instellingen in Purmerend zullen stijgen als de fusie ingaat. Om dit te realiseren zal er veel overleg plaats moeten vinden tussen beide gemeentes. Er zitten nogal wat verschillen in de lokale belastingen. In de Beemster betalen huiseigenaren meer Onroerend Zaak Belasting (OZB) dan huiseigenaren in Purmerend maar in Purmerend betalen ondernemers weer meer OZB voor hun bedrijfspanden in de Beemster. Ook in de afvalstoffenheffing zitten verschillen, in de Beemster wordt er onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens en in Purmerend niet. Purmerend kent een hondenbelasting en de Beemster niet. Over de harmonisatie van deze tarieven zullen vooraf aan de fusie besluiten moeten worden genomen door de beide gemeenteraden.  

Bovendien is er nog onduidelijkheid over de kosten van het onderhoud van de wegen in de Beemster. Dit onderhoud is nu nog in handen van het Hoogheemraadschap maar gaat over naad de gemeente Beemster. De vergoeding van de koste door deze overgang aan de gemeente Beemster zijn nog niet bekend. Duidelijk is dat bij een fusie het wegonderhoud voor de gefuseerde gemeenten komt, dus ook voor Purmerend. 

Proces 
De Stadspartij wil dat er in het fusietraject goed en uitgebreid overleg word gevoerd. Inwoners, bedrijven en instellingen van beide gemeente moeten worden meegenomen in het proces. Dat betekent dat ze niet alleen moeten worden geïnformeerd maar dat er ook naar hun moet worden geluisterd. Dat vereist dat de communicatie goed moet zijn opgezet. 

Draagvlak 
De Stadspartij heeft de fusie veelvuldig ter sprake gebracht op bijeenkomsten waar Purmerenders aanwezig waren. Daardoor heeft de Stadspartij de indruk gekregen dat in Purmerend de fusie niet hoog op de agenda staat bij onze inwoners.  Dit in tegenstelling bij de inwoners van de Beemster. Daar is de fusie een belangrijk onderwerp van gesprek en een belangrijk, zo niet het belangrijkste, speerpunt van de recent gehouden gemeenteraadsverkiezingen bij alle deelnemende partijen. De weerstand in de Beemster tegen de fusie is zo het laat aanzien veel groter dan in Purmerend. 

De Beemster Polder Partij (BPP), tegenstander van de fusie in deze vorm,  behaalde in de Beemster net geen absolute meerderheid bij deze verkiezingen.  

Omdat het, naar onze informatie, in Purmerend niet zo sterk speelt ziet de Stadspartij geen reden om actief in te zetten op een referendum. Wel staan wij voor een uitgebreide meningspeiling en uiteraard een goede communicatie naar de inwoners over dit onderwerp. 

Controle 
De Stadspartij zal dit onderwerp zeer kritisch blijven volgen en bij besluitvorming in de eerste plaats de belangen van de inwoners van Purmerend behartigen. 
Om deze reden hebben wij ook aangedrongen op regelmatige informatie over de voortgang aan onze gemeenteraad en besluitvorming door onze raad over alle essentiële zaken die de fusie betreffen. 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Bestuur artikelen