HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProvincie maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk

Mogelijkheid  buitenstedelijke woningbouw verruimd

Bouwgrond
Bouwgrond
foto Stadspartij-BPP


In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig. Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden.

De provincie wil gemeenten daarnaast meer mogelijkheden geven om woningen te bouwen aan de randen van bestaande bebouwing. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. De provincie past een aantal regels aan die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied. 

De provincie wil ruimte voor woningbouw aan de randen van dorpen en kernen. Esther Rommel, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling: “Het toevoegen van een aantal woningen is positief voor de leefbaarheid, vitaliteit en het voorzieningenniveau in een gemeente, en biedt meer mogelijkheden om in het eigen dorp een woning te vinden. De provincie Noord-Holland komt met het verruimen van de regels tegemoet aan de wens van veel gemeenten die kleine (her)ontwikkeling mogelijk willen maken. Ja, er wordt meer mogelijk, maar het uitgangspunt blijft: eerst binnenstedelijk bouwen en dan pas de mogelijkheden in landelijk gebied verkennen.” 

Landelijk gebied

Wie wil bouwen in landelijk gebied moet zich goed verdiepen in de regels die gelden voor deze locaties. Vooral omdat een aantal gebieden extra worden beschermd. De provincie wil de mogelijkheden voor bouwen in landelijk gebied op een aantal punten aanpassen. 

De belangrijkste veranderingen

Kleinschalige woningbouw in MRA toegestaan

Het wordt in het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) weer mogelijk om kleinschalige woningbouw te realiseren. Daarmee vervalt een verbod dat jarenlang van kracht was. 

Bouwen in Beschermd Landschap: aantal woningen van 11 naar 25

In het landelijk gebied in Noord-Holland hebben 32 gebieden een bijzondere status door bijvoorbeeld ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. In deze gebieden, aangeduid als Beschermd Landschap (BL, voorheen Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)), wordt meer mogelijk voor woningbouw dan nu het geval is. Het aantal woningen dat gebouwd mag worden wordt verhoogd van 11 naar 25. Voorwaarde is wel dat deze woningen gebouwd worden langs een kern of dorpslint en de bijzondere waarden van het gebied niet aantasten. Wanneer deze waarden wel worden aangetast, worden aanvullende voorwaarden aan de woningbouwplannen gesteld. Er moet dan bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor het groen in het plan.

Grootschalige plannen                                                                                          

Het kan ook een wens zijn van gemeenten om grootschalige woningbouw te realiseren. Dat kon en kan in regulier landelijk gebied. Nieuw is dat, als is aangetoond dat bouwen in Beschermd Landschap daarvoor de beste optie is, gekeken wordt onder welke voorwaarden dat mogelijk kan worden gemaakt. 

Reageren op de plannen

De voorgestelde aanpassingen in de regels voor bouwen in landelijk gebied worden meegenomen in de komende wijzigingsronde van de Omgevingsverordening Noord-Holland. In de zomer gaan die wijzigingen ter inzage zodat iedereen erop kan reageren. Provinciale Staten stellen de wijzigingen naar verwachting eind 2024 vast, zodat deze per 1 januari 2025 in werking treden.

Bekijk hier ook het stroomschema woningbouw in Landelijk Gebied en Beschermd Landschap (BL) – voorstel nieuwe regels, mei 2024 (pdf, 144 kB)

 

Ruimtelijke Ordening artikelen