HomeNieuwsVeiligheidProvincie investeert in veiligheid lokale wegen en verkeersgedrag jongeren

Provincie investeert in veiligheid lokale wegen en verkeersgedrag jongeren

FietsersPrNH
De provincie Noord-Holland stelt voor komend jaar in totaal 9,3 miljoen euro beschikbaar om risicovolle plekken op lokale wegen aan te pakken en om jongeren te stimuleren zich veiliger te gedragen in het verkeer.
Wegbeheerders en organisaties voor verkeerseducatie kunnen hiervoor vanaf 1 januari 2020 subsidie aanvragen bij de provincie.
Lokale wegen
Gemeenten, waterschappen en andere wegbeheerders kunnen een bijdrage van 50% krijgen voor projecten die zorgen voor meer verkeersveiligheid, zoals het beter inrichten van kruispunten, de aanleg van een rotonde of vrijliggend fietspad, of het veiliger maken van de omgeving rond scholen. Komend jaar is hiervoor 8 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over de regio’s Haarlem-IJmond, Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord. 
Fietsers
Vanaf volgend jaar wordt de aanleg van fietspaden, een fietsstraat of andere fietsvoorzieningen die zorgen voor meer veiligheid extra gesubsidieerd met een bijdrage van 70%. De provincie vindt het gebruik van de fiets belangrijk, als alternatief voor de auto of voor het woon-werkverkeer (bijvoorbeeld met de fiets naar het treinstation of de bushalte). Ook het veiliger maken van recreatieve fietspaden en doorfietsroutes valt vanaf 2020 onder de regeling.
Verkeersgedrag jongeren
Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting aan jongeren over verkeersregels en gevaarlijke verkeerssituaties effect heeft. Vooral jongeren en onervaren verkeersdeelnemers vertonen vaker onveilig verkeersgedrag. Denk aan rijden onder invloed, door rood licht of te snel rijden, of afgeleid zijn in het verkeer door mobielgebruik. Ook scholieren behoren tot de belangrijkste risicogroep, vooral rond de leeftijd dat kinderen voor het eerst zelfstandig naar school fietsen.
Verenigingen, stichtingen of andere bedrijven die via verkeerseducatie op (basis)scholen ervoor zorgen dat jongeren zich in het verkeer veiliger gedragen, kunnen vanaf 1 januari 2020 (tot 20 februari) bij de provincie subsidie aanvragen. Komend jaar is hiervoor 1,3 miljoen euro beschikbaar.
Voorwaarden
Begin januari 2020 worden de precieze subsidievoorwaarden en -criteria gepubliceerd en de subsidieregelingen ‘Kleine infrastructuur Noord-Holland’ en ‘Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’ opengesteld in het subsidieloket op de websitevan de Provincie.

foto: Provincie NH

Veiligheid artikelen