HomeNieuwsEconomieProvincie investeert in oplossen problemen elektriciteitsnet

Provincie investeert in oplossen problemen elektriciteitsnet


Er is de provincie Noord-Holland veel aan gelegen de problemen op het elektriciteitsnet zo snel mogelijk op te lossen.

Net als andere partners leent de provincie aan regionaal netbeheerder Alliander geld om te kunnen investeren in uitbreiding van haar elektriciteitsnetwerk. Het gaat hierbij om € 55 miljoen. Samen met de netbeheerders en gemeenten zorgen we voor voldoende ruimte om de nieuwe leidingen en transformatorstations aan te leggen en procedures te versnellen. Daarvoor werken wij samen in de Taskforce Energie-infrastructuur.

Op 9 december meldde Liander dat in navolging van een aantal eerdere meldingen ook het elektriciteitsstation aan de Hemweg in Amsterdam zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Hierdoor is er geen ruimte voor nieuwe grootverbruikers, zij komen op een wachtlijst. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening van bijvoorbeeld bedrijven. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet.

Slimme oplossingen

De Taskforce zet zich in om zo snel mogelijk netuitbreidingen te realiseren, en in de tussentijd slimme oplossingen te vinden. Netbeheerders Liander en TenneT leggen hiervoor nieuwe kabels en transformatorstations aan. Dit vraagt extra inzet van gemeenten in verband met onderzoek, aanpassing van ruimtelijk beleid en vergunningen om de kabels en stations in de omgeving in te passen. Ondertussen wordt gezocht naar manieren waarop bedrijven aan de slag kunnen met slimme oplossingen.

Snellere procedures 

De provincie trekt een substantieel bedrag uit om gemeenten en bedrijven te helpen om de problemen op het elektriciteitsnet op te lossen. Gemeenten kunnen met steun van de provincie voor in totaal € 250.000 menskracht inhuren om sneller de nodige procedures te kunnen doorlopen. Uitgangspunt is om met elkaar belemmeringen in het proces van deze projecten weg te nemen, en waar mogelijk procedures te versnellen.

Energie delen

Uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds wordt ruim € 2 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor bijvoorbeeld de vestiging van nieuwe bedrijven of duurzame projecten toch mogelijk is. De regeling is bijvoorbeeld bedoeld voor energiemanagement waardoor pieken op het net worden voorkomen, het onderling uitwisselen van energievraag- en opwek, opslag van energie en slimme virtuele oplossingen.

Door de congestie kunnen nieuwe bedrijven/ondernemers zich niet vestigen, of bestaande bedrijven niet verplaatsen of uitbreiden. Ook het verduurzamen van de industrie vraagt extra elektriciteit, en een grotere aansluiting. De provincie wil door slimme oplossingen aan te bieden de problemen op het net ondervangen. Collectieve initiatieven op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, gericht op lokale opwek, opslag en/of uitwisseling van energie kunnen uiteindelijk ook bijdragen aan het verminderen van de druk op het elektriciteitsnet.

Nationaal belang

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur in het Noordzeekanaalgebied tot project van nationaal belang verklaard.

Economie artikelen