HomeNieuwsVeiligheidProgramma Uitvoering Handhaving Purmerend 2023

Programma Uitvoering Handhaving Purmerend 2023


Het college heeft in een bericht aan de gemeenteraad de Programma Uitvoering en Handhaving 2023 (hierna: programma) toegestuurd. Het programma is op 20 december 2022 door het college vastgesteld.

In het programma worden de activiteiten beschreven die het Omgevingsteam en het team Toezicht en Handhaving (T&H) van de gemeente Purmerend op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (hierna: VTH) in 2023 zullen uitvoeren.

Met dit document wordt invulling gegeven aan de verplichting om een VTH-beleid incluis de uitvoering daarvan uit te werken.

Toelichting programma

Het jaar 2023 wordt gebruikt voor het afronden van de implementatie van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Vooralsnog is de inwerkingtreding gepland op 1 juli 2023. Voor uitvoering en handhaving staan in 2023 nog een aantal acties op de planning.
Dit gaat bijvoorbeeld over het afronden van de omzetting naar inrichting naar milieubelastende activiteit, een nieuw proefproject voor de Wkb en de vaststelling van een nieuwe Nota Uitvoering en Handhaving Purmerend.

De werkzaamheden die Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor de gemeente Purmerend uitvoert op grond van het basistakenpakket en gemaakte afspraken, worden niet beschreven in dit programma. ODIJ stelt
een eigen programma op voor alle gemeenten binnen haar taakgebied met in achtneming van haar eigen en het gemeentelijk beleidskader. Dit programma wordt u separaat ter vaststelling aangeboden.

Prangende activiteiten

Naast verbetering van de dienstverlening en de dagelijkse werkzaamheden wordt een aantal prangende activiteiten samen met partners op projectmatige en thematische wijze opgepakt. Deze activiteiten en/of
thema’s zijn:

  • Brandveiligheid appartementencomplexen

  • Controle energielabel C kantoren

  • Communiceren over het gebruik van airco’s en warmtepompen

  • Energiebesparingsakkoord

  • Energiebesparingsplicht

  • Gericht toezicht en handhaving n.a.v. het rapport van de Onderzoeksraad met de ‘lessen voor brandveiligheid’ naar aanleiding van de flatbrand in Arnhem op Nieuwjaarsnacht 2020

  • Ondermijning

  • Preventie en handhaving alcohol

  • Voorlichting brandveiligheidsbewustzijn (brandveilig leven)

De provincie Noord-Holland heeft in het kader van het interbestuurlijk toezicht opgemerkt dat de benodigde en beschikbare personele en financiële middelen aangegeven moeten worden. Deze
aanbeveling is in dit programma voor 2023 verwerkt. Daar waar een verschil zit tussen de benodigde en beschikbare middelen, is aangegeven hoe dit wordt opgevuld.

Op grond van het Bor dient het programma bekend gemaakt te worden. Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma en de kennisgeving hiervan aan de raad geeft het college invulling aan deze wettelijke
verplichting.

 

Veiligheid artikelen