HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProces Aanpak vervolg De Koog in besluitneming

Proces Aanpak vervolg De Koog in besluitneming

Dynamische voortgang omvorming De Koog naar woon-werkgebied

De Koog
foto Stadspartij-BPP


In 2017 is een kansenkaart ‘Purmerend 2040’ gemaakt waarbij De Koog is aangewezen als kansrijke locatie voor transformatie naar woon-werkgebied. Vervolgens is in de raad unaniem een motie aangenomen voor onderzoek naar transformatie van een van de oudste bedrijventerrein naar een werk-woongebied. Dit heeft geresulteerd in een besluit van de raad (in november 2019) op voorstel van het college om een proefproject op De Koog te starten. Hierbij is besloten dat in het geselecteerde projectgebied wordt gestreefd naar een transformatie van het bedrijventerrein naar een gemixt werk- woongebied.
Uit de pilot bleek al snel dat de interesse voor transformatie van De Koog naar werken-wonen groter was dan verwacht.

De Gebiedsvisie De Koog 2040 laat zien hoe De Koog er in de toekomst uit komt te zien. De omvorming moet resulteren in een onderscheidend gemengd werk-woongebied De Koog. De condities voor vernieuwing, intensivering en transformatie naar een hedendaags stadsdeel zijn in De Koog ruim aanwezig. De gebiedsvisie geeft aan wat de bouwstenen zijn voor transformatie en welke deelgebieden en ontwikkelmogelijkheden er zijn.

Aanpak vervolg De Koog

Om de ambities van de gebiedsvisie De Koog te realiseren, zijn nadere verkenningen en meer concrete instrumenten met duidelijke kaders nodig. Hiervoor moet een projectorganisatie worden ingericht. In Aanpak vervolg De Koog worden de belangrijkste stappen uiteengezet waarmee het projectteam De Koog verder aan de slag kan en een daarbij behorend voorbereidinqsbudqet.

Om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden en deels regie te kunnen voeren zijn een aantal vervolg instrumenten noodzakelijk.

  • Er moet een ontwikkelstrategie worden opgesteld die uitspraken doet over onder andere de rolverdeling en samenwerking met gemeente, eigenaren, verenigingen, instellingen en Over de manier van ontwikkelen, fasering en wat daarvoor nodig is

  • Er is een samenwerkingsverband en actieplan nodig om de (e)sports Tech Campus verder te ontwikkelen

  • Daarnaast is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar onder andere de mobiliteitsopgaven in het gebied, ook in relatie met de andere mobiliteitsopgaven in Purmerend.

  • Voor het transformatiegebied wordt een spelregelkaart ontwikkeld op basis waarvan de initiatiefnemers hun plannen kunnen uitwerken.

  • De (ruimtelijke) kwaliteit moet worden vastgelegd in een kwaliteitsplan en bewaakt door de welstandscommissie dan wel een kwaliteitsteam.

Om de vervolgstappen inzichtelijk te maken is Aanpak vervolg De Koog opgesteld. Onderdeel van deze aanpak is om binnen de in de visie benoemde ambities, ontwerpopgaven en bouwstenen als kader- de visie uit te werken en gesprekken met partijen te voeren om zo gezamenlijk het gebied tot ontwikkeling te brengen. Hiervoor wordt een projectteam ingericht die efficiënt en doelmatig de benodigde stukken en kaders kan opstellen, onderzoeken kan doen, de gesprekken en participatie met alle partijen kan voeren, strategisch besluitvorming kan voorbereiden en afspraken kan maken
met partijen voor de realisatie.

Vanavond 2 februari 2023 wordt in de raadscommissie Ruimte met als beslispunten:

  1. De Gebiedsvisie De Koog 204o vast te stellen

  2. Aanpak vervolg De Koog vast te stellen

  3. Kennis te nemen van de memo stand van zaken (e)sports Tech Campus ontwikkeling

  4. Een budget beschikbaar te stellen van € 200.000,- waarvan € 600.000,- in 2023 en € 600.000,- in 2024en deze te dekken uit de bestemmingsreserve gronden door vaststelling van de bijgaande begrotingswijziging.

  5. Het deel van het budget dat kan worden verhaald bij marktpartijen dan wel door subsidies kan worden gedekt weer terug te laten vloeien in de bestemmingsreserve gronden.

Ruimtelijke Ordening artikelen