HomeNieuwsVeiligheidPositieve tussentijdse evaluatie Team Buurttoezicht

Positieve tussentijdse evaluatie Team Buurttoezicht

buurttoezicht
In mei 2012 is een proef van 3 jaar van start gegaan waarbij het Team Buurttoezicht (TBT) is ingesteld. Het team moet een oplossing bieden voor het gebrek aan toezicht bij hangjeugd en moet structurele overlast door jongeren terugdringen.

Dit jaar is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Uit die evaluatie is gebleken dat het TBT effectief is geweest in het terugbrengen van de overlast op de 19 aangewezen overlastlocaties en dat de overlast op andere locaties is toegenomen. De kans op escalatie is daarbij afgenomen.
Verder is de eenduidige aanpak vanuit de verschillende betrokken instanties richting de jongeren versterkt en is de informatie-uitwisseling tussen partners van het JNO verbeterd.

De terugkoppeling naar inwoners over acties naar aanleiding van meldingen verdient meer aandacht. Het is de verwachting dat buurtbewoners zich veiliger gaan voelen en dat meer jongeren worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties.
De uitkomsten van deze evaluatie worden ter kennisname aan de raad gezonden. Na een eindevaluatie wordt besloten of de lasten van het TBT structureel worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. De Stadspartij heeft de komst van het Buurttoezicht vanaf het begin af aan gestimuleerd. Hetzal dan ook duidelijk zijn dat de Stadspartij voor het verder blijvend voortzetten van het buurttoezicht is. 

Veiligheid artikelen