HomeNieuwsEconomiePartijdiscipline

Partijdiscipline

roald column.jpgAfgelopen week verbaasde ik me al over het voorstel van het college van B&W van Purmerend in de kadernota 2009-2016, om theater De Purmaryn te verplaatsen naar de Kop van West. Dat kost maar liefst 31,4 miljoen euro’s!  

Ook signaleerde ik een gebrek aan regie, politiek leiderschap en visie binnen dit college. Ik moet toegeven, het college blijft munitie aanleveren voor mijn constatering. Neem het volgende voorbeeld. Het college wil De Purmaryn verplaatsen, terwijl er in de regio  meer dan genoeg theaters te vinden zijn. Denk maar aan: Zaantheater, de vele theaters in Amsterdam, het theater in Hoorn, theater in Alkmaar. De musea in Purmerend (het Purmerends Museum en Museum Waterland) klagen over een gebrekkige huisvesting en willen elders gehuisvest worden.

In de kadernota lezen we daarover (pag. 13): "Purmerend blijft duidelijk achter op het gebied van museale functies. Aan de ene kant willen wij een complete stad zijn, centrumgemeente, met zoveel mogelijk beschikbare voorzieningen, ook op dit gebied. nderzijds is het (financieel) niet mogelijk aan alle wensen te voldoen; nieuwbouw plus uitbreiding zou een last van 1,2 miljoen per jaar betekenen. Daarbij komt dat Purmerend het voordeel heeft van zijn ligging zeer nabij Amsterdam, waar alle museale functies rijkelijk aanwezig zijn."

De heldere argumentatie van het college om de musea niet beter te huisvesten past ook naadloos op die van het theater. Maar in plaats van consequent te zijn, wordt juist voorgesteld het theater wel nieuw te huisvesten. Als raadslid vraag ik me dan ook af: ‘welke krachten zijn hier in Purmerend aan de gang?’ Ook vraag ik me af, wie bedoelt het college met wij? De coalitie (VVD, CDA en PvdA) soms, de wethouders, de ambtenaren? Ik vrees in ieder geval niet de burgers van Purmerend. Terwijl juist de burgers, via een onnodige verhoging van de gemeentelijke belastingen, de plannen van dit college dreigen te moeten betalen.

Discotheek als publiekstrekkende voorziening op de Kop van West?
De geplande discotheek bij de Jaagweg zal lang op zich laten wachten. De buurtbewoners hebben aangegeven door te gaan tot aan de Raad van State. Ervaringen met de realisering van de manege aan de Westerweg en bedrijventerrein Baanstee-Noord, hebben duidelijk aangetoond dat de burgers via de juridische weg lang de uitvoering van plannen kunnen tegenhouden. Ik spreek geen waardeoordeel hierover uit. Het bezwaar kunnen maken is een recht voor burgers dat volgens mij gekoesterd dient te worden.

Veel politici willen echter de zogenaamde ‘juridisering’ van het bestuur ongedaan maken. Deze politici vinden dat de gekozen bestuurders het laatste woord dienen te hebben. In theorie hebben ze gelijk. Maar de praktijk is anders en ook in Purmerend zijn er situaties die te denken geven. In onze democratie gelden allang niet meer de argumenten, maar het aantal "koppen" en de partijdiscipline.

De vice-voorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink hees deze week dan ook de stormbal over deze ontwikkeling. De voorzitter van de Raad van State is de Koning(in) en mede daarom wordt de vicevoorzitter dikwijls met onderkoning aangeduid. ijn constateringen zijn dan ook niet zomaar uit de lucht gegrepen. De vice-voorzitter wees op de slechte kwaliteit bij ministeries om de kwaliteit te waarborgen.Verder mist Tjeenk Willink het politiek debat over vraagstukken. Oorzaak is volgens hem de nauwe binding tussen regeringsfracties en kabinet. Daardoor loopt de vertegenwoordigende functie en bestuursfunctie steeds meer door elkaar. Ze zijn daardoor niet meer dienstbaar aan het algemeen belang maar aan een deelbelang. Kernprobleem is, zo concludeerde hij, dat de legitimiteit van de overheid is uitgehold. Het wantrouwen van veel burgers in de overheid vindt in deze situatie zijn bestaansgrond.

Ook in Purmerend is het voortdurend oppassen voor een te nauwe binding tussen college en collegepartijen. Recentelijk hebben we in dat verband nog een voorbeeld hiervan kunnen meemaken bij de behandeling van de Eneco tour. Aanvankelijk dreigde een groot deel van de raadsleden tegen de subsidie van 2 ton voor dit evenement te stemmen. Het schijnt, zo vernam ik in de wandelgangen, dat de coalitie zelfs overuren maakte om via de partij discipline de leden in het gareel te brengen om zo de benodigde voorstemmers te verkrijgen. Ook van raadsleden wordt evenwel verwacht dat ze zonder ‘last’, zoals dat zo mooi in de gemeentewet staat, stemmen. Maar achter de schermen wordt het stemgedrag als onderdeel van de partijdiscipline dichtgetimmerd en juist als ‘last’ opgelegd, althans daar heeft het alle schijn van. Zowel bij de PvdA als de VVD was er één raadslid tegen, die ook daadwerkelijk tegenstemde. Daardoor blijft er hoop op dat het in Purmerend nog niet is afgegleden tot het niveau dat Tjeenk Willink op Haags politiek niveau vaststelt.

Terug naar de discotheek. Zoals gesteld, verwachten wij als fractie van de Stadspartij dat de komst van de discotheek in Purmerend op de locatie Jaagweg lang op zich zal laten wachten. Ons voorstel nu is dan ook om de discotheek te realiseren op de Kop van West. Een prima locatie volgens ons. Genoeg ruimte om parkeergelegenheid te scheppen, geen overlast voor de buren en een werkelijke publiekstrekkende voorziening, uniek voor Purmerend en de regio. Bovendien te financieren door een ondernemer in de markt. Kost de gemeente, dus de burger niets, en geeft de jongeren in Purmerend ‘wat leuks te doen’.

Ik vrees echter dat via de partijdiscipline de coalitiepartijen akkoord zullen gaan met het voorstel om voor maar liefst 31,4 miljoen euro’s het theater De Purmaryn te verplaatsen. Om vervolgens aan de burgers de rekening, door een enorme lastenverzwaring(stijging van de gemeentelijke belastingen), te presenteren. De tijd zal het leren of ik te somber ben over het individuele vrije stemgedrag van raadsleden.

Economie artikelen