HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningParkenplan Purmerend 2021-2040 als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de parken

Parkenplan Purmerend 2021-2040 als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de parken

Kooimanpark
foto Stadspartij

Bij de groei van Purmerend kreeg elke wijk haar eigen wijkpark. Daardoor bevinden zich in de stad veel plekken waar je kunt recreëren en ontspannen. In 2040 moeten er ruim 10.000 woningen zijn bijgebouwd, voegen we werkgelegenheid en voorzieningen toe en gaan we anders om met mobiliteit.

Door de klimaatontwikkelingen, de noodzaak voor biodiversiteit, maar vooral de verdichtingsopgave en de verandering in wensen van gebruikers, de behoefte om de drukte van de stad te ontvluchten en de behoefte om te bewegen, is de noodzaak van kwalitatief goede groene en recreatieve plekken evident.

Parkeren ontwikkelen mee met behoefte

Parken worden steeds meer gezien als de ‘Parels van de stad’. Ze worden gebruikt voor ontspanning, beweging en ontmoeting en dienen als belangrijk middel voor het tegengaan van hittestress in de stad, voor het vasthouden en bergen van water en voor ecologie. Daarom wil de gemeente de parken voor 2040 op orde hebben.

Het grootste deel van de opgaven vinden binnenstedelijk plaats. De binnenstedelijke verdichting betekent dat de druk op de openbare ruimte zal toenemen, maar ook dat er kansen liggen. In de Visie Leefbare Stad 2040 geven we aan dat we ervoor willen zorgen dat de balans tussen steen en groen behouden blijft. Hiervoor zijn vier pijlers opgenomen: Bomenplan, Klimaatadaptatieplan, Natuurinclusief bouwen en het Parkenplan.

Hiertoe is een Parkenplan 2021-2040 opgesteld. In dit plan is te zien wat nodig is om de parken op te waarderen zodat ze met de geplande ontwikkelingen mee kunnen groeien.

Het Parkenplan is een verkenning met de vraag hoe om te gaan met onze parken. Door te werken volgens de uitgangspunten van dit plan en door gebruik van de opgehaalde input uit het participatieproces en de opgestelde kaders, komen we tot toekomstbeelden voor de parken.

Deze toekomstbeelden worden gebruikt bij het opstellen van ontwerpen per park. Hierbij is ook aandacht voor de identiteit van het park. Alle parken worden uitgewerkt, gefaseerd en duurzaam omgevormd tot echte parels.

Parkenplannen en voorlopig ontwerp Kooimanpark

Vanuit praktisch en financieel oogpunt is het niet haalbaar alle parken in één keer aan te pakken. Daarom is ervoor gekozen om een prioritering in de parken aan te brengen. De parken variëren in jaartal van aanleg, waardoor sommige parken meer gedateerd zijn dan andere. Daarnaast zijn er parken waarbij er in de directe omgeving aanpassingen in bebouwing en/of voorzieningen plaatsvinden.

Gelet op leeftijd van de parken en ontwikkelingen daaromheen, zijn dat de parken die meer prioriteit hebben. De noodzaak van verandering in de parken zal ook per park verschillen en is maatwerk.

Het Kooimanpark bijvoorbeeld is het oudste park en vraagt om een nieuw ontwerp om de wateroverlast aan te kunnen pakken. Landschapsarchitect Sont en Co heeft hiertoe een voorlopig ontwerp opgesteld. Het Groengebied Purmerland is nog relatief jong en zal vooral verbetervoorstellen bevatten.

Zoals nu kan worden voorzien, worden ontwerpen gemaakt voor achtereenvolgens de volgende parken:

  • Leeghwaterpark en Park De Noord: 2022

  • Park De Driegang, Park De Uitvlugt en Park De Dwarsgouw: 2023

  • Gorsebos en Groengebied Purmerland: 2024.

Het Parkenplan wordt vanavond 3 juni 2021 behandeld in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.
Met als centrale vragen:

Het Parkenplan Purmerend 2021-2040 als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de parken in Purmerend vast te stellen en hiervoor een voorbereidingsbudget van € 60.000,- beschikbaar te stellen.

Ruimtelijke Ordening artikelen