HomeNieuwsVerkeer en VervoerParkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

bbpark3
Met een meerderheid van stemmen heeft de raad de Parkeerverordening Purmerend 2019 en de tarieventabel van de verordening Parkeerbelastingen vastgesteld. Ook is € 1.250.600 beschikbaar gesteld voor parkeermaatregelen in de binnenstad die zowel bewoners als bezoekers meer ruimte gaan bieden op straat en in de parkeergarage. Een aantal maatregelen was al opgenomen in het Verkeersplan Purmerend 2040, waarin stond opgemerkt dat Purmerend in de toekomst een parkeertekort krijgt als er geen aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedaan.
De parkeermaatregelen in de binnenstad gaan over het beter benutten, toevoegen of vervangen van de parkeercapaciteit en het beïnvloeden van het parkeergedrag. Zoals ruimere openingstijden van parkeergarage Claxonate (24/7), verlenging van reguleringstijden op straat tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag, tariefsverlaging in de parkeergarage, verhoging van het parkeertarief op straat, en het stimuleren van bewoners om te parkeren in de parkeergarage. Om extra parkeerdruk door nieuwe woningen en bewoners te voorkomen, wordt de nulvergunningenregeling uitgebreid. De parkeerregulering naar de wijken rondom de binnenstad wordt eveneens uitgebreid om te voorkomen dat dat bezoekers van de binnenstad hier parkeren. Daarnaast zal er meer parkeergelegenheid in de binnenstad komen door een parkeervoorziening aan de Stationsweg en een openbare parkeervoorziening op het terrein van supermarkt Deen aan de Wagenweg. Voor het parkeren voor een langere tijd wordt de ontwikkeling van een halfverdiepte parkeergarage aan de voorkant van het stadhuis voorbereid. 
21 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
14 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PVV
Bij dit besluit werden enkele amendementen en een motie aangenomen:
Planning parkeerregulering Gors-Noord
Met algemene stemmen werd via een amendement van D66 en VVD, gesteund door CDA, Leefbaar Purmerend, Stadspartij, PvdA en PVV, bepaald dat de uitbreiding van de parkeerregulering in de Gord-Noord rondom de Waterlandlaan zo snel mogelijk zal gebeuren, sneller dan was gepland. Eerder genomen maatregelen, zoals het uit het betaald-parkeren-regime halen van enkele parkeerplaatsen aan de Waterlandlaan, hebben onvoldoende effect hebben gehad. De openbare parkeerplaatsen in deze omgeving zijn bedoeld voor de omwonenden.
Vergunninghouders op betaalde parkeerplaatsen
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) steunde de raad een amendement van de VVD en CDA, gesteund door de PVV, over het door vergunninghouders vrij gebruik maken van parkeerplaatsen voor betalende bezoekers, met uitzondering van de Nieuwstraat en de Westerstraat, waar veel winkels zijn met weinig parkeerplaatsen voor betalende bezoekers.
Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare parkeerplekken in de binnenstad. Overige parkeerruimte, zoals het Slotplein en de Achterdijk, kunnen zo ook door vergunninghouders gebruikt worden.
Dagtarief parkeergarage Claxonate
Ook werd met met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) een amendement van D66 en VVD, gesteund door Stadspartij en PVV, aangenomen waarmee het tarief voor een dagkaart in de Claxonate wordt verlaagd naar € 6,00. Als het gebruik van parkeergarage Claxonate aantrekkelijker moet worden, moet de prijs van een dagkaart voor Claxonate goedkoper worden dan een dagkaart voor het parkeren op straat. 
Parkeren auto rond stadhuis door werknemers gemeente
Met 31 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (GroenLinks) werd een motie aangenomen van D66, Stadspartij, gesteund door CDA en Leefbaar Purmerend, over het parkeren van auto’s door medewerkers van de gemeente rond het stadhuis. Het college is gevraagd om in overleg met de ondernemingsraad te stimuleren dat zo weinig mogelijk werknemers met de auto naar het stadhuis komen. De parkeerplaatsen rond het stadhuis kunnen dan betaalde parkeerplaatsen worden, zodat meer bezoekers van de binnenstad er gebruik van kunnen maken.
Alle parkeermaatregelen worden in de loop van 2019 en 2020 ingevoerd.

foto Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen