HomeNieuwsVerkeer en VervoerOV-Lijnennetvisie (voorlopig) vastgesteld, eerst nog second opinion

OV-Lijnennetvisie (voorlopig) vastgesteld, eerst nog second opinion

nztrajectkaart
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 21 mei de OV-Lijnennetvisie 2018 vastgesteld onder het voorbehoud dat nog een second opinion worden verricht. De second opinion is noodzakelijk omdat de betrokken gemeenten er niet gerust op zijn dat de uitgangspunten voor de visie tot een acceptabel plan zullen leiden.

Doel visie
Verbetering van het openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Met de Noord/Zuidlijn krijgen de reizigers er straks een nieuwe, snelle en hoogwaardige verbinding bij. In de Lijnennetvisie 2018 staan de belangrijkste keuzes voor de aansluiting van het stads- en streekvervoer op de Noord/Zuidlijn en de rest van het metronet. Criteria voor deze keuzes zijn bereikbaarheid, attractiviteit en betaalbaarheid.

De OV-lijnennetvisie is de afgelopen periode besproken met de betrokken OV-bedrijven, gemeenten en de Reizigersadviesraad. Zo wordt gewerkt aan een efficiënt en betrouwbaar OV-netwerk, waardoor veel mensen straks sneller op hun bestemming zijn en de reizigersgroei kan worden opgevangen. Op basis van de Lijnennetvisie 2018 zullen de OV-bedrijven hun vervoerplannen opstellen, waarin de concrete lijnvoering wordt aangegeven.

Sneller op bestemming
Belangrijke veranderingen volgens de OV-Lijnennetvisie 2018 zijn onder meer:

  • De stadsbussen uit Amsterdam-Noord gaan niet meer via de IJtunnel naar Centraal Station. Reizigers stappen over op de metro op een van de beide stations in Noord. De meeste reizigers uit Noord zijn hiermee sneller op hun bestemming.
  • Een groot deel van de bussen uit Zaanstreek, Waterland en Amstelland-Meerlanden sluit direct aan op de Noord/Zuidlijn. Een deel van de bussen rijdt straks nog wel door naar het centrum van Amsterdam, voor die reizigers die geen tijdswinst hebben bij een overstap op de Noord/Zuidlijn. Op dit punt zijn de Warterlandse gemeenten waaronder Purmerend er niet gerust op dat dit tot op basis van de huidige uitgangspunten tot een beter vervoer leidt. De second opinion zal hier uitsluitsel over moeten geven.
  • Er gaan straks meer trams in oost-west richting langs metrostation Vijzelgracht (Binnenring) en er gaan minder trams van en naar het centrum in noord-zuid richting. Van en naar Amsterdam CS neemt het aantal tramlijnen af van 10 naar 7 of 8.
  • In Amsterdam blijven de huidige tramroutes van en naar het centrum van belang. Wel neemt het aantal trams in bijvoorbeeld de Leidsestraat en Vijzelstraat af.

Hierdoor neemt het percentage reizigers dat gebruik maakt van de bus voor hun reis van en naar het centrum van Amsterdam af tot circa 10%. Op dit moment is dat nog ruim 30%. Het aandeel reizigers dat gebruik maakt van de tram loopt terug van 40% naar 30%. Het percentage reizigers dat gebruik maakt van de metro van en naar het centrum van Amsterdam stijgt dan van 30% naar 60%.

Kanttekeningen
De OV-lijnennetvisie 2018 is vastgesteld met enkele kanttekeningen. Deze komen voort uit moties in de regioraad van 28 april:

  • Er volgt een second opinion op de uitgangspunten en aannames van de lijnennetvisie. Mocht de second opinion daar aanleiding toe geven, dan zal het dagelijks bestuur de lijnennetvisie begin september op bepaalde onderdelen gewijzigd vaststellen en de regioraad informeren.
  • De vervoerbedrijven worden verzocht een voorstel te doen voor het proces van consultatie en informatie over de vervoerplannen 2018.
  • De zorgen van de regioraad over de frequenties, haltes en nachtbediening voor de gemeente Oostzaan worden aan Connexxion doorgegeven.
  • In de nog op te stellen aanbestedingsstrategie voor de concessie Amstelland-Meerlanden 2018 wordt opgenomen dat een 50% verdeling van de huidige bundel van 170-bussen, die straks deels eindigt op het busstation Elandsgracht en deels op station Zuid, ook per herkomst evenredig verdeeld wordt. Daarmee hebben reizigers uit Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen straks een rechtstreekse verbinding met zowel Station Zuid als het Museumplein en Leidseplein.
  • De implementatie van het vervoerplan is de verantwoordelijkheid van de vervoerbedrijven en wordt nog vormgegeven. Na de implementatie zal het dagelijks bestuur de vervoerbedrijven vragen in overleg met de Stadsregio de vervoerplannen te evalueren. De vervoerplannen voor 2018 zullen ter kennisname aan de regioraad worden aangeboden.

Consultatie
De Lijnennetvisie 2018 is de afgelopen periode in een consultatieronde voorgelegd aan de betrokken gemeenten, de Amsterdamse stadsdelen en de Reizigersadviesraad (RAR). Daarnaast heeft de Stadsregio over dit onderwerp informatiebijeenkomsten georganiseerd en een extra vergadering van de regioraad georganiseerd op 28 april.

Zie voor achtergrondinformatie:

http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer-0/vervoervisie/

Verkeer en Vervoer artikelen