HomeNieuwsVerkeer en VervoerOV-Lijnennetvisie 2018 Stadsregio zwaar bekritiseerd

OV-Lijnennetvisie 2018 Stadsregio zwaar bekritiseerd

nztrajectkaart

De regioraad van 28 april stond volledig in het teken van de voorlopige OV-Lijnennetvisie 2018. De raadsleden hebben kennis van deze visie genomen en de uitgangspunten ervan besproken. Ook was er de mogelijkheid voor het publiek om in te spreken. Maar liefst 5 moties werden aangenomen om de kwaliteit van de plannen die nu onder de maat zijn te verbeteren.

 
Verbetering van het openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. In de Lijnennetvisie 2018 worden de belangrijkste keuzes gepresenteerd voor de aansluiting van het stads- en streekvervoer op de Noord/Zuidlijn en de rest van het metronet. Dit op basis van de criteria bereikbaarheid, attractiviteit en betaalbaarheid. De toekomstige vervoersstromen in de stadsregio zijn geanalyseerd en besproken met de OV-bedrijven. Zo wordt samengewerkt aan een efficiënt en betrouwbaar OV-netwerk, waardoor veel mensen straks sneller naar werk, school, museum of huis kunnen reizen.

De Lijnennetvisie 2018 is de afgelopen periode in een consultatieronde voorgelegd aan de betrokken gemeenten, de Amsterdamse stadsdelen en de Reizigersadviesraad (RAR). Om ruimte te creëren voor de gemeenten om een eigen oordeel te vormen, heeft de Stadsregio de afgelopen periode informatiebijeenkomsten georganiseerd en deze extra regioraad georganiseerd. De afgelopen tijd heeft de Stadspartij hier op de website en Facebook uitgebreid over gepubliceerd.

Inspraak en moties

De regioraad omvatte zowel een voorsessie Verkeer en Vervoer als een regioraadsvergadering. In de voorsessie was er de mogelijkheid voor het publiek om in te spreken. Er hebben 17 personen ingesproken. Deze inspraakreacties gingen onder meer over het behoud van de fijnmazigheid van het openbaar vervoer, de loopafstanden en beschikbaarheid van openbaar vervoer voor ouderen, de toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking, gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen, de overstap op station Zuid, de nadelen van vaker overstappen, het afschaffen van buslijn 21 en de cijfermatige onderbouwing van de lijnennetvisie.

In de plenaire regioraad is de lijnennetvisie verder besproken en konden regioraadsleden moties indienen bij het dagelijks bestuur. Die gingen vooral over de validiteit en betrouwbaarheid van de door het stadsregiobestuur opgestelde lijnennetvisie. Grote zorg bestaat er over de regiobuslijnen van en naar Amsterdam. Als het aan het stadsregiobestuur ligt dan wordt een groot deel daarvan gestopt en overgenomen door een overstap op een metrolijn.

Er zijn vijf moties aangenomen, waarin de regioraad van het dagelijks bestuur verwacht dat:

Motie 1

  • een second opinion te laten verrichten op de Lijnennetvisie naar de aannames, beweringen en uitkomsten;
  • dit onderzoek te laten verrichten door een onafhankelijk verkeers- en vervoerkundig instituut en dat een klankbordgroep vanuit de regioraad wordt ingesteld, die bij het onderzoek wordt betrokken;
  • bij het onderzoek in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende punten worden onderzocht: reacties alle gemeenten en de RAR, totaal aantal reizigers, reistijden en bereikbaarheidsprofiel regio en stad;
  • de resultaten voor het zomerreces aan de regioraad te sturen.

Motie 2

  • op korte termijn inzichtelijk te maken in het gehele proces wat leidt tot de nieuwe dienstregeling 2018 wie waarover, op welk moment en op welke wijze wordt geinformeerd, geconsulteerde en betrokken:
  • hierbij waarborgen dat alle cruciale mijlpalen worden voorgelegd aan de regioraad.

Motie 3

  • de zorg van de regioraad over te brengen op drie punten:

            – dat de frequentie van lijn 392 op hetzelfde niveau blijft;

            – dat de haltes door Oostzaan gehandhaafd blijven;

            – dat nachtlijn N92 vanaf Leidseplein langs Amsterdam Centraal gehandhaafd blijft (aangezien de Noord/Zuidlijn om 00.30 uur stopt met rijden).

Motie 4

  • op te nemen in de Lijnennetvisie 2018 dat circa 50% van de buslijnen die onderdeel uitmaken van de 170-bundel (142-242-170-172-174-N70-N72) rechtstreeks zal rijden naar Station Zuid en circa 50% rechtstreeks naar het Museumplein en Leidseplein;
  • op te nemen in de Lijnennetvisie 2018 dat de 50% van de huidige 170-bundel die strakseindigt op het busstation Elandsgracht, ook per herkomst evenredig verdeeld wordt, zodat reizigers uit Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen allen een rechtstreekse verbinding zullen hebben met zowel station Zuid als het Museumplein en Leidseplein.

Motie 5

  • in het proces van concretisering van de Lijnennetvisie de vervoerplannen ter bespreking voor te leggen aan (een klankbordgroep binnen) de regioraad:

         – op basis van de uitkomst van dat proces aanpassing van de kaders in de lijnennetvisie mogelijk te maken (waaronder verdeling over routes);

         – na implementatie van vervoerplannen een snelle evaluatie van reizigersgedrag en beleving door vervoerders en de Stadsregio Amsterdam plaats te laten vinden;

         – op basis van de uitkomsten van die evaluatie bijstelling van de kaders in de lijnennetvisie mogelijk te maken (waaronder verdeling over routes).

Vervolgproces

Op 21 mei a.s. wordt de Lijnennetvisie ter vaststelling aangeboden aan het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam. Op basis van de Lijnennetvisie 2018 zullen de OV-bedrijven vervolgens hun jaarlijkse vervoerplannen gaan opstellen, waarin de concrete lijnvoering wordt aangegeven. De Lijnennetvisie 2018 gaat over de hoofdlijnen van het openbaar vervoernetwerk en niet over haltes, frequenties of lijnvoering. Deze punten komen aan de orde in de vervoerplannen, die eind 2016 worden verwacht.

De regioraadsleden hebben een klankbordgroep ingesteld die het doen en laten van het regiobestuur nauwgezet volgt.

Voor achtergrondinformatie, zie ook:

www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer-/vervoervisie

 

 
 

 

Verkeer en Vervoer artikelen