HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOpstellen van een Gebiedsvisie De Koog, omvormen tot woon-werkgebied

Opstellen van een Gebiedsvisie De Koog, omvormen tot woon-werkgebied

De Koog
foto Stadspartij

In 2017 is een kansenkaart ‘Purmerend 2040’ gemaakt waarbij de Koog is aangewezen als kansrijke locatie van transformatie naar woon-werkgebied. Vervolgens is in de gemeenteraad unaniem een motie is aangenomen voor onderzoek naar transformatie van bedrijventerrein naar werk-woongebied.

Dit heeft geresulteerd in november 2019 een raadsbesluit op voorstel van het college om een pilot op de Koog te starten. Hierbij is besloten dat in het geselecteerde pilotgebied een transformatie van het bedrijventerrein naar een gemixt werk-woongebied wordt nagestreefd.

Grote belangstelling

Voor de Koog is de interesse in transformatie naar werken / wonen groter dan verwacht (20 eigenaren / initiatieven). Daarnaast is de ontwikkeling en groei van de esports academy H20 zodanig dat de initiatiefnemer (H20) een masterplan gaan opstellen waarin zij de middenlange- en lange termijn ontwikkeling gaan vastleggen. Ook geldt voor zowel de Koog, het stationsgebied en ook andere omliggende projecten (gezamenlijk aangemerkt in de Verstedelijkingsstrategie van de MRA als het Sleutelgebied Purmerend) dat er een dominant stedelijk ontwikkel- en mobiliteitsvraagstuk voorligt waarbij het noodzakelijk deze in samenhang te zien.

De opbrengst van ruim een jaar pilot transformatie De Koog draaien is een 20-tal initiatiefnemers die interesse hebben in transformatie en er daarnaast veel ontwikkelingen op en direct rond de Koog spelen die direct of indirect van invloed zijn op de Koog, waaronder:

  1. de ontwikkeling van de H20 esport campus die wordt vastgelegd in een Masterplan,

  2. de verplaatsing van de milieustraat van de Koog naar Baanstee Noord,

  3. de verdergaande ontwikkeling van Baanstee Noord en het bedrijventerrein Edam-Volendam,

  4. de beoogde ontwikkeling van een HOV op en langs het spoor en de beoogde ontwikkeling van een station nabij de N244,

  5. de ontwikkeling van het Kwadijkerpark en Wheermolen Oost vorm begint te krijgen,

  6. het parkenplan dat wordt opgesteld en de ontwikkeling rondom de onderwijsvoorzieningen (doorlopende leerlijnen, passend, combinatie).

De economische visie Beemster+Purmerend #datwerkt waarin de Koog als één van de economische gebieden is aangemerkt.

Aansluiting met samenhangende ontwikkelingen

Een breed palet aan ontwikkelingen die bijdragen aan de ambities en opgaven die vanuit het programma 2040 en door de MRA zijn gesteld voor de stad en regio. Ontwikkelingen die niet los van elkaar gezien kunnen worden (zie hiervoor ook de bijlage over de positie van de Koog in het MRA sleutelgebied). Naast deze ontwikkelingen hebben er ook diverse gesprekken plaatsgevonden met ondernemers die zorgen hebben over of transformatie niet ten koste gaat van hun (toekomstige) bedrijfsvoering. Deze gesprekken zullen moeten worden geïntensiveerd om tot goede afspraken en een perspectief te komen. Daarnaast wordt verbreding gezocht naar andere bedrijven en omwonenden die zich tot op heden meer op de achtergrond houden.

Esports en gaming

H20 wil een masterplan opstellen waarin de ontwikkelvisie voor de verdere campusontwikkeling voor esports en gaming in de nabijheid van de Spinnekop wordt neergelegd. De huidige locatie ‘de Spinnekop’ is nagenoeg vol met een mix van esports en daarmee gerelateerde bedrijven en onderwijsinstellingen. Een van de unieke krachten van het concept op die locatie is de mogelijkheid om de esports te verbinden met het centrum van de stad, de fysieke sportvelden, het sportcentrum de Beuk en de daar aanwezige onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om zowel de lokale als de regionale onderwijsinstellingen (denk aan Horizoncollege, PSG, Regiocollege en Hogeschool van Amsterdam).

Regie gemeente

Door de veelheid aan kansen, ontwikkelingen en initiatiefnemers is het gewenst om als gemeente meer de regie te pakken en samenhang te brengen in de ontwikkeling, duidelijke kaders te formuleren en de rollen beter te definiëren op de Koog en omgeving. Dit brengt helderheid voor zowel de initiatiefnemers als de bestaande ondernemers en omwonenden. Hiervoor wordt voorgesteld om een gebiedsvisie te gaan opstellen waarin in ieder geval de volgende punten zijn opgenomen: stedenbouwkundige opzet, samenhang met omliggende ontwikkelingen (zoals H20, Kwadijkerpark etc), programma, kaders en uitgangspunten rondom omgang met milieuzonering van bestaande bedrijven, fasering / proces en de financiële randvoorwaarden en een ontwikkelstrategie waarbinnen het gebied tot ontwikkeling moet komen.

Pilot is het en blijft het vooralsnog

Het te beschouwen gebied voor de transformatie blijft het pilotgebied zoals opgenomen in de besluitvorming van de november 2019, waarbij de kern van de koog niet in de pilot is opgenomen. Aanvullend hierop zal het direct omliggend gebied worden meegenomen, het invloedsgebied van de transformatie worden beschouwd en de relatie worden gelegd met de in dit voorstel benoemde ontwikkelingen. Daarnaast zal door H20 een masterplan voor de campusontwikkeling worden opgesteld die uiteindelijke een plek zal krijgen binnen de gebiedsvisie. Uitgangspunt bij het opstellen van de gebiedsvisie is de notitie ‘pilot transformatie De Koog’ waarbij alle bedrijven hun huidige bedrijfsvoering kunnen voortzetten.

Besluitvorming

Voor de gebiedsvisie De Koog wordt een budget gevraagd van
€ 370.000,-.
Het voorstel wordt hedenavond 11 maart 2021 besproken in de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De Koog visie
Afbeelding raadssstukken

Ruimtelijke Ordening artikelen