HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwerpbestemmingsplan Weidevenne brengt bewoners in het geweer

Ontwerpbestemmingsplan Weidevenne brengt bewoners in het geweer

oslohaven.jpg
De Stadspartij ontving onderstaand schrijven van het Bewonerscomité Stadshoven. De vraag aan het slot van de brief in hoeverre de Stadspartij wat kan betekenen in het verzet tegen de concept plannen moet nog worden beantwoord. Vooropgesteld dat de sympathie van de Stadspartij uitgaat naar bewoners die in verzet komen tegen aantasting van hun woon- en leefomgeving.

‘Goedemiddag,

Zoals u inmiddels misschien heeft vernomen is er door een aanzienlijk deel van de bewoners van Stadshoven besloten actie te gaan ondernemen tegen het geplande ‘Ontwerpbestemmingsplan “Weidevenne, Kwadrant Europe, woonzorgcomplex 2009″‘.

De gemeente heeft recentelijk een informatiefolder doen uitgaan en inloopavond georganiseerd, waaruit naar voren is gekomen dat men van plan is het huidige bestemmingsplan voor Genuahaven en Stadshoven met voeten te treden. Bewoners zijn tot het oordeel gekomen dat de belangen van direct betrokken partijen (investeerders, Wooncompagnie) bij dit complex door het bestuur klaarblijkelijk als dusdanig zwaarwegend worden ervaren, dat de tot op heden geldende visie op deze woonwijk evenals de belangen van de huidige bewoners inmiddels van ondergeschikt belang worden geacht.

Jarenlang zijn er koopwoningen verkocht in Stadshoven waarbij bewoners een visie werd voorgespiegeld van een laagbouw woonwijk, onderbouwd door het huidige geldende bestemmingsplan waarin onder meer een maximale gebouwhoogte van 18 meter voor Genuahaven is vastgelegd, hetgeen overeenkomt met de reeds bestaande bouw in Stadshoven. Op basis van de reeds gebouwde voorzieningen en woningen, het bestemmingsplan voor het nog te bouwen gedeelte van Stadshoven en minstens zo belangrijk de prijsstelling (en toekomstige prijsontwikkelingen) van de woningen – welke direct relateert aan het destijds en nog steeds geldende bestemmingsplan voor Genuahaven – hebben talloze bewoners de afgelopen jaren besloten woningen in deze wijk te kopen.

Het staat vast dat vele bewoners, met name woonachtig aan Piraeushaven, Marseillehaven, Oslohaven en Antwerpenhaven, zich niet voor woningen in Stadshoven hadden ingeschreven als voor aankoop was gebleken dat de maximale bouwhoogte voor deze wijk en het complex aan Genuahaven mogelijk zou worden herzien, aangezien de centrale ligging van Genuahaven directe invloed heeft op het zicht voor overige bewoners in de wijk richting het Noordhollands kanaal en de Purmerendse binnenstad.

De invloed van hoogbouw op een wijk is de afgelopen 30 jaar al meerdere malen duidelijk geïllustreerd in Purmerend en een woontoren van 60 meter hoog, ruim 3 keer de maximaal toegestane hoogte in het huidige bestemmingsplan en veruit de hoogste woontoren van Purmerend, zal een aantoonbaar nadelig effect hebben op het woongenot van de bewoners, het aanzien van de gehele wijk en de waarde(ontwikkeling) van bestaande woningen.

Inmiddels is door de bewoners in georganiseerd verband begonnen met het inwinnen van juridisch advies en zal voorafgaand aan de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan de ‘zienswijze’ van bewoners kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad via de daarvoor bedoelde kanalen.

Indien de gemeenteraad zou besluiten om strijdig aan eerder verstrekte informatie aan kopers en de belangen en wensen van bewoners van Stadshoven het huidige bestemmingsplan aan te passen, zal binnen de geldende termijn worden besloten tot het instellen van beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Er is eveneens begonnen met het inventariseren van de standpunten van de diverse politieke partijen in de gemeente Purmerend en in dat kader verzoeken wij u vriendelijk uw zienswijze ten aanzien van dit project kenbaar te maken en aan te geven op welke wijze uw partij de huidige bewoners van Stadshoven kan vertegenwoordigen in deze.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Bewonerscomité Stadshoven’

Ruimtelijke Ordening artikelen