HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwerp voor renovatie Park De Noord in behandeling

Ontwerp voor renovatie Park De Noord in behandeling

Ontwerp Park De Noord
tekening raadsstukken

In bovenstaand definitief ontwerp staat met nummers aangegeven wat er waar gaat komen.

 1. Centrale open ruimte voor activiteiten

 2. Buitensport (calesthenics, dit is een sport waarbij je vooral traint met jouw eigen lichaamsgewicht, maar soms ook met gewichten)

 3. Natuurspeelplaats

 4. Speeltuin

 5. Trapveld met verschillende functies

 6. Jeu des Boulesbaan

 7. Uitrenveld honden

 8. Hondenstrand


De gemeenteraad heeft in juni 2021 het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ als richtinggevend kader voor opwaardering van acht parken en in april 2022 de ‘Businesscase Parkenplan Purmerend 2021-2040’ als financieel richtinggevend voor de uitwerking van dit plan vastgesteld. Eén van deze parken is Park De Noord. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van dit park is gereed. De uitvoeringskosten zijn begroot en naar verwachting is dit krediet toereikend. Het college is voornemens het ontwerp vast te stellen. In de raadscommissie ruimte van hedenavond (11 mei) wordt het collegevoorstel behandelt.

Door de klimaatontwikkelingen, de noodzaak voor biodiversiteit, maar vooral de verdichtingsopgave en de verandering in wensen van gebruikers, de behoefte om de drukte van de stad te ontvluchten en de behoefte van bewegen, is de noodzaak van kwalitatief goede groene en recreatieve plekken overduidelijk. Parken zijn de ‘Parels van de stad’. Ze worden gebruikt voor ontspanning, beweging en ontmoeting. En dienen als belangrijk middel voor het tegengaan van hittestress in de stad, voor het vasthouden en bergen van water en voor ecologie.

Daarom wil de gemeente de parken voor 2040 op orde hebben.
Bij de vaststelling van het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ is aangegeven dat de definitieve parkontwerpen worden voorgelegd aan de raad. Inmiddels is er een definitief ontwerp voor Park De Noord gemaakt op basis van de opgedane ervaringen bij het Kooimanpark.

Voorlopig ontwerp door Landschapsbureau Vista

Landsbureau Vista heeft de opdracht gekregen voor het maken van een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp voor Park De NoordKaders uit ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’
Bij het maken van het voorlopig ontwerp en de uitwerking naar het definitief ontwerp voor Park De Noord zijn de kaders uit het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ als uitgangspunt gebruikt. Dit betreft de algemene kaders die voor alle parken gelden en de park specifieke kaders voor Park De Noord.

In het kort zijn deze kaders:

 • Duidelijke zones voor honden losloopgebied, veilig spelen voor kinderen en specifieke doelgroep uit de Prinsenstichting;

 • Goede aansluiting op bestaande groene lopers en aanwezige sport- en spelmogelijkheden;

 • Goede aansluiting op nieuwe bouwlocaties op paden structuur en entrees park;

 • Kijken naar de kansen voor koppeling met onderwijs en als plek om buiten te sporten;

 • In het park is een ontmoetingsplek voor jongeren in combinatie met een ingerichte

Er is in het ontwerp een ruimte verdeling gemaakt waarin de verschillende doelgroepen, klimaatadaptatie en de dieren die in het park leven een plek hebben gekregen in het park. Een zonering voor natuur, honden, spelen, sporten en andere activiteiten zorgt ervoor dat het voor verschillende doelgroepen tegelijk mogelijk wordt om van het park te genieten. Bij de participatie stond daarom de ruimteverdeling van het park vast en kon er meegedacht worden over de verdere invulling van de parkruimtes. De verschillende parkruimtes zijn:
• Natuurspelen;
• Buitensport zone;
• Honden uitrenveld;
• Speelveld.

Inspraak omwonenden

De indeling van het parkruimtes stond vast. Er is gesproken met omwonenden over wat zij belangrijk vinden voor de verdere invulling van de verschillende parkruimtes. Uit de participatie kwam naar voren dat: Een groot deel van de belanghebbenden blij is dat het park opgewaardeerd wordt. Ook het natuurspelen en de buitensportzone werden goed ontvangen.

Op diverse punten werden verbeteringen aangedragen die waar mogelijk zijn gehonoreerd. Lees HIER het raadsvoorstel voor nadere informatie hierover.

Kijk ook het ontwerpboek in.

Identiteit Park De Noord

‘Elk park een specifieke identiteit’, is een kader dat voor alle parken geldt. Park De Noord is uniek omdat het tegen de Ecoband aan ligt. Een ecologische verbindingszone tussen Beemster- en Purmerringvaart. De Ecoband wordt deels beleefbaar door een vlonder die langs dit gebied loopt.

Op andere delen zorgt het riet voor afscherming, zodat ook de aanwezig fauna voldoende schuilmogelijkheden heeft. Om Park de Noord identiteit te geven en de entrees van het park herkenbaar te maken, krijgen de bestaande entrees een verlichte zuil met de naam van het park eruit gestanst.

Het uitvoeringskrediet voor Park De Noord is reeds in de Programmabegroting van 2023 beschikbaar gesteld. In deze ramingssom is gebruik gemaakt van de hogere bedragen uit de raming van de inschrijving van het Kooimanpark. De verwachting is dat de uitvoering binnen de kaders van het krediet kan plaatsvinden.

Zodra het definitief ontwerp Park De Noord door het college is vastgesteld wordt deze gepubliceerd op de website www.purmerend.nl/parkdenoord.

Ervaringen die tijdens het project Park De Noord worden bijgeleerd, vormen weer input voor het ontwerpproces van het Leeghwaterpark. Zo wordt de opgedane kennis en ervaring behouden en toegepast in het volgende park.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen