HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOnrust bewoners leidt tot massale inspraak raadscommissie

Onrust bewoners leidt tot massale inspraak raadscommissie


De vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van donderdag 8 oktober jl. ontaarde in een avond vol inspraak. Er hadden zich vooraf aan de vergadering tien insprekers aangemeld. Burgers en organisaties kunnen zich tijden een vergadering van een raadscommissie richten tot de leden van de vakcommissie met vragen, klachten of verzoeken tot aanpassing van beleid. De vragen moeten wel betrekking hebben over onderwerpen waarover deze commissie de gemeenteraad beraadslaagt en adviseert.

gors zuid groenonderhoud.pngOp de bewuste avond zat de openbare tribune overvol. Voor aanvang van de vergadering werd er door de insprekers en de meegekomen achterban volop gelobbyd onder bij de al aanwezige commissieleden. Achtereenvolgens namen plaats de heer Langereis als vertegenwoordiger van een grote groep bewoners van de Gors-Zuid met klachten over de herbestrating en de kaalslag in de groenvoorziening. Daarna volgende de heer Gubbi over stralingsgevaar van de in de naaste omgeving van zijn woning geplaatste UTMS-mast en de heer Rikveld van de Fietsersbond over fietsenrekken op de kop van de Koemarkt. Deze drie blokken van insprekers zorgde al voor veel commotie in de raadszaal. De voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer moest alle zeilen bijzetten om de orde te handhaven.

Herbestrating

Vooral de bewoners uit Gors-Zuid hadden grote moeite om de communicatie via hun woordvoerder te laten plaatsvinden. De heer Langereis begon zijn betoog met het vermelden dat dit de tweede keer was dat hij de bewoners van de Gors-Zuid vertegenwoordigde als inspreker over ditzelfde onderwerp. Het herbestratingproject verloopt, ondanks toezeggingen van wethouder Krieger (stedelijk beheer), allesbehalve vlekkeloos. Er worden nog steeds te veel kapotte stenen gebruikt. Ook het gebruik van tegels wordt door de vele aanwezige bewoners niet op prijs gesteld. In het verleden is er door de wijkbewoners meebetaald aan de toen aangelegde bestrating met als doel de wijk een specifiek uitstraling te geven.

Toen de heer Langereis de kaalslag in de groenvoorziening onder aandacht van de commissie bracht wekte dit heftige reacties vanaf de tribune op. Saillant detail is dat de Stadspartij altijd heeft gepleit voor nieuwe stenen in dezelfde vorm als de oude. Wethouder Krieger, die als een aangeslagen bokser achter de tafel zat, gaat onder druk van de commissie een gesprek aan met de bewoners om deze al veel te lang spelende problemen tot een bevredigende oplossing te brengen.

umts-mast p-zuid.pngUMTS-mast

De heer Gubbi was de volgende inspreker. De in zijn directe woonomgeving geplaatste mast werd zonder aankondiging zomaar geplaatst. De heer Gubbi onderbouwde zijn verhaal aan de commissie met veel technische gegevens over het de hoeveelheid van de vrijkomende straling en het gevaar voor de gezondheid van omwonende Bij het opvragen van de gevolgde procedure bij de gemeente werd verwezen naar een bericht in het Zondagochtendblad. De melding in het betreffende blad vond plaats in de eerste week van mei 2008 en het plaatsen van de mast begon op 28 mei 2008. Wethouder Engels (ruimtelijke ordening en wonen) moest het antwoord schuldig blijven over wat de reden was dat er geen bewonersbrieven waren verstuurd.

Fietsenrekken Koemarkt

De Fietsersbond gebruikte zijn recht op inspraak om te pleiten voor meer fietsen rekken in het centrum van Purmerend. In september 2008 was er volgens Fietsersbond-voorzitter John Rikveld door wethouder Krieger (ontwikkeling binnenstad) toegezegd dat er fietsenrekken terug zouden komen op de kop van de Koemarkt. Krieger wist zich hier niets meer van te herinneren. Tellingen van de hoeveelheid fietsen door de Fietsersbond bevestigde de veronderstelling dat er veel te weinig plaatsen zijn om fietsen op een veilige manier te stallen. Een tweede overdekte fietsenstalling op het Tramplein heeft de voorkeur van de Fietsersbond. De Stadspartij geeft de voorkeur aan een overdekte fietsenstalling die dichter bij het centrum en de Koemarkt wordt gerealiseerd. Onderzoek naar een geschikte plaats zal uitsluitsel moeten geven over de haalbaarheid.

Afvalinzameling

Het huisvuil-ophaalsysteem zorgde vervolgens voor een raadszaal vol onbegrip tussen insprekers en college van B&W. Het onbegrip voor de gekozen wijze van huisvuilinzameling, met name voor de aanwijzing van de clusterplaatsen, zorgt voor steeds meer onrust onder de bewoners van de diverse wijken. Het gaat inmiddels om duizenden klachten en dan moet een deel van Purmerend nog worden ingericht naar het nieuwe systeem. De ondergrondse inzameling laten we even buiten beschouwing, daar doemen nu de eerste problemen ook al op. Twintig bakken voor je deur, loopafstanden van veel meer dan de toegezegde 75 meter, bakken direct achter een invalide parkeerplaats waardoor de rolstoel niet meer ingeladen kan worden zijn enkele sprekende voorbeelden van de steeds verder groeiende onrust die er ontstaat.

afvalcontainersomgevallenSysteem terugdraaien

Actiegroepen worden in het leven geroepen met als doel om samen een blok te vormen en het huisvuil-ophaalsysteem terug te draaien naar de oude situatie. De Stadspartij is een voorstander van het terugdraaien van het huidige naar het oude huisvuil ophaalsysteem. Een geleidelijke overgang naar het complete ondergronds inzamelen van huisvuil in de toekomst is een goede oplossing. Je komt dan ook volledig tegemoet aan de door de gemeente geopperde ARBO-wet argumentatie. Een argumentatie die bij de gemeente overigens pas is gaan spelen nadat de financiële voordelen die de gemeente door dit nieuwe inzamelingssysteem dacht binnen te halen niet voldoende aansloeg.

De Stadspartij constateert een nieuw opdoemend probleem, de nieuwe bakken zijn aanzienlijk lichter dan de oude bakken. Bij een niets meer dan gemiddelde wind, in ons kikkerlandje een veel voorkomend verschijnsel, rollen de bakken als dominostenen over de straat. Wat kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Het ontstaan van schades is niet denkbeeldig, denk hierbij aan auto’s. Wie draait op voor het ontstaan van letsel ontstaan door omgewaaide bakken of schades aan auto’s. Een interessant juridisch vraagstuk

De Stadspartij vindt overigens de ARBO-wet argumentatie een goede reden om het huisvuil  via ondergrondse containers in te zamelen. Als je dit argument gebruikt moet je zorgen dat het voor 100% word uitgevoerd en niet half. Op de huidige wijze is er altijd nog een bijrijder op de huisvuilauto die de bakken in veel gevallen goed moet plaatsen.

Gebrekkige communicatie

Bovenstaande burgerlijke onrust is allemaal het gevolg van een gebrekkige vorm van communicatie tussen gemeente en burgers van Purmerend. Ook een vorm van arrogantie van het college van B&W ligt hieraan ten grondslag. Als je plannen maakt en de communicatie naar de burger gebrekkig tot slecht laat verlopen (hele wijken hebben geen informatiebrieven ontvangen) en je voert de plannen uit in de veronderstelling dat het ongestoord gaat verlopen, dan ben je een eeuw te laat geboren. Verwijzen naar voor bewoners belangrijke informatie, via een gratis verstrekte zondagskrant, is in een tijd van verregaande communicatiemiddelen een teken van minachting. De tegenwoordige burger is een stuk mondiger en weet heel goed waar hij zijn recht kan halen. Als het commerciële bedrijfsleven op deze wijze te werk ging zouden er meer bedrijven over de kop gaan dan door de thans heersende crisis.

Al met al een roerige avond met een raadzaal vol met burgers die verregaande ontevreden zijn met het beleid van hun gemeente. Er werden op de bewuste inspreekavond nog twee onderwerpen door insprekers onder de aandacht gebracht o.a. herinrichting Tramplein en nieuwbouw aan de Nieuwstraat. Maar daarover later meer.

 

bertmeulenberg1Bert Meulenberg (foto), kandidaat-raadslid Stadspartij

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen