HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOnderzoek naar omvormen bedrijventerrein de Koog naar woningbouwlocatie

Onderzoek naar omvormen bedrijventerrein de Koog naar woningbouwlocatie

koogsingel2
In de agenda Purmerend 2040 wordt de omvorming van bedrijventerrein de Koog naar woongebied als kans genoemd voor Purmerend. In april 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd te komen met een oriënterend onderzoek naar de verandering.
De woningbouwopgave is maatschappelijk en ruimtelijk een grote opgave. Het bureau lS Maatwerk, eerder betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het Wagenweggebied, is gevraagd dit plan van aanpak op te stellen en uit te werken. In de vergadering van de gemeenteraad vanavond 22 februari 2018 wordt dit plan van aanpak besproken en naar verwachting vast gesteld.
In de transformatiestrategie wordt helder waar de kansen en bedreigingen liggen op de korte en (midden) lange termijn, welke onderdelen vragen om aanvullende onderzoek of aanvullende stappen. Het gevraagde proces dient aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet waar participatie een belangrijk voorwaarde is om ruimtelijke plannen te maken.
Onderzoeksproces
Via een stapsgewijze aanpak worden de wensen, ontwikkelingsmogelijkheden en randvoorwaarden van de locatie en werken die uit tot een transformatiestrategie inclusief een advies over het te gebruiken grondbeleidinstrumentarium. Dit met de eigenaren van vastgoed in de Koog en overige belangrijke stakeholders en gebruikers.

Het bureau IS Maatwerk heeft toegezegd de eerste resultaten van het stappenplan binnen een termijn van 8 weken, na besluitvorming in de gemeenteraad, te kunnen opleveren. 

Onder voorbehoud van de coalitieonderhandelingen kunnen deze resultaten vervolgens in mei of juni met de nieuwe gemeenteraad gedeeld kunnen worden.

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen